Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zavarovalni zastopnik

Kratek opis

Zavarovalni zastopnik prodaja zavarovalniške storitve. Za premijo ali znesek, ki ga zavarovanec plača zavarovalnici, mu le-ta v primeru škodnega primera izplača pripadajočo zavarovalnino ali odškodnino. To zagotavlja pogodba, katere sestavni del je zavarovalna polica skupaj s pripadajočimi zavarovalnimi pogoji, ki jo sklene stranka z zavarovalnico preko zavarovalnega zastopnika.
Kaj delavec običajno dela

Zavarovalni zastopnik dela v pisarni in na terenu. Običajno dnevno obišče od 5 do 12 strank na njihovem domu ali na delovnem mestu. Zavarovanje lahko sklepa tudi za podjetja. Običajno ima krog stalnih strank, skrbi pa tudi za pridobivanje novih. Ob nastanku škodnega dogodka stranko obišče in ji svetuje ali pomaga izpolniti prijavo škode. Približno dve tretjini dela opravi na terenu, kjer so njegove ključne delovne naloge:
  • obnova zavarovalnih polic
  • razširitev zavarovalnega kritja
  • sklenitev nove zavarovalne police
  • obveščanje stranke o novostih na zavarovalnem področju
  • pomoč stranki pri izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov.
Dela tudi v zastopniški pisarni, od koder kliče stranke in se dogovarja za srečanja z njimi. Pripravlja poročila o delu, izdaja dokumentacijo in sodeluje na sestankih. Pomaga mlajšim zavarovalnim zastopnikom, spremlja novosti na svojem področju in se dodatno izobražuje.
Delovna področja

Zavarovalni zastopnik je delavec zavarovalnice, ki v mejah pooblastil ter v imenu in na račun zavarovalnice opravlja storitve zavarovalnega zastopanja. Pripravlja oziroma obnavlja zavarovalne pogodbe, prejema denar za zavarovalne premije in opravlja druge naloge za sklepanje zavarovanj. Zavarovanja ureja na različnih področjih, ki jih v grobem delimo na osebna in premoženjska zavarovanja. V prvo kategorijo sodijo zavarovanje premoženja, odgovornosti, fizičnih izgub, posevkov in plodov, živali in terjatev. V ta sklop sodijo še kavcijska zavarovanja ter avtomobilska, transportna, turistična in paketna zavarovanja. V skupino osebnih zavarovanj uvrščamo življenjska, zdravstvena, nezgodna, pokojninska, rentna, štipendijska in dodatna zavarovanja.
Delovni pripomočki

Zavarovalni zastopnik uporablja različne tehnične pripomočke. V službenem kovčku ima prenosni računalnik in tiskalnik, ki omogoča tiskanje polic na terenu, ter prenosni POS terminal in mobilni telefon. Pri sebi ima različne zavarovalne police v treh izvodih in zapise o zavarovalnih pogojih. Kadar izdaja zavarovalniške police za podjetja potrebuje tudi fakture.
Izdelek in storitev

Zavarovalni zastopnik sklepa zavarovalne pogodbe oziroma posreduje ponudbe za zavarovanja v skladu z navodili za sklepanje zavarovalnih pogodb ter opravlja vse druge posle po pisnih in ustnih navodilih območne enote. Rezultat njegovega dela je sklenjeno zavarovanje in plačana zavarovalna premija. Pri tem se zavarovalnica pogodi, da bo ob nastanku škodnega dogodka v skladu s sklenjenim zavarovanjem izplačala pripadajočo zavarovalnino ali odškodnino.
Znanja in spretnosti

Zavarovalni zastopnik ima vozniški izpit B kategorije in najmanj srednješolsko izobrazbo ter dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ki ga pridobi po opravljenem izpitu za pridobitev licence zavarovalnega zastopnika. Pogoji za pridobitev licence so:
  • dokazilo o končani najmanj srednješolski izobrazbi
  • uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju
  • dokazilo o enoletnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, če kandidat šolanja ni zaključil v Sloveniji
  • potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, s katerim potrjuje, da delavec ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi teže službenega kovčka, ki tehta od 11 do 15 kg, in pogostega terenskega dela mora biti zavarovalni zastopnik v dobrem zdravstvenem in psihofizičnem stanju.
Interesi

Ker delo zavarovalnega zastopnika vključuje pridobivanje novih zavarovancev in promocijo novih zavarovalnih ponudb, so za opravljanje tega poklica potrebne prodajne veščine, vztrajnost in sposobnost motiviranja drugih. Zaradi osebnega stika s strankami je zastopnik urejen in komunikativen. Od zastopnika se pričakuje organiziranost, doslednost, prizadevnost, iznajdljivost, poštenost in natančnost. Stranki predstavi vse prednosti in pomanjkljivosti določenih zavarovalnih pogojev. Zavarovalni zastopnik se stranki časovno prilagodi in jo obišče na njenem domu tudi ob koncu tedna oziroma vsakič, ko ga potrebuje, torej tudi po tem, ko je zavarovanje že sklenil.
Razmere za delo

Zavarovalni zastopnik mora skrbeti za dobro organizacijo svojega dela, saj je pogosto vezan na dogovore in načrtovane obiske pri strankah.
Nevarnosti

Ker zastopnik s seboj ves čas nosi službeni kovček, so povečane obremenitve kolen, pregibov, hrbtenice, kolkov in nog.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Zavarovalni zastopnik ima vozniški izpit in najmanj srednješolsko izobrazbo ter dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ki ga pridobi po opravljenem izpitu za pridobitev licence zavarovalnega zastopnika.
Druge informacije

SPOT, Slovenska poslovna točka, Zavarovalni zastopnik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube