Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Denarno nadomestilo


Kdaj lahko pridobite denarno nadomestilo?

Pridobite ga lahko:

 • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje ter
 • se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  

Več informacij:

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo

 


Kako pridobite nadomestilo?

1. Pri Zavodu vložite zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. 

Obrazec zahtevka lahko dobite:

2. Zahtevku je treba priložiti pogodbo/-e o zaposlitvi.

Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila. 

3. Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.
 


Kakšni so roki?

Denarno nadomestilo vam pripada v celoti z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite pri Zavodu in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Rok ne teče v primeru:

 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo, 
 • opravljanja nalog ali usposablja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev.

Ne pozabite!

Po prenehanju navedenih razlogov se v roku 30 dni prijavite pri Zavodu in vložite zahtevek.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Zavarovanec, ki se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposli, pridobi pravico do denarnega nadomestila, če se prijavi pri Zavodu in vloži zahtevo za uveljavitev pravice pred dnevom nove zaposlitve.
 


Čas prejemanja nadomestila

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece, če ste bili zavarovani od 10 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 19 mesecev, če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
 • 25 mesecev, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani nad 28 let.

Ne prezrite!

Če ste pravico do denarnega nadomestila že izkoristili in jo znova uveljavljate, se vam zavarovalna doba, od katere vam je bila pravica do nadomestila že odmerjena, in zavarovalna doba na podlagi prejemanja nadomestila ne vštevata v zavarovalno dobo za odmero nove pravice do denarnega nadomestila.

Če ste starejši od 57 let ali imate najmanj 35 let zavarovanja, se vam pri ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti, ob izpolnjevanju pogoja gostote (zavarovanje najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih), denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe.
 


Višina denarnega nadomestila

 • Prve tri mesece prejemanja znaša 80 %,
 • v naslednjih devetih mesecih 60 %,
 • po izteku enega leta pa 50 % povprečne mesečne plače,
  ki ste jo prejeli v obdobju 8 mesecev (mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.
 


Izplačilo nadomestila

Denarno nadomestilo izplačamo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če je 15. dan sobota, nedelja, praznik oziroma dela prost dan, denarno nadomestilo praviloma izplačamo prej, to je 13. ali 14. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 


Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje?

Kaj uredimo pri zavodu za zaposlovanje?

Za čas prejemanja denarnega nadomestila vas bomo na Zavodu prijavili v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer z dnem, ko vam bomo z odločbo priznali pravico do denarnega nadomestila. Odjavili vas bomo z iztekom, prenehanjem oziroma mirovanjem te pravice.

Kaj morate urediti sami?

V času od prijave pri zavodu za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami na najbližji enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite na spletni strani ZZZS.
 


Kako se izogniti doplačilu dohodnine na letni ravni? 

Pri izračunu akontacije dohodnine od denarnih nadomestil je upoštevana splošna olajšava, ki je odvisna od višine dohodka (pri nižjih dohodkih je upoštevana višja splošna olajšava).

Če v posameznem letu poleg denarnega nadomestila prejemate tudi druge (višje) dohodke, lahko na letni ravni plačate relativno visok poračun (doplačilo dohodnine).

Če želite, da pri letni odmeri ne bi prišlo do poračuna dohodnine oziroma vsaj ne do visokih zneskov doplačil, se lahko že ob uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila odločite za nižjo splošno olajšavo ob mesečnem izplačilu. O tem morate obvestiti nas na zavodu za zaposlovanje, kjer izplačujemo denarno nadomestilo.

Za podrobnejše informacije kliknite na FURS.
 


Pravice, ki jih lahko uveljavljate pri skladu ...

Ste izgubili delo zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma insolventnosti delodajalca? Vam delodajalec ni izplačal plače, odpravnine?

Preverite, kako uveljavite pravice pri štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu.  

Rok za vložitev zahteve je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja. Postopek za uveljavitev pravic se vedno začne na zahtevo upravičenca!

Prosilci morate svoje zahteve oddati na našo območno službo, kjer je sedež podjetja, nad katerim sta se začela stečajni postopek ali prisilna poravnava. Obrazci so na voljo tudi na vseh območnih službah in na nekaterih uradih za delo.

Želite uveljaviti denarno nadomestilo po elektronski poti?


Izkoristite možnost in oddajte zahtevek za denarno nadomestilo po spletu.

Informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev


Več o Kontaktnem centru

Ste ostali brez zaposlitve v Avstriji ali Italiji?


Preverite, kako uveljavite denarno nadomestilo za brezposelnost, če imate stalno prebivališče v Sloveniji. 

Ne pozabite pridobiti Obrazca U1, ki potrjuje vaše dopolnjene zavarovalne dobe v državi zaposlitve. 

Več informacij ...


Od 24. 5. 2021 morate obmejni delavci vlogi za denarno nadomestilo v Sloveniji priložiti tudi: posebno izjavo.  

Več informacij ...

Zaposleni v odpovednem roku


Ali pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?

V 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi se prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco iskalcev zaposlitve.

V 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja se nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco brezposelnih. 

To je namreč podlaga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Vlogo za denarno nadomestilo predložite ob prijavi.

Izpolnjujete pogoje za starostno ali poklicno pokojnino?


27. 3. 2020 začne veljati sprememba Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), ki se nanaša na potrebno starost in zavarovalno dobo pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne. 

Po novem vam pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost preneha z dnem, ko izpolnite pogoje za pridobitev starostne pokojnine. 

Predlagamo vam, da čim prej vložite vlogo za uveljavitev pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ):

► preko eZPIZ-a na njihovi spletni strani.

Pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost ne morete uveljaviti tudi, če izpolnjujete pogoje za pridobitev poklicne pokojnine po predpisih o poklicnem zavarovanju.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveDenarno nadomestilo

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube