Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec vodočistilnih naprav

Kratek opis

Upravljavec vodočistilnih naprav ali vodja čistilne naprave opravlja nadzor nad vsemi deli, ki so povezana z delovanjem čistilne naprave. Odgovoren je za načrtovanje in delo vzdrževalnih ekip ter vodenje procesov na čistilni napravi.
Kaj delavec običajno dela

Vodja je zadolžen, da pripravi dolgoročni program potrebnih vzdrževanj za področje, ki ga pokriva čistilna naprava. Ko je program sprejet s strani vodstva čistilne naprave, vodja poskrbi za pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Tu gre predvsem za formalne zahteve in pridobivanje potrdil, potrebnih za začetek vzdrževalnih del. Poleg tega poskrbi za nabavo potrebnega materiala in ostalih naprav, ki bodo pri delu potrebna. Zato pripravi naročilnice ter naroča storitve in blago. Ko gre za dela, ki ne morejo biti opravljena s strani zaposlenih samih, izvede postopke v zvezi z javnimi naročili. Pripravi razpisne pogoje, vodi oglede morebitnih izvajalcev in posreduje informacije o zahtevah javnih naročil. Ko je izvajalec javnega naročila sprejet, nadzoruje izvajanje del ter mu nudi tehnično podporo. Vodja namreč najbolj pozna potrebe čistilne naprave in lahko pripomore pri iskanju najustreznejše rešitve.
Pri izvajanju kakršnihkoli del tako s strani zunanjih izvajalcev kot tudi strokovnih sodelavcev je vodja odgovoren za varstvo pri delu in vodenje dokumentacije o poteku del. Vzdrževalna dela in dela povezana z obratovanjem čistilne naprave namreč potekajo na različnih nivojih, na višini in v bazenih in z najrazličnejšimi snovmi, zato je vodja zadolžen, da priskrbi zaščitno opremo in dosledno preverja izvajanje predpisov iz varstva pri delu. Po potrebi razporeja delavce na delovne naloge operativnega programa in rešuje morebitne zaplete.

Opravljeno delo vseskozi dokumentira in ocenjuje, preverja porabo časa in pripravi oceno opravljenega dela, poleg tega skrbi tudi za finance in kontrolo prejetih računov. Ti morajo biti izpolnjeni v skladu s predpisi, pogodbami in internimi dogovori. Poleg del, ki so povezana s samim obratovanjem čistilne naprave, tudi koordinacija med procesom in laboratorijem, ki nadzira proces, poteka preko vodje, ki je vedno na tekočem o procesih znotraj čistilne naprave. Vsa dognanja in rezultate analiz, ki pridejo iz laboratorija, mora pregledati in v sodelovanju vseh strokovnjakov znotraj čistilne naprave ukrepati, da se rezultate približa zahtevam o dovoljenih količinah posameznih snovi v prečiščeni vodi.
Delovna področja

Ker je iz izobrazbenega vidika izhodišče za vodenje čistilne naprave naravoslovje, predvsem kemijske, biokemijske ali biološke stroke, so tudi ostala možna področja povezana s temi strokovnimi profili. Potrebno je vsaj še nekaj let nadgrajevati formalno pridobljeno znanje na področju tehnologije čiščenja, da vodja suvereno obvladuje procese. Tudi znotraj čistilne naprave so področja specializirana, saj nihče ne more biti strokovnjak prav za vse procese. Analitik obvladuje določene metode, postopke ter potrebne predpise (ISO standarde), vodja čistilne naprave pa je predvsem podkovan v splošnih procesih in okvirnih zakonskih predpisih in aktih. Tako se vodja zaposli na področjih, ki jih preko vodenja čistilne naprave najbolj spozna, to je doseganje in izboljšave ISO standardov ter uvajanje kemijskih in biokemijskih procesov.
Delovni pripomočki

Osnovna oprema, s katero upravlja vodja čistilne naprave, je osebni računalnik. Poleg tega mora obvladati dodatno računalniško opremo in krmiljenje z računalniškimi kontrolami, ki uravnavajo procese znotraj čistilne naprave: kontrolne ročice, merilne naprave in prebiranje računalniških izrisov. Večina delovnih nalog poteka v okolici čistilne naprave oziroma na samem objektu, zato je pri delu pogosta uporaba različnih transportnih sredstev (avtomobil, kombi, traktor, viličar). Ne glede na to, da so zaposleni različni strokovnjaki, mora vodja tudi sam občasno priskočiti na pomoč z uporabo drobnih ročnih orodij, kot so izvijač, vrtalke in podobno. Z njihovo pomočjo privije razrahljane dele ali pričvrsti novo opremo. Poleg upravljanja najrazličnejših črpalk, ki poganjajo procese v čistilni napravi, je potrebno tudi poznavanje delovanja najrazličnejših strokovnih elementov- centrifug, biogas motorjev in delo s prenosnimi merilniki na terenu- kisikovimi in Ph sondami ter merilci pretokov. Z njihovo pomočjo ugotovi ali procesi znotraj čistilne naprave potekajo kot je načrtovano.
Izdelek in storitev

Vodja čistilne naprave skrbi, da obratovanje čistilne naprave poteka nemoteno. V njegovi pristojnosti je načrtovanje, izvajanje in vrednotenje kratkoročnih kot tudi dolgoročnih investicijskih in vzdrževalnih del na čistilni napravi. Poleg tega pregleda rezultate analiz, ki jih dobijo iz laboratorija in ukrepa glede na rezultate testiranj.
Znanja in spretnosti

Zlasti ko gre za velike čistilne naprave, se od vodje pričakuje najmanj visoko stopnjo formalne izobrazbe, najprimerneje s področja naravoslovja (na primer kemiki, biologi, kemijski inženirji ali tehnologi), saj je vsakodnevno delo tesno povezano s poznavanjem kemijskih in bioloških procesov. Poleg tega je obvezno znanje angleškega jezika, predvsem zaradi spremljanja in študija strokovne literature o novih spoznanjih na izbranem strokovnem področju. Hkrati je angleščina potrebna tudi pri komunikaciji s servisnimi službami in dobavitelji, ki zaradi majhnosti slovenskega trga večinoma prihajajo iz tujine. Pri delu uporablja različne računalniške programe. Koristijo mu tudi dodatna znanja iz gradbeništva in strojništva. Zaradi dela v skupini in usklajevanja med zunanjimi izvajalci in sodelavci je potrebna sposobnost dela v skupini in dobra komunikacijska spretnost, da se vsi profili in delovne naloge medsebojno uskladijo.
Psihofizične sposobnosti

Ker delovne obveznosti ne potekajo zgolj v pisarni, temveč tudi na višini in v globini, mora biti vodja čistilne naprave popolnoma zdrav. Poleg tega ne sme imeti težav, ki bi mu preprečevala dvigovanje težjih bremen. Ker je v okolici čistilne naprave večkrat potrebno uporabljati različna prevozna sredstva (viličar, traktor), je vodja čistilne naprave sposoben upravljati z njimi. Poleg tega je za opravljanje delovnih nalog potreben dober vid in ločevanje barv zaradi branja krivulj za posamezni parameter iz merilnikov v računalniških izrisih. Zaposleni opravljajo temeljit zdravniški pregled vsaki dve leti. Zaradi izpostavljenosti alergenom so pomembni rezultati testov, ki pokažejo morebitno preobčutljivost na posamezne snovi.
Interesi

Poleg tega, da je vodja čistilne naprave strokovnjak s področje tehnologije čiščenja, je tudi široko razgledan in ima željo po izpopolnjevanju strokovnega znanja. Tehnologija in postopki čiščenja se neprestano razvijajo in dopolnjujejo z novimi spoznanji, zato je potrebno tem spoznanjem slediti in jih uvajati v vsakdanje delo znotraj čistilne naprave. Vodja čistilne naprave mora imeti smisel za koordinacijo in komunikacijo med različnimi profili zaposlenih in strokovnjakov in za usklajevanje z lastniki čistilne naprave (občine ali zasebna podjetja). Od osebnostnih lastnosti je potrebna predvsem odgovornost, tako do sebe, do drugih ter predvsem do narave.
Razmere za delo

Vsi zaposleni, tudi vodja čistilne naprave, morajo biti telesno vzdržljivi in v dobri kondicijski pripravljenosti. Večina dela namreč poteka na terenu. Delovne naloge je potrebno opravljati v kanalih, bazenih, v zaprtih posodah na globini, na višini, nad vodo in v okolici čistilne naprave, saj je potrebno redno vzdrževati infrastrukturo same čistilne naprave, s katero se zagotavlja nemoteno delovanje. Poleg tega je treba za potrebe raziskav odvzemati vzorce prečiščene in neočiščene vode. Pri tovrstnih delih sodeluje tudi vodja čistilne naprave, ki mora preveriti, ali je delo opravljeno kot je bilo dogovorjeno. Tako preverja zunanje izvajalce kot tudi zaposlene v čistilni napravi. Tehnologija čistilne naprave neprestano poteka vse dni v letu.

Delo v večini čistilnih naprav je organizirano v dveh izmenah. Vodja čistilne naprave je prisoten od 6.30 ure in delo zaključi med 15.30 in 18h. Zaključek delovnega dne je odvisen od razporeditve v dežurstvo. Ta potekajo tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, najmanj enkrat mesečno po približno 4 ure. Delovne procese v čistilni napravi mora neprestano nekdo spremljati in občasno pregledati, ali vse poteka kot je načrtovano. Vodja čistilne naprave je na telefon dosegljiv 24 ur na dan. Po potrebi se dežurnega vodjo pokliče na delovno mesto tudi ponoči. Čistilna naprava mora delovati ne glede na letno ali zimsko obdobje in na vremenske razmere. V čistilni napravi je pogosto delo z umazanimi vzorci, plini, aerosoli in drugimi škodljivimi snovmi. Poleg tega so delavci izpostavljeni hrupu, vibracijam, elektromagnetnemu valovanju ter snovem, ki pogosto povzročajo alergije.
Nevarnosti

Zaradi razmer pri delu je obvezna uporaba osnovna zaščitna sredstva, kot so rokavice, očala in zaščitna delovna obleka. Pri zahtevnejših delih je potrebna tudi uporaba zaščitne maske. Kljub temu, da podjetja svojim zaposlenim zagotavljajo vso zaščitno opremo, so vseeno pogosti glavoboli, alergije in slabosti. Te se pojavljajo zlasti zaradi smrdljivih snovi, mikroorganizmov v zraku, alergenov, plinov in drugim škodljivih snovi. Tovrstna izpostavljenost lahko povzroča tudi razne pljučne okvare. Zaradi škodljivih učinkov na zaposlene je treba redno izvajati meritve tudi s strani medicine dela. Zaradi dela na terenu in z različnimi orodji so nevarnosti največkrat povezane z odrgninami, padci, zdrsi in urezninami.
Možnosti zaposlovanja

Zaradi vse večje obremenitve okolja bo tudi možnosti zaposlovanja na področju vodenja čistilnih naprav v bližnji prihodnosti več.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Upravljavec ima najmanj visoko stopnjo izobrazbe s področja naravoslovja.
Druge informacije

Slovensko društvo za zaščito voda, Hajdrihova 19, Ljubljana

Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana

Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube