Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Nabavno-prodajni referent

Kratek opis

Osnovne naloge nabavno-prodajnega referenta ali komercialista so nabava blaga, skladiščenje in prodaja blaga kupcem.
Kaj delavec običajno dela

Delo nabavno prodajnega referenta je raznoliko in vključuje številna delovna področja. Temeljne naloge nabavno prodajnega referenta so nabavljanje blaga, skladiščenje in prodaja blaga kupcem.
Delovna področja

Nabavno prodajni referent se zaposli v nabavni ali prodajni službi, v trgovskem ali proizvodnem podjetju. V nabavni službi opravlja dela, kot so raziskave trga, planiranje nabave, iskanje ponudb, sklepanje pogodb, naročanje blaga, kontrola nabave in vodenje nabavnih evidenc. V prodajni službi so njegove naloge: raziskava trga, načrtovanje prodaje, operativno vodenje prodaje in komuniciranje z javnostjo. V prodajni službi prodaja blago večjim odjemalcem ali lastnim prodajalnam na različne načine. To je lahko neposredna prodaja kupcem, prodaja s pomočjo trgovskih potnikov ali preko predstavništev in prodaje na sejmih, kjer sklepa kupoprodajne pogodbe s kupci na podlagi vzorcev, cenikov ali katalogov.
Delovni pripomočki

Nabavno prodajni referent pri svojem delu uporablja različne pripomočke. Obvladati mora informacijski sistem, delo na računalniku in uporabljati informacije, ki mu jih nudi internet. Pri delu uporablja telefon, elektronsko pošto in osebno vozilo. Pozna poslovno dokumentacijo, pogosto uporablja vzorce blaga, cenike, kataloge, prospekte in ponudbo blaga.
Izdelek in storitev

Nabavno prodajni referent, ki dela v trgovskem podjetju, kupuje blago z namenom, da ga proda naprej svojim kupcem, kar pomeni, da posreduje med proizvajalci izdelkov in njihovimi porabniki. Nabavno prodajni referent v proizvodnem podjetju kupuje surovine, materiale in polizdelke z namenom, da jih proizvodno podjetje predela, obdela ali dodela v končne izdelke. Delo opravlja tako, da je zadovoljen poslovni partner in da doseže dober poslovni rezultat.
Znanja in spretnosti

Nabavno prodajni referent pozna temeljno trgovinsko zakonodajo in obvlada kalkulacijo cene. Zna oceniti boniteto kupca. Obvlada poslovno komuniciranje v slovenskem in najmanj enem tujem jeziku. Pozna poslovni bonton, poslovno moralo, veščine komercialnega poslovanja, komuniciranja s strankami, psihologijo kupca, psihologijo prodaje, obvladovanje lastnega časa ter kulturo podjetja. Obvladati mora tehnike knjigovodstva ter zna analizirati in dokumentirati svoje delo.
Psihofizične sposobnosti

Nabavno prodajni referent ima dobre čutno zaznavne sposobnosti, vid, sluh, voh, okus in čutila za ravnotežje, kar mu omogoča opažanje in zaznavanje stvari, predmetov in dogajanj. Pomembne so tudi gibalne sposobnosti, saj je pogosto na terenu, npr. pri vožnji z motornim vozilom, in sposobnost razumevanja, učenja in miselnega presojanja.
Interesi

Nabavno prodajni referent mora biti dinamičen in pripravljen za delo z ljudmi in za delo na terenu. Dobro mora poznati blago in tržišče ter analizira poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno ali neuspešno vodenje komercialnih poslov. Pri delu je samoiniciativen, strokoven, samozavesten, komunikativen, prilagodljiv, natančen, zanesljiv, optimističen in kritičen. Biti mora urejen, čustveno in moralno stabilen. Ker je v stalnem stiku z ljudmi, je pomembna tudi kulturna raven jezikovnega izražanja. Pri delu sta poudarjena občutek za poslovnost in odgovornost.
Razmere za delo

Nabavno prodajni referent opravlja delo v različnih delovnih okoljih, v pisarnah in na terenu. Pogosto dela v stiku z ljudmi. Delo opravlja individualno ali v skupini.
Nevarnosti

Pri terenskem delu je referent izpostavljen možnostim poškodb v prometu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Nabavno-prodajni referent ima običajno končano srednjo strokovno šolo, program ekonomski tehnik ali ustrezen program na višješolski strokovni ravni izobraževanja.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube