Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Denarno nadomestilo

Denarno nadomestilo


Kdaj lahko pridobite denarno nadomestilo?

Pridobite ga lahko:

 • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje ter
 • se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  

Več informacij:

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo

 


Kako pridobite nadomestilo?

1. Pri Zavodu vložite zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. 

Obrazec zahtevka lahko dobite:

2. Zahtevku je treba priložiti pogodbo/-e o zaposlitvi.

Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila. 

3. Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.
 


Kakšni so roki?

Denarno nadomestilo vam pripada v celoti z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite pri Zavodu in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Rok ne teče v primeru:

 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo, 
 • opravljanja nalog ali usposablja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev.
NE POZABITE!
 

Po prenehanju navedenih razlogov se v roku 30 dni prijavite pri Zavodu in vložite zahtevek.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Zavarovanec, ki se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposli, pridobi pravico do denarnega nadomestila, če se prijavi pri Zavodu in vloži zahtevo za uveljavitev pravice pred dnevom nove zaposlitve.

Preberite več o tem, kako uveljavite pravico do denarnega nadomestila, kako se določita višina in trajanje denarnega nadomestila ter kdaj pravica miruje, preneha oziroma se zniža.
 


Čas prejemanja nadomestila

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece, če ste bili zavarovani od 9 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 19 mesecev, če ste starejši od 50 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 25 mesecev, če ste starejši od 55 let in ste bili zavarovani nad 25 let.
NE PREZRITE!
 

Če ste pravico do denarnega nadomestila že izkoristili in jo znova uveljavljate, se vam zavarovalna doba, od katere vam je bila pravica do nadomestila že odmerjena, in zavarovalna doba na podlagi prejemanja nadomestila ne vštevata v zavarovalno dobo za odmero nove pravice do denarnega nadomestila.

Če ste starejši od 57 let ali imate najmanj 35 let zavarovanja, se vam pri ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti, ob izpolnjevanju pogoja gostote ( zavarovanje najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih), denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe.


Višina denarnega nadomestila

 • Prve tri mesece prejemanja znaša 80 %,
 • v naslednjih devetih mesecih 60 %,
 • po izteku enega leta pa 50 % povprečne mesečne plače,
  ki ste jo prejeli v obdobju 8 mesecev (mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.
 


Izplačilo nadomestila

Denarno nadomestilo izplačamo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če je 15. dan sobota, nedelja, praznik oziroma dela prost dan, denarno nadomestilo praviloma izplačamo prej, to je 13. ali 14. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 


Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje?

Kaj uredimo na zavodu za zaposlovanje?
Za čas prejemanja denarnega nadomestila vas bomo na Zavodu prijavili v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer z dnem, ko vam bomo z odločbo priznali pravico do denarnega nadomestila. Odjavili vas bomo z iztekom, prenehanjem oziroma mirovanjem te pravice.

Kaj morate urediti sami?
V času od prijave pri zavodu za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami na najbližji enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Ko prejmete odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavite iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavite morebitno vračilo vplačanega prispevka.  

Urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite na spletni strani ZZZS.
 


Kako se izogniti doplačilu dohodnine na letni ravni? 

Pri izračunu akontacije dohodnine od denarnih nadomestil je upoštevana splošna olajšava, ki je odvisna od višine dohodka (pri nižjih dohodkih je upoštevana višja splošna olajšava).

Če v posameznem letu poleg denarnega nadomestila prejemate tudi druge (višje) dohodke, lahko na letni ravni plačate relativno visok poračun (doplačilo dohodnine).

Če želite, da pri letni odmeri ne bi prišlo do poračuna dohodnine oziroma vsaj ne do visokih zneskov doplačil, se lahko že ob uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila odločite za nižjo splošno olajšavo ob mesečnem izplačilu. O tem morate obvestiti nas na zavodu za zaposlovanje, kjer izplačujemo denarno nadomestilo.

Za podrobnejše informacije kliknite na FURS.
 


Pravice, ki jih lahko uveljavljate pri skladu ...

Ste izgubili delo zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma insolventnosti delodajalca? Vam delodajalec ni izplačal plače, odpravnine?

Preverite, kako uveljavite pravice pri štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu.  

Rok za vložitev zahteve je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja. Postopek za uveljavitev pravic se vedno začne na zahtevo upravičenca!

Prosilci morate svoje zahteve oddati na našo območno službo, kjer je sedež podjetja, nad katerim sta se začela stečajni postopek ali prisilna poravnava. Obrazci so na voljo tudi na vseh območnih službah in na nekaterih uradih za delo.

Zaposleni v odpovednem roku


Ali pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?

V 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi se nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco iskalcev zaposlitve.

ZAKAJ?
 

Če se v navedenem roku ne prijavite pri Zavodu za vpis v evidenco iskalcev zaposlitve, vam bo denarno nadomestilo že v prvih treh mesecih prejemanja izplačano v višini 60 % povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli pred začetkom brezposelnosti.

V 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja se ravno tako nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco brezposelnih. 

To je namreč podlaga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Vlogo za denarno nadomestilo predložite ob prijavi.

Želite uveljaviti denarno nadomestilo?


Izkoristite možnost in oddajte zahtevek za denarno nadomestilo po spletu.

Več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev tudi na brezplačni številki ...


Več o Kontaktnem centru

Imate vprašanje?


Zastavite nam vprašanje, odgovorili vam bomo na vaš elektronski naslov.

Morda smo na vaše vprašanje že odgovarjali. Preverite v rubriki Pogosta vprašanja in odgovori.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitvePrijava Denarno nadomestilo

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube