Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje hrvaških državljanov

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo državljanov Hrvaške v Sloveniji ureja Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018 (Uradni list RS, 46/2015).

Tujci, ki niso državljani Švice, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali EU in pri nas prebivajo zaradi združitve družine s hrvaškim državljanom, se v Sloveniji lahko zaposlijo in delajo pod enakimi pogoji kot državljani Hrvaške.


Dovoljenje za zaposlitev

Državljani Hrvaške se lahko v prvih dveh letih njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev. Gre torej za hrvaške državljane, ki na novo prihajajo v našo državo ali pri nas prebivajo manj kot dve leti.

Tako so lahko zaposleni le pri tistem delodajalcu, ki je zanje pridobil dovoljenje za zaposlitev. Opravljajo lahko le tisto delo, za katero jim je bilo izdano dovoljenje.

Preberite več o kontroli trga dela pred oddajo vloge za dovoljenje. 


Izdaja dovoljenja

Postopek 

Dovoljenje za zaposlitev izdamo na Zavodu za zaposlovanje, na podlagi predložene vloge za dovoljenje. Predložite jo delodajalci, ki boste zaposlili hrvaškega državljana. Vlogo oddate na predpisanem obrazcu TUJ-HR, skupaj s potrebnimi dokazili. 

Postopek za izdajo dovoljenja vodimo po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Poglejte si postopek izdaje dovoljenja.

Ob predložitvi vloge za dovoljenje je treba plačati upravno takso

Dovoljenje za zaposlitev izdamo za obdobje, ki je opredeljeno v vlogi in ne more biti daljše od enega leta.

Dovoljenje za zaposlitev za sezonska dela v kmetijstvu ali gozdarstvu izdamo za obdobje, ki je opredeljeno v vlogi in ne sme biti daljše od 6-ih mesecev v koledarskem letu. 

Pogoji 

Dovoljenje za zaposlitev izdamo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb,
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani ali vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti,  v kateri bo delal hrvaški državljan,
 • da ste kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
 • da hrvaški državljan izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec, 
 • da je priložena sklenjena pogodba o zaposlitvi za obdobje, za katero se pridobiva dovoljenje.

Enaki pogoji veljajo tudi za izdajo dovoljenja za zaposlitev hrvaških državljanov za sezonska dela v kmetijstvu ali gozdarstvu. 


Podaljšanje dovoljenja

Postopek 

Dovoljenje za zaposlitev se lahko podaljša za istega hrvaškega državljana na istem delovnem mestu pri istem delodajalcu. 

Dovoljenje za zaposlitev za sezonska dela se lahko podaljša za istega hrvaškega državljana za isto sezonsko delo pri istem delodajalcu.  

Za podaljšanje dovoljenja morajo biti izpolnjeni zakonski pogoji. 

Dovoljenje podaljšamo na Zavodu za zaposlovanje, na podlagi vloge, ki jo predložite delodajalci. Vlogo oddate na predpisanem obrazcu TUJ-HR.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev lahko oddate že 60 dni pred iztekom predhodnega dovoljenja za zaposlitev. Morate pa jo oddati najkasneje do njegovega izteka.

Če je vloga pravočasno predložena, vam o tem izdamo potrdilo. Slednje omogoča hrvaškemu državljanu zaposlitev tudi med odločanjem o podaljšanju dovoljenja, če odločitev ni bila sprejeta še v obdobju veljavnosti predhodnega dovoljenja. 

Postopek za podaljšanje dovoljenja vodimo po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Dovoljenje za zaposlitev podaljšamo za obdobje, ki je opredeljeno v vlogi in ne more biti daljše od enega leta. 

Dovoljenje za zaposlitev za sezonska dela podaljšamo za obdobje do enega meseca. 

Pogoji 

Dovoljenje za zaposlitev lahko podaljšamo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • zaposlitev istega hrvaškega državljana na istem delovnem mestu pri istem delodajalcu,
 • priložena sklenjena pogodba o zaposlitvi za obdobje, za katero se podaljšuje dovoljenje,

Dovoljenje za zaposlitev za sezonsko delo lahko podaljšamo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • priloženo mnenje zborice za kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih pogojev (npr. podaljšanje vegetacije),
 • hrvaški državljan je neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od začetka dela,
 • priložena sklenjena pogodba o zaposlitvi za obdobje, za katero se podaljšuje dovoljenje.

Plačilo takse

Za izdajo in podaljšanje dovoljenja za zaposlitev hrvaških državljanov je potrebno plačati takso po Zakonu o taksah. Plačate jo delodajalci, ki predložite vlogo. 


Delo in zaposlitev

Hrvaški državljani morajo začeti delo v 10-ih dneh od tedaj, ko vam je bilo kot delodajalcu vročeno dovoljenje za zaposlitev. Prijavo hrvaških državljanov v obvezna socialna zavarovanja opravite v skladu s slovenskimi predpisi, ki urejano to področje. 


Prenehanje veljavnosti in razveljavitev dovoljenja

1. Dovoljenje za zaposlitev preneha veljati:

 • če se izteče obdobje, za katerega je bilo izdano,
 • če hrvaški državljan pridobi pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela,
 • če hrvaški državljan, za katerega je bilo izdano dovoljenje, umre,
 • če je dovoljenje razveljavljeno.

2. Dovoljenje za zaposlitev razveljavimo:

 • če hrvaški državljan ne začne dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja v desetih dneh od vročitve dovoljenja;
 • če je bila hrvaškemu državljanu ali njegovemu delodajalcu izrečena pravnomočna globa po Zakonu o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov;
 • če je bila v zvezi z delom hrvaškega državljana, za katerega je bilo izdano dovoljenje, delodajalcu pravnomočno izrečena globa po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Prost dostop na slovenski trg dela

1. Državljani Hrvaške, ki v Sloveniji neprekinjeno zakonito prebivajo že najmanj dve leti, imajo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. To pomeni, da se po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v naši državi lahko zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

2. V prvih dveh letih njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji se brez dovoljenja za zaposlitev lahko zaposlijo hrvaški državljani, ki:

 • so slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti,
 • imajo dovoljenje za stalno prebivanje v naši državi,
 • v Sloveniji prebivajo na podlagi združitve družine z državljanom Švice, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali EU (razen Hrvaške),
 • so pri nas v zadnjih dveh letih pridobili najmanj visokošolsko izobrazbo ali zaključili program raziskovalnega dela, 
 • so določeni za zastopanje pravne osebe ali samostojnega podjetnika, pri čemer morajo biti vpisani v ustrezen register. 

3. Ravno tako dovoljenja za zaposlitev ne potrebujejo hrvaški državljani in njihovi družinski člani, ki se samozaposlijo ali delajo v Sloveniji na podlagi pogodb civilnega prava. Zanje veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane. 

Podlage za zaposlitev državljanov Hrvaške


PRAVNA PODLAGA
 

OBRAZEC
 
 • TUJ-HR (izdaja in podaljšanje dovoljenja)

eVpogled v delovna dovoljenja za tujce


eVpogled v delovna dovoljenja
ELEKTRONSKA STORITEV ZA DELODAJALCE
 

Potrebujete potrdilo ali informacije o oddani vlogi za delovno dovoljenje?

Dobite jih lahko po elektronski poti.

Za pomoč pri elektronskem vpogledu lahko pokličete naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon) v času uradnih ur.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevZaposlovanje hrvaških delavcev

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube