Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kadrovski menedžer

Kratek opis

Kadrovski menedžer je eden izmed nosilcev razvoja kadrov v podjetju. Sodeluje pri pridobivanju novih delavcev, identificira posameznike za vključitev v postopke razvoja ter spremlja njihovo napredovanje. Dejavno sodeluje pri uvajanju skupinskega dela in prispeva k boljši organizacijski klimi v podjetju.
Kaj delavec običajno dela

Poklic kadrovika, uslužbenca, ki skrbi za pridobivanje in razvrščanje delavcev in nameščencev, se je razvil v 50-tih letih prejšnjega stoletja. Danes ga poznamo pod različnimi nazivi: kot menedžerja kadrovske enote družbe, kadrovskega menedžerja ali upravljavca človeških virov. Zaradi enostavne uporabe pri opisu poklica ostajamo kar pri nazivu kadrovik. Čim bolj se je poudarek na človeških virih v podjetjih in ustanovah povečeval, tem bolj je rasla tudi pomembnost kadrovika. Glede na raven odgovornosti in odločanja je neposredno odgovoren kadrovskemu vodji ali vodji splošnega sektorja. Sodeluje pri pridobivanju novih sodelavcev tako iz zunanjih virov preko javnih razpisov, objav in oglasov v dnevnem časopisju kot tudi iz notranjih virov v podjetju ali ustanovi, zato mora dobro poznati zakonodajo na tem področju. Kjer se pojavi potreba po novih delavcih, pripravi oglas za novo delovno mesto. Pri tem se opira na sistemizacijo in opise delovnih mest ter potrebe delovnega procesa. Obenem je pozoren na zahtevane osebnostne lastnosti posameznika, ki bo na tem delovnem mestu delal. Po prijavi kandidatov sprejema ter odbira prispele vloge glede na osnovne zahteve iz razpisa. Sodeluje pri intervjuju in končni izbiri novega sodelavca. Skrbi za zakonsko podlago vseh kadrovskih postopkov, za objave na zavodu za zaposlovanje, statistične podatke in prijave na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pripravlja in izdaja sklepe o spremembah in določbah delovnega razmerja za vsakega delavca posebej. Tako pripravi sklep o izbiri, o premestitvi, o napredovanju, o pripravništvu, o dolžini letnega dopusta in o prenehanju delovnega razmerja ter vse pogodbe o zaposlitvi.

Po potrebi delavce seznani z delovno zakonodajo ter svetuje ter opozarja na določene obveznosti in pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja pri delodajalcu. Ena od zahtevnih nalog je pomoč in izpeljava postopkov pri zmanjševanju števila zaposlenih v podjetju. Pri tem sodeluje z vodstvom in sindikatom organizacije. Vodi tudi evidence o parametrih kadrovske strukture v podjetju, o številu in izobrazbi delavcev, delovni dobi in izkušnjah pri delu, in sicer prek evidenčnih kartonov ali prek računalniških baz. Pripravlja statistične analize in kazalce kadrovskih virov v podjetju po naročilu notranjih ali zunanjih uporabnikov. Ureja in vodi delovno dokumentacijo za obvezno, dodatno in poškodbeno zavarovanje. Obenem organizira zdravstvene preglede delavcev, preglede za nove delavce ter obvezne obdobne zdravstvene preglede, in pri tem sodeluje s pooblaščenim zdravnikom za medicino dela.

Vodi evidenco izrednih dopustov, prevoznih stroškov in daljših bolniških odsotnosti. V manjših podjetjih prevzema vlogo socialnega delavca in skrbi za posameznike s posebnimi potrebami. Sodeluje pri socialno-zdravstvenih postopkih ter iskanju ustreznih razporeditev glede na stopnjo invalidnosti. Izdaja potrdila o zaposlitvi za zaposlene. Pripravlja analize in predloge za izobraževanje in usposabljanje delavcev in skupin zaposlenih. Organizacijsko in vsebinsko sodeluje pri izbiranju kadrov, katerim podjetje pomaga pri študiju ob delu. Pripravlja pogodbe za študij ter skrbi za sprotno preverjanje njihove uspešnosti. Z zunanjimi partnerji organizira seminarje, tečaje in usposabljanja ob delu in na samem delovnem mestu, ki so nujni za razvoj podjetja in boljše delo zaposlenih. Glede na vrednotenje rezultatov pripravlja prihodnje oblike izobraževanja. Skrbi tudi za obvezno delovno prakso dijakov in študentov ter za štipendiste, če se je podjetje odločilo, da bo kadrovalo na ta način. Kadrovik je eden izmed nosilcev razvoja kadrov v podjetju. Pripravlja metodologijo spremljanja in identificira posameznike za vključitev v postopke razvoja ter spremlja njihovo napredovanje. Dejavno sodeluje pri uvajanju skupinskega dela in prispeva k boljši organizacijski klimi v podjetju. O svojih aktivnostih obvešča neposrednega vodjo in svoje delo usklajuje s sprejetimi strateškimi smernicami in letnimi načrti kadrov v podjetju.
Delovna področja

Kadroviki so potrebni v vsaki organizaciji. V veljavi so standardi EU in ZDA, da se na 150-200 zaposlenih sprejme ali določi en kadrovik. Ta lahko dela na področju kadrovske selekcije in zaposlovanja v gospodarstvu ali v upravi in negospodarstvu, v različnih izobraževalnih ustanovah ali centrih.
Delovni pripomočki

Kadrovik pretežno uporablja osebni računalnik z urejevalnikom besedil in program za delo s preglednicami. Za poenostavitev dela in pripravo gradiv uvajajo podjetja kadrovsko informacijski sistem ali KIS. Pri delu so kadroviku v pomoč strokovna gradiva, spremlja pa tudi zakonodajo in pravilnike, ki so veljavni v ustanovi ali v panogi.
Izdelek in storitev

Izdelki kadrovika so pripravljeni sklepi, pogodbe, analize, mnenja ter predlogi za odločanje v vodstveni strukturi podjetja. Učinki njegove dejavnosti so izboljšana kadrovska struktura podjetja, ustrezno zasedena delovna mesta, izpeljava postopkov v zvezi z zaposlenimi, pogajanja, pogovori, intervjuji, predstavitve kadrovsko izobraževalne problematike v podjetju, kot je zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima, srečanja zaposlenih, oglasi, vabila in plakati.
Znanja in spretnosti

Kadrovik aktivno obvlada vsaj en tuj jezik in delo z računalnikom. Pridobi si veščino vodenja sestankov, kritičnih - disciplinskih pogovorov in osnovne spretnosti pogajanja. Izpiliti mora veščine javnega nastopanja in predstavitve podjetja. Spremlja strokovno literaturo in se izpopolnjuje v okviru podjetja in zunaj njega.
Psihofizične sposobnosti

Pomemben je smisel za delo z ljudmi, zato mora biti kadrovik psihično uravnotežena oseba, ki je občasno sposobna delati tudi v stresnih razmerah.
Interesi

Pomembne lastnosti in veščine so: komunikativnost, prilagodljivost in strpnost, logično-analitično mišljenje, sposobnost skupinskega dela, hitro odzivanje v kočljivih situacijah, socialni čut, iznajdljivost in natančnost.
Razmere za delo

Kadrovik dela v urejenih pisarniških prostorih, sejnih dvoranah, včasih tudi v gospodarskih objektih. Pretežno gre za manj zahtevno telesno dejavnost, saj se delo opravlja večinoma sede in z ustnim sporočanjem. Delo poteka z delno vsiljenim ritmom zaradi številnih prekinitev, telefonov in drugih posebnih okoliščin, ko mora biti v neposrednem stiku s strankami, drugimi zaposlenimi ali vodjo službe.
Nevarnosti

Zaradi sedečega dela in dela z računalnikom je večja možnost za okvaro hrbtenice in slabšanje vida.
Možnosti zaposlovanja

Kadrovike zaposlujejo poleg podjetij in ustanov z razvito kadrovsko dejavnostjo tudi vsi večji izobraževalni centri v okviru posameznih panog ali dejavnosti ter vse bolj svetovalne agencije za izbiro kadrov.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kadrovik ima lahko višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in dela v poklicu kot sociolog, organizator dela, pravnik, upravni delavec, psiholog ali poslovni sekretar.
Druge informacije

Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

in kadrovske službe v podjetjih in drugih ustanovah.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube