Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kadrovski referent

Kratek opis

Kadrovski referent nudi strokovno svetovanje in podporo direktorjem, vodjem in zaposlenim na vseh področjih dela z ljudmi. Hkrati je njegova vloga tudi razvojnega značaja, saj je ob nenehnih spremembah treba tudi na kadrovskem področju razvijati in izboljševati sisteme dela z ljudmi, kot tudi raznovrstne kadrovsko organizacijske in izobraževalne postopke.
Kaj delavec običajno dela

Kadrovski referent pridobiva in razporeja kadre. Svetuje delovodjem pri delu z ljudmi, izvaja zdravstveno in socialno varstvo, vodi različne evidence o zaposlenih in kadrovsko izobraževalni - informacijski sistem. Pripravlja in izdeluje kadrovska poročila in analize ter gradiva za različne uporabnike in ravni odločanja. Kadrovski referent organizira in spremlja izobraževalne akcije. Vodi prijave in posreduje informacije o izobraževanju, načrtuje in spremlja izobraževanja in stroške o izobraževanju. Izdeluje izobraževalne analize in poročila, pripravlja in vodi avtorske pogodbe. Je tudi mentor, ki prenaša svoja znanja drugim. Poleg tega koordinira, nadzira in spremlja delovni proces ter sodeluje v projektnih skupinah.
Delovna področja

Kadrovski referent dela na različnih področjih, in sicer na področju kadrovanja, na področju razvoja in izobraževanja kadrov.
Delovni pripomočki

Kadrovski referent pri svojem delu uporablja računalnik, kjer ima shranjene podatke o že zaposlenih delavcih ter podatke o potencialnih kandidatih za zaposlitev. S pomočjo računalniških orodij pripravlja različne dopise, obvestila, poročila in gradiva. Pri delu uporablja tudi telefon, fotokopirni stroj in telefaks. Še vedno uporablja pisalo in papir, kadar opravlja kadrovske razgovore, da si zapiše pomembne podatke, ki jih pridobi od delavca ali kandidata za zaposlitev. Včasih potrebuje tudi prevozno sredstvo, ko odide na izobraževanje, ali kadar je npr. vabljen, da kot svetovalec direktorja sodeluje pri razgovoru z delavcem, ki je zaposlen na drugi lokaciji. Pomembno je, da ima kadrovski referent primeren in ustrezen prostor, kjer lahko opravi razgovore z delavci oziroma s kandidati za zaposlitev.
Izdelek in storitev

Kadrovski referent pripravlja razne analize in poročila za različne uporabnike. Pripravlja gradiva za nadrejene, da pridobi soglasje za zaposlitev novega delavca, za napredovanje ali za prerazporeditev že zaposlenega delavca. Najpomembnejša storitev kadrovskega referenta je uspešno opravljen kadrovski postopek za zaposlitev novega sodelavca.
Znanja in spretnosti

Za delo kadrovskega referenta je nujno potrebno široko splošno znanje, poznavanje poslovanja, vsebine in postopkov dela zaposlenih ter poznavanje opisa del in nalog posameznih delovnih mest. Pomembno je poznavanje zakonodaje, zlasti delovno pravnih predpisov ter internih aktov in politik, poznavanje delovnih in postopkovnih navodil. Imeti mora sposobnost vodenja intervjuja oziroma razgovora z delavcem ali s kandidatom za zaposlitev. Pozna statistične in analitične metode in ima sposobnost poslušanja in svetovanja.

Ker se pri svojem delu redno seznanja z delovnimi postopki, ki jih pridobi iz tujih strokovnih revij in gradiv in ker sodeluje na različnih seminarjih in izobraževanjih v tujini, potrebuje aktivno znanje tujega jezika, najpogosteje angleškega. Kadrovski referent ima tudi andragoška znanja, sposobnost komuniciranja s strankami in reševanja konfliktov.
Psihofizične sposobnosti

Za to delo sta potrebna smisel za delo z ljudmi ter zmožnost empatije, vživeti se in sprejemati človeka, s katerim kadrovski referent dela. Biti mora dober poslušalec in dober svetovalec. Zna pravilno presojati o problemih, se dobro pisno in ustno izraža in je sposoben timskega dela. Kadrovski referent usklajuje različne interese med direktorji, vodji in zaposlenimi, kot tudi med iskalci zaposlitve, pri čemer mora spoštovati kadrovsko politiko podjetja in zakonodajo, zato je njegovo delo pogosto stresno.
Interesi

Glede na to, da je kadrovski referent pri delu pogosto v stiku z ljudmi, naj bi bil prijazen in komunikativen. Med glavne osebnostne lastnosti kadrovskega referenta sodi tudi "radovednost", saj mora pri opravljanju kadrovskih razgovorov zbrati čim več informacij o kandidatu za zaposlitev. Biti mora nepristranski pa tudi samoiniciativen, saj sam usmerja postopke razgovorov s kandidati in z že zaposlenimi. Zaželeni sta tudi vestnost in natančnost, ne gre pa tudi brez potrpežljivosti in vztrajnosti. Obvezna lastnost kadrovskega referenta je, da zna poslušati in svetovati. Pomembno je, da ima visoko stopnjo čustvene inteligence, da je usmerjen k ljudem in da ima rad delo z ljudmi. Nujna pogoja za delo kadrovskega referenta sta poštenost in visoka moralnost.
Razmere za delo

Gre za pisarniško delo, z delom za računalnikom in za opravljanje kadrovskih razgovorov v pisarnah oziroma sejnih sobah, kar je povezano s prisilno držo in tudi z morebitnimi težavami s hrbtenico. Delo je povezano s stalnim odločanjem, z opravljanjem razgovorov, torej z delom z ljudmi, praviloma v časovni stiski.
Nevarnosti

Možne so bolezni, ki so posledice stresnega dela.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlitev je možna v vseh podjetjih, kjer sami izvajajo kadrovanje in skrbijo za svoje kadre.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kadrovski referent ima srednjo ali višješolsko izobrazbo oziroma visokošolsko ali univerzitetno diplomo kadrovsko-organizacijske ali druge ustrezne smeri.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - smer Sociologija, Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
Fakulteta za socialno delo - smer Socialno delo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube