Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Knjigovodja

Kratek opis

Knjigovodja pomaga računovodji pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov. Dela samostojno, v javnem ali zasebnem sektorju.
Kaj delavec običajno dela

Knjigovodja se ukvarja s poslovno-finančnimi zadevami v podjetju ali organizaciji. Z njimi ima vpogled v celotno lastnino in v sleherno vrsto izdatkov in dohodkov. Pri tem skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Knjigovodja največkrat ne opravlja vseh, pač pa samo določena opravila. Njihov obseg in vsebine se lahko zaradi različne organiziranosti ali velikosti podjetij med seboj razlikujejo, če dela v manjšem ali večjem podjetju, v revizijski družbi ali v javnem finančnem sektorju. Njegovo vsakdanje delo je knjiženje poslovnih dogodkov vidnih iz knjigovodskih listin. Le-te pregleda in vpiše v poslovno knjigo. Vanjo zabeleži zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, račun ter znesek v breme ali v dobro. Skrbi, da so vpisi ažurni, časovno zaporedni, popolni in pravilni.

Tako spremlja nakup nepremičnin, opreme in drugih sredstev, vplačila in izplačila na žiro račun ali z njega, nakup in prodajo blaga in storitev, najemanje posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Pripravlja tudi plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenih. Sestavlja računovodska predračunska in obračunska poročila, kjer predstavlja podatke o finančnem stanju in poslovnem delovanju. Pri tem sodeluje z računovodjo. Z njim sodeluje tudi pri kontroli in pri reviziji računovodske dokumentacije. Usmerja se na določene značilnosti, kot so stroški, blagajniški prejemki ali delnice, pri čemer odkriva morebitne nepravilnosti v vodenju podatkov ali v postopkih njihove obdelave. Z računovodjo sodeluje tudi pri presojanju uspešnosti poslovanja in pri oblikovanju nadaljnje poslovne politike. K delu knjigovodje sodi spremljanje odgovornosti sodelavcev, v katerih pristojnosti so sredstva, varovanje sredstev pred krajo, izgubami in neučinkovito uporabo. Njegova naloga je tudi shranjevanje dokumentacije v arhivu računovodstva ali v arhivu podjetja.
Delovna področja

Knjigovodja dela v pisarni, v računovodskem oddelku gospodarske ali negospodarske dejavnosti. Dela na različnih knjigovodskih področjih, kot so finančno, materialno ali stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo saldakontov, knjigovodstvo osnovnih sredstev in osebnih dohodkov. Sodeluje tudi pri računovodski analizi, nadzoru in revidiranju.
Delovni pripomočki

Knjigovodja dela z osebnim računalnikom opremljenim z ustreznimi programskimi orodji. Pogosto uporablja druge pisarniške stroje, npr. pisalni in računski stroj, telefaks, fotokopirni in razmnoževalni stroj. Uporablja tudi ročne pisarniške pripomočke, obstojno pisalo, spenjač, luknjač in žig. Za shranjevanje računalniških podatkov uporablja nosilce elektronskih zapisov, za odtisnjene pa fascikle ali vezane knjige. Dela s poslovnimi knjigami, z dnevnikom, glavno knjigo, pomožnimi knjigami in analitičnimi evidencami ter s knjigovodskimi listinami, kot so predračuni, računi, obračuni, pogodbe, naročilnice, dobavnice, dobropisi, potrdila in nalogi za knjiženje. Spremlja Uradni list Republike Slovenije, predvsem poslovno in davčno zakonodajo.
Izdelek in storitev

Rezultat dela knjigovodje so periodična poročila, npr. zaprta poslovna knjiga po zaključku poslovnega leta ali zaključeni dnevni, mesečni in polletni podatki o poslovnih dogodkih.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje del in nalog knjigovodje se zahteva strokovna izobrazba poslovno-finančne, trgovske ali administrativne usmeritve. Knjigovodja že med šolanjem pridobi praktična znanja za delo, kot so beleženje poslovnih dogodkov, obdelava podatkov in izdelava poročil, izračun osnovnih statističnih kazalcev in uporaba načel civilnega in gospodarskega prava. Posebna pozornost velja računalniško podprtemu reševanju praktičnih primerov. Teoretična znanja zajemajo različna strokovna področja- računovodstvo, računovodstvo z računalništvom, gospodarsko poslovanje, poslovno matematiko, statistiko, pravo in tuji strokovni jezik. Z njimi se vsebinsko tesno povezujejo tudi splošni predmeti.
Psihofizične sposobnosti

Od knjigovodje se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri analizi finančnih in statističnih informacij. Imeti mora smisel za računanje, saj je to pri spremljanju premoženjskega stanja zelo pomembno. Prav tako je pozoren na podrobnosti, ko išče napake v tabelarnih gradivih. Knjigovodja ima sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja, saj posreduje in razlaga podatke sodelavcem in strankam. Pomembna je zbranost pri delu, predvsem zaradi delovnih pritiskov in rokov za pravočasno in pravilno opravljeno delo.
Interesi

Knjigovodja rad dela v hitrem, dinamičnem okolju, kar računovodska pisarna nedvomno je, in s podatki ter številkami. Večino dela opravlja sam, samostojno, hkrati pa je odprt za timsko delovanje, za stike z ljudmi. Pri delu mora biti natančen in metodičen. Od njega se pričakuje tudi samoiniciativnost. Pomembni lastnosti sta poštenost in odgovornost, da bo delo pravilno in zakonito opravljeno.
Razmere za delo

Knjigovodja dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čistih, svetlih, tudi s klimatskimi napravami opremljenih pisarniških prostorih. Včasih zaradi poslovnih obveznosti zapusti delovno mesto v pisarni in odide v agencijo za plačilni promet, banko ali kako drugo podjetje. Delo knjigovodje ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede, za pisarniško mizo in za računalnikom. Stoji in hodi le občasno pri prenašanju dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. V pisarniškem prostoru, kjer dela, običajno ni sam, ampak so v njem tudi drugi sodelavci. Večkrat je v stiku s sodelavci v podjetju pa tudi s strankami. Delovni čas knjigovodje je občasno podaljšan, kar še posebej velja za obdobje ob zaključku poslovnega leta. Tedaj je praviloma spremenjen tudi ritem dela, ki je pospešen.
Nevarnosti

Pri dolgotrajnem delu z računalnikom je knjigovodja lahko izpostavljen tudi sevanju. Z uporabo zaščitnega ekranskega filtra lahko to nevarnost zmanjša.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic knjigovodje je treba končati srednjo, višjo ali visoko strokovno šolo poslovno-ekonomske smeri.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube