Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Borzni posrednik

Kratek opis

Borzni posrednik v banki ali v borzno-posredniški družbi posluje z vrednostnimi papirji.
Kaj delavec običajno dela

Naloge borznega posrednika segajo od najpreprostejše, kot je sprejemanje in izpolnjevanje naročil za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, do bolj zapletenih, kot so posebno borzno trgovanje, vzdrževanje likvidnosti posameznega vrednostnega papirja, svetovanje strankam ob nakupu ali prodaji vrednostnega papirja, upravljanje finančnega premoženja strank, odkup celotnih izdaj vrednostnih papirjev in njihova nadaljnja prodaja.
Delovna področja

Delo zajema razgovore s strankami, spremljanje trgovanja in trgovanje preko računalniških zaslonov, analizo razmer na trgu in pri posameznih izdajateljih vrednostnih papirjev ter urejanje dokumentacije, ki spremlja trgovanje. Opozoriti je potrebno, da je obseg dela različen glede na družbo, kjer je borzni posrednik zaposlen, še bolj pa je odvisen od izkušenj borznega posrednika samega. Začetnik običajno začne z urejanjem dokumentacije v zaledni službi in napreduje prek izpolnjevanja naročil in trgovanja do zahtevnejših del, ki terjajo dobro poznavanje trga in teoretična znanja. Borzni posredniki so zaposleni v bankah, ki se ukvarjajo s poslovanjem z vrednostnimi papirji in v borznoposredniških družbah.

Večje družbe imajo borzne posrednike, ki so specializirani za posamezna področja dela: sprejemanje in izpolnjevanje naročil za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, upravljanje finančnega premoženja strank in odkup celotnih izdaj vrednostnih papirjev. Včasih se borzni posrednik ukvarja samo z določenimi vrstami vrednostnih papirjev: samo z delnicami ali samo z dolžniškimi vrednostnimi papirji. Dodati je potrebno še zaledno službo, ki skrbi za pravilen pretok dokumentacije o sklenjenih poslih, kot so prejeta naročila, obračuni sklenjenih poslov in izvršeni prenosi vrednostnih papirjev. Služba za analize skrbi za zagotavljanje in obdelavo informacij o stanju na trgu vrednostnih papirjev ter o posameznih izdajateljih vrednostnih papirjev.
Delovni pripomočki

Glavni pripomoček borznega posrednika je računalnik. Trgovanje z vrednostnimi papirji poteka preko neposredne računalniške povezave z borzo vrednostnih papirjev. Za analizo dogodkov uporablja računalniški program, prav tako za izdelavo spremljajoče dokumentacije. Poleg računalnika uporablja še druge sodobne načine za komuniciranje od telefona, telefaksa do elektronske pošte. Pri analizi stanja na trgu vrednostnih papirjev se ni moč izogniti uporabi večjega števila podatkov dobljenih iz najrazličnejših medijev, tiskanih in elektronskih. Večina podatkov je oblikovana v različne preglednice ali grafikone, ki jih mora borzni posrednik znati prebrati. Zlasti v zaledni službi prihaja v stik tudi z velikim številom obrazcev in poročil, ki so namenjena računovodstvu družbe, strankam in nadzornim ustanovam in jih je potrebno vsak dan sproti obdelati.
Izdelek in storitev

Delo borznega posrednika poteka na področje finančnih storitev. Storitve lahko razdelimo po vrstah dela, ki ga borzni posrednik opravlja: izpolnjevanje naročil strank, informiranje in svetovanje strankam, sklepanje poslov za račun lastne družbe z namenom ustvarjanja dobička, upravljanje premoženja strank, odkup celotnih izdaj novih vrednostnih papirjev neposredno od izdajateljev. Slednje pogosto poteka skupaj s svetovanjem pri pripravi in izvedbi celotnega projekta. Pri delu borznega posrednika in predvsem družbe, v kateri je zaposlen, je velik poudarek na celostni storitvi, ki naj jo dobi stranka, od nasvetov do izvedbe posla.
Znanja in spretnosti

Poklic borznega posrednika zajema storitve, ki se po zahtevnosti in odgovornosti, ki jo borzni posrednik prevzema, razlikujejo. Najmanj zahtevne dejavnosti (zaledna služba, sprejemanje in izpolnjevanja naročil) so srednje zahtevna dela, potem pa zahtevnost hitro narašča. Poznavanje trga vrednostnih papirjev in instrumentov, s katerimi prihaja borzni posrednik v stik, zahteva relativno poglobljeno poznavanje ekonomije, financ in prava.

Zahtevnost poklica je povezana z obsegom poslov, ki jih borzni posrednik sklepa. Vrednost in kompleksnost poslov sta pri najodgovornejših delih izredno velika in ukvarjanje z odkupovanjem novih izdaj vrednostnih papirjev ali pa s prevzemi in združitvami podjetij sodi med strokovno najzahtevnejša področja dela v financah. Zahtevnost dela še povečuje dejstvo, da ima borzni posrednik večino časa opravka s prihranki svojih strank, zaradi česar je zaupanje v njegovo delo bistvenega pomena.
Psihofizične sposobnosti

Delo borznega posrednika fizično ni zahtevno, pomeni pa precejšnje psihične obremenitve. Borzni posrednik mora dobro delovati v stresnih situacijah, ko stresi naraščajo hkrati s številom in velikostjo poslov, ki jih sklepa. Imeti mora občutek za številke in predvsem za hitro zaznavo in obdelavo velike količine podatkov, ki so mu na voljo. Za delo borznega posrednika je pomembna zmožnost hkrati hitro in natančno opraviti večje število operacij (predvsem računalniških), pri delu s strankami pa jasnost, uglajenost in natančnost. Borzni posrednik mora biti samozavesten in iniciativen, vendar hkrati sposoben oceniti tveganja, ki jih prevzema. Pri delu je zelo pomembno dobro poznavanje trenutnih razmer na trgu vrednostnih papirjev in sprotno spremljanje borznih dogajanj.
Interesi

Pri delu s strankami mora borzni posrednik izkazovati uglajenost, umirjenost in pripravljenost prisluhniti stranki. Poleg ugotavljanja potreb stranke mora velikokrat sam ponuditi pravo rešitev (naložbo), saj je bistveno, da stranka dobi tisto, kar zares potrebuje. Borzni posrednik ima opravka predvsem s prihranki svojih strank, zato sta njegova zanesljivost in poštenost zelo pomembni lastnosti.
Razmere za delo

Borzni posrednik večino dela opravi v pisarni, za računalnikom in pri telefonu. Nekatere banke in borzno posredniške družbe imajo borzne posrednike razporejene tudi za okenci, kjer prihajajo v stik s strankami.
Nevarnosti

Nevarnosti so povezane predvsem s stresom, ki mu je borzni posrednik pogosto izpostavljen.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za pridobitev licence za borznega posrednika predpisi zahtevajo: srednjo strokovno izobrazbo, nekaznovanost in opravljen strokovni izpit.
Druge informacije

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru, Razlagova 14, 2000 Maribor

SPOT, Slovenska poslovna točka, Borzni posrednik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube