Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Organizator socialne mreže

Kratek opis

Organizator socialne mreže je pomembna vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami na socialnem področju. Poslanstvo organizatorja socialne mreže je dvig kakovosti življenja in vključevanje posameznikov ali skupin v socialno mrežo.
Kaj delavec običajno dela

Organizator socialne mreže ima znanje za delo z ljudmi, posamezniki in skupinami in jih obvešča o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju. Organizira in koordinira aktivnosti programe socialne pomoči ter sodeluje pri zagotavljanju oz. izvajanju določenih oblik pomoči socialnega varstva. Pomaga pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže in sodeluje pri vzpostavljanju in delovanju skupin za samopomoč. Organizira in sodeluje v programih ter aktivnostih socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi. Pri tem sodeluje z ustanovami, ki delujejo na področju socialnega varstva na lokalni oziroma regionalni ravni. Spodbuja in povezuje uporabnike v lokalnem okolju ter organizira aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Prepoznava potrebe uporabnikov in jih motivira, animira za socialno vključevanje in za sodelovanje v socialnih dejavnostih.

Organizira tudi učno svetovalno pomoč za otroke in mladostnike. Otroke in mladostnike s težavami in stiskami v odraščanju usmerja v svetovalno pomoč, mladostnike pa v aktivnosti poklicne orientacije in zaposlovanja. Organizira, koordinira in sodeluje pri zagotavljanju pomoči starejšim za kakovostno življenje v domačem okolju ali v institucionalnem varstvu. Pri odpravljanju različnih oblik nasilja in zasvojenosti pomaga posamezniku in družini pridobiti svetovalno pomoč. Sodeluje v strokovnem timu in samostojno rešuje strokovne probleme pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov pri delu z uporabniki.
Delovna področja

Organizator socialne mreže deluje v sistemu socialnega varstva, ki vključuje: storitve, programe in oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje socialnih stisk in težav; storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav; javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo zakoni in drugi predpisi ter načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega varstva in socialne zaščite. Organizator socialne mreže spoštuje kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in poklicni kodeks socialnih delavcev.
Delovni pripomočki

Osnovni delovni pripomoček je strokovna literatura iz področja socialnega varstva, psihologije, pedagogike, zdravstva, pravosodja in gospodarstva. Uporablja informacijsko- komunikacijsko tehnologijo za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo, podatki ter informacijami.
Izdelek in storitev

Organizator socialne mreže nudi posamezniku ali družini ustrezne informacije o tem, kakšna pomoč mu je na voljo in kje jo lahko poišče. Človeku v stiski omogoča, da sam izbira storitev oziroma razpoložljivo strokovno pomoč. Organizator socialne mreže zagotavlja ljudem človekovo dostojanstvo in socialno pravičnost, spodbuja prostovoljstvo in solidarnost, podporo posamezniku in skupini z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk. Spodbuja medgeneracijsko povezanostoi, prosto izbiro ter individualizirane obravnave.
Znanja in spretnosti

Organizator socialne mreže opravlja socialno delo, kar pomeni da nudi pomoč ljudem za bolj kakovostno življenje. Znanja, ki jih obvlada, so vezana na zakone, poznavanja delovanja ustanov in dela z ljudmi. Ima profesionalne lastnosti, kot so sočutje, empatija, prijaznost, zanesljivost in optimizem. Imeti mora zaključen višješolski strokovni program Organizator socialne mreže, opravljeno pripravništvo, strokovni izpit za področje socialnega varstva in za nekatera področja dela izpit o poznavanju splošnega upravnega postopka. Pomembno je tudi znanje tujega jezika in usposobljenost za uporabo računalniških orodij.
Psihofizične sposobnosti

Organizator socialne mreže mora biti zrela in odgovorna oseba ter imeti stabilen značaj.
Interesi

Pomembno je, da je organizator socialne mreže komunikativen, empatičen, zanesljiv, vztrajen, fleksibilen, razumevajoč in odprt do drugačnosti. Za uspešnost v poklicu je nujna sposobnost samostojnega dela in delovanja v skupini.
Razmere za delo

Organizator socialne mreže dela z družino, otroki, mladostniki, s prizadetimi, z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, z odvisniki, z mladimi in ljudmi, ki so storili kaznivo dejanje, s trpinčenimi, z revnimi zapuščenimi ljudmi ali ljudmi brez doma. Dela z umirajočimi in drugimi skupinami ljudi, ki imajo težave in stiske. Delo poteka v pisarni in na terenu. Zagotavlja socialno varstvene storite, sodeluje v različnih projektih, usmerja v svetovalno pomoč, organizira skupine za samopomoč, družabništvo, animira uporabnike k aktivnem preživljanju prostega časa in izvaja številne druge naloge.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu ni.
Možnosti zaposlovanja

Organizator socialne mreže dela v centru za socialno delo, v kriznem centru za otroke in mladostnike, kriznem centru za odrasle žrtve nasilja, v varstveno delovnem centru, domu za otroke, domu za starejše, v posebnem socialnem zavodu, zavodu za oskrbo na domu, v dnevnih oblikah varstva za starejše, zavodu za usposabljanje, v gospodinjski skupini, bivalni enoti, stanovanjski skupini, specialni ustanovi za paliativno oskrbo, v vzgojnem zavodu, pravosodnem zavodu, v materinskem domu, varni hiši, v prostovoljski ali humanitarni ustanovi in v nevladni organizaciji.
Izobraževanje

Organizator socialne mreže ima končan višješolski strokovni program Organizator socialne mreže, opravljeno pripravništvo, strokovni izpit za področje socialnega varstva in za nekatera področja dela tudi izpit za poznavanje splošnega upravnega postopka. Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Diplomant višješolskega študijskega programa Organizator socialne mreže se lahko vpiše v drugi letnik dodiplomskega visokošolskega študijskega programa prve stopnje.
Druge informacije

Višješolski študijski program Organizator socialne mreže, GEA College
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube