Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec sežigalne peči za odpadke

Kratek opis

Upravljavec ali vodja zažiganja odpadnih snovi poskrbi, da celoten proces zažiga poteka nemoteno. Spremlja vse procese, ki potekajo v sežigalnici, in opravi nujne popravke, ko zasledi morebitne pomanjkljivosti.
Kaj delavec običajno dela

Kljub temu, da ljudje proizvajamo vedno več odpadkov in odpadnih snovi, pa nasprotno kot bi pričakovali, zažigalnic odpadnih snovi ni prav veliko. V Sloveniji je to dejavnost, ki jo izvajajo le v podjetjih v zasebni lasti, pa še ta morajo imeti dovolj veliko proizvodnjo, da je primerno zgraditi lastno sežigalnico, na primer papirja, nekoč pa kostne moke ali odpadkov, iz katerih proizvajajo alternativne vire- za goriva ali surovine. Mnoga podjetja izvažajo odpadke v zažigalnice v sosednjih državah ali pa uporabljajo javna odlagališča in skladišča. Tudi zato je dejavnost zažiganja odpadnih snovi v Sloveniji zelo donosen posel. Vodja zažiga znotraj sežigalnice odpadnih snovi vsakodnevno organizira delo zažiga. Na voljo ima zaposlene, ki jih v skladu z dnevnim delovnim načrtom razporedi tako, da je delo čim bolj kakovostno opravljeno. Ker se nekateri zažigalni procesi zaključijo prej kot drugi in je to odvisno tudi od snovi zažiga, med delovnim časom ljudi tudi prerazporeja. Pri tem vodi evidenco posameznega delovnega mesta in delo posameznega delavca. Eden izmed delavcev, običajno je za to zadolžen tehnik, dejansko nadzira zažig, vodja pa nadzoruje tehnološke in okoljske parametre pri zažigu.

V tej dejavnosti veljajo stroge zakonske omejitve o dovoljeni količini snovi, ki se jo lahko izpusti v zrak. Zato se opravljajo redne meritve, izsledke analiz pa pregleda vodja in ukrepa, če snovi presegajo dovoljeno mero. Če ugotovi ustreznejši način zažiga, lahko predlaga tehnološke izboljšave in jih načrtuje do dejanske vpeljave v vsakodnevni ritem sežigalnice. Ta se zaradi velikih stroškov zaustavitve ustavi le enkrat letno, ko potekajo nujna vzdrževalna dela. Tedaj vodja zagotovi dovolj delavcev, ki opravijo vzdrževanje, in naroči dele opreme, ki jih bo potrebno zamenjati. Poskrbi tudi za naročilo rezervnih delov. O tem in drugih delovnih procesih pripravi poročilo vodstvu podjetja in tudi zagovarja ukrepe, ki so bili izvedeni.

Poleg reševanja obratovalnih neskladnosti, prerazporejanja delavcev in uravnavanja izpuščenih snovi v zrak, skrbi tudi za izobraževanje delavcev. V sodelovanju z ekologom ali kadrovikom v podjetju poskrbi, da se delavci v sežigalnici neprestano izobražujejo. Poleg varstva pri delu je pomembno področje tudi varovanje narave in ozaveščanje o nujnosti vpeljevanja alternativnih virov goriva in surovin. Alternativni viri se neprestano izpopolnjujejo, zato mora spremljati razpoložljivost alternativnih virov na tržišču in iskati nove vire. Zakonodaja na tem področju se nenehno dopolnjuje, zato vodja spremlja novosti in nove določbe vpeljuje v delo. Obstaja sistem standardov (ISO, REACH), ki jih podjetje vpeljuje in izvaja, s čimer pokaže odgovornost do ohranjanja narave. Za vse aktivnosti na področju ekologije je zadolžen vodja zažigalnice, ki se vsakodnevno srečuje z dejavnostjo zažiga in pozna njene vplive na okolje. Seveda mu pri doseganju izboljšav pomaga tako vodstvo podjetja kot tudi celotna delovna skupina zažigalnice, ki jo vodi.
Delovna področja

Delovna področja, kjer se vodja sežigalnice odpadnih snovi lahko zaposli, so odvisna od njegove formalne izobrazbe in predvsem osebnih interesnih področij. Lahko se zaposli kot vzdrževalec, organizator dela ali vodja nabave. Torej predvsem na področjih, ki jih opravlja kot vodja sežigalnice odpadnih snovi. Glede na to, da dela z odpadnimi snovmi, mu je sorodno področje ekologije in alternativnih virov, ki tudi v Sloveniji postaja vedno bolj pomembno. Skozi delovne procese sežigalnice spozna zakonske predpise o varovanju okolja in tudi sledi njihovemu razvoju. Tako dela kot projektant pri projektih, ki so namenjeni varovanju okolja in osveščanju javnosti o pomenu obnovljivih virov energije.
Delovni pripomočki

Kot pri vseh poklicih, kjer delo večinoma poteka v pisarni, je tudi vodja zažiganja odpadnih snovi pri delu zelo odvisen od osebnega računalnika. Pri delu redno upravlja tudi procesni računalnik sežigalnice. Tako lahko spremlja vse procese, ki potekajo v sežigalnici, in opravi nujne popravke, ko zasledi morebitne pomanjkljivosti. Preko procesnih monitorjev spremlja na primer tlak v črpalkah ali vročino v zažigalni peči in si z izpisi stanja pomaga pri koordinaciji s tehnikom zažiganja. V veliko pomoč pri delu vodje je tehnična dokumentacija in navodila proizvajalcev opreme. Tu so natančno opisane zmogljivosti in osnovne značilnosti, kar vodji pomaga, da v največji možni meri izkoristi potenciale opreme sežigalnice. Poleg tehničnih predpisov njegovo delo temelji na vrsti pravilnikov, zakonskih aktov ter internih predpisov o dejavnosti zažiga odpadnih snovi.
Izdelek in storitev

Vodja zažiganja odpadnih snovi se neposredno ne ukvarja z zažigom snovi, temveč poskrbi, da celoten proces zažiga poteka nemoteno. Poskrbi tako za organizacijo delovnega procesa, razporejanje delavcev kot tudi za vzdrževanje potrebnih naprav in delovne opreme. Poleg tega skrbi za izobraževanje zaposlenih na področju varovanja okolja.
Znanja in spretnosti

Pri delu je dobrodošlo znanje tujih jezikov, predvsem angleškega. Glede na skromen obseg dejavnosti v Sloveniji mora namreč komunicirati s tujimi serviserji in upravljavci glede strokovnih spoznanj, izkušenj, možnosti razvoja sežigalnice in reševanja morebitnih težav. Delovne obveznosti vodje zahtevajo sposobnost koordinacije in komunikacije med različnimi profili delavcev. Čeprav zažigalne naprave upravlja tehnik sežigalnice, tudi vodja pozna delovanje in zmogljivosti opreme in naprav, da pripomore k izpopolnjevanju in večji učinkovitosti sežigalnice odpadnih snovi.
Psihofizične sposobnosti

Delovne naloge večinoma potekajo v pisarni, zato za vodjo zažiga ni posebnih zdravstvenih zahtev. Morebitne težave lahko povzročajo ovire pri hoji, ki jo je precej, ko gre vodja na ogled delovanja procesov v sežigalnici. Glede na to, da se sežiga raznovrstne snovi, so zdravstvena ovira lahko tudi alergije, na katero izmed teh snovi ali prah in morebitne pljučne težave, saj se pri zažigu poleg vročine tvorijo tudi plini, ki lahko ovirajo dihanje.
Interesi

Zelo pomembna pri opravljanju delovnih nalog je okoljska osveščenost in tudi osebno zavzemanje za varovanje okolja. Zažig odpadnih snovi ni vedno prijazen okolju, zato si mora vodja prizadevati za vpeljevanje najnovejših dognanj, ki pripomorejo k varovanju okolja. Vodja zažiganja odpadnih snovi mora imeti čut za skupinsko delo, zadolžitve porazdeli med sodelavci, sam pa prevzame vodenje in organizacijo projektnih nalog. Hkrati pozna potek celotnega procesa dela in poskrbi za medsebojno povezavo različnih delovnih skupin. Pri tem je koristna fleksibilnost oziroma prilagajanje na potek dela, saj marsikdaj delo ne poteka, kot je bilo načrtovano. V takšnih primerih se zahteva sposobnost hitrega in preudarnega odločanja.
Razmere za delo

Ker dejansko vodenje sežiga opravlja tehnik, vodja večinoma dela v pisarni. Za nemoteno delo poskrbi za dovolj svetlobe, dobro prezračenost in dovolj veliko mizo, kjer lahko pregleduje obsežno tehnično dokumentacijo in zakonske predpise za opravljanje dejavnosti sežigalnic. V poletnih mesecih je dobrodošla klima. Ob kontroli delovanja naprav ali vzdrževalnih posegih v sežigalnici, mora biti prisoten tudi vodja. Takrat je odvisen od razmer v sežigalnici, ki so povezane s hrupom in povečanimi temperaturami, pa tudi prašnimi delci in neprijetnim vonjem. Obseg dela je povečan predvsem spomladi in jeseni, ko pripravlja skladišča za nove zaloge in odvaža odpadne snovi. Delo je tako precej vezano na letni čas. Pozimi se navadno opravlja nujna vzdrževalna dela in popravila. To je tudi edino obdobje, ko se sežigalnico dejansko ustavi, saj sicer deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Glede na delovanje sežigalnice, so zaposleni ves čas v pripravljenosti za nujne intervencije. Dejansko delo obsega 8 ur dnevno, navadno od 7. - 15. ure, od ponedeljka do petka. Občasno poteka delo vodje in zaposlenih tudi v dežurstvu.
Nevarnosti

Glede na to, da celotno območje sežigalnice odpadnih snovi zahteva strogo upoštevanje zakonskih predpisov na vseh področjih, je delovno okolje v skladu s tem zelo urejeno. Vodja sežigalnice delovno področje pisarne občasno zamenja s področjem sežigalnice. Zato je morebitna nevarnost povezana predvsem z ogledom poteka sežiga. Gre predvsem za zdrse ali manjše opekline, ki pa so zelo redke. Vodja zažiganja odpadnih snovi pri delu vseskozi uporablja osebno zaščitno opremo, predvsem močne čevlje, delovno obleko, v sežigalnici tudi odsevni telovnik ter v zahtevnejših primerih zažiga tudi čelado. Pri delu je najbolj moteč hrup zaradi delovanja strojev in naprav v procesu zažiga. Zato uporablja zaščitne čepke za ušesa.
Možnosti zaposlovanja

Delovna področja, kjer se vodja zažigalnice odpadnih snovi zaposli, so odvisna od njegove formalne izobrazbe in predvsem osebnih interesnih področij. Lahko se zaposli kot vzdrževalec, organizator dela ali vodja nabave.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poleg visoke izobrazbe tehnične (strojništvo, elektrotehnika) ali komunalne smeri mora opraviti tudi izpit za upravljanje z energetskimi napravami.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube