Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje delavcev migrantov iz BiH v Sloveniji

Za zaposlitev državljanov BiH na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji so še naprej potrebna delovna dovoljenja. Izdajamo jih na zavodu za zaposlovanje. Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.
 


Izdaja delovnih dovoljenj po Sporazumu o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji

1. Uvodna pojasnila

Od 1.3.2013, ko sta se začela izvajati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji (Sporazum) ter Protokol o izvajanju Sporazuma, Uradni list RS, 92/2012, skupaj s Sporazumom o spremembah in dopolnitvah Sporazuma, Uradni list RS, 29/2017, ki se uporablja od 1.11.2017, se novo zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji praviloma ureja na podlagi Sporazuma (razen izjem, določenih v Sporazumu).

Sporazum določa pogoje in postopek zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine ter pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev delavcev iz BiH v Sloveniji.

V skladu s Sporazumom je novo zaposlovanje delavcev iz BiH možno le s predhodnim sodelovanjem službe za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini (ARZ-BiH), ki na podlagi vložene potrebe po delavcih izbere ustrezne kandidate in jih posreduje delodajalcu za dokončni izbor. Kadar so kandidati že znani (poimenske zaposlitve), ARZ-BiH preveri, ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje in so pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev.
 

2. Področje uporabe

Po uveljavitvi Sporazuma je novo zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji možno le na podlagi Sporazuma. Izjeme določa Sporazum.

Postopki se vodijo po starem oziroma se sporazum ne uporablja za državljane Bosne in Hercegovine:  

 1. ki so na dan uveljavitve sporazuma zakonito zaposleni v državi zaposlitve. Sporazum se uporablja za delavce iz BiH, ki šele prihajajo na delo v Slovenijo. Sporazum se ne uporablja za delavce, ki imajo v Sloveniji urejeno prebivanje;
 2. v primeru sezonske zaposlitve, zaposlitve poslovodnih delavcev ter zaposlitve oziroma prostovoljnega dela zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine;
 3. ki jim je bilo v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje;
 4. ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi združevanja družine;
 5. ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito;
 6. ki jim je v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo priznan status raziskovalca;
 7. ki v državi zaposlitve ustanovijo ali soustanovijo osebno gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopajo družbo ali se registrirajo kot samostojni podjetniki posamezniki;
 8. ki na podlagi šolanja v državi zaposlitve lahko pridobijo osebno delovno dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve;
 9. za katere se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve – modra karta.
   

3. Pogoji za zaposlovanje delavcev po sporazumu

 • Kandidati so prijavljeni kot brezposelni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH (ARZ-BiH) in so starejši od 18 let,
 • na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto,
 • delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca (17. člen ZZSDT).
   

4. Postopek zaposlitve po sporazumu

4.1. Predhodni postopek posredovanja delavcev iz BiH

1. Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD. Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3.d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto.

2. Zavod RS za zaposlovanje preveri:  

 • ali so v evidenci brezposelnih ustrezni domači kandidati,
 • druge pogoje za novo zaposlitev tujca (v skladu s 17. členom ZZSDT),
 • od FURS-a zahteva podatek o poravnanih davčnih obveznostih,
 • pozove delodajalca, da posreduje manjkajoče podatke o nastanitvi, predhodnih razgovorih in druge podatke, potrebne za posredovanje zahtevka za posredovanje delavcev iz BiH.

3. Če so izpolnjeni vsi pogoji iz 1. in 2. točke predhodnega postopka, slovenski Zavod pripravi dokument Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu ter ga po elektronski poti pošlje Agenciji za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BiH). Zavod obenem obvesti vlagatelja prostega delovnega mesta (PDM-ja), da je prošnjo za posredovanje kandidatov iz BiH posredoval službi za zaposlovanje v BiH, ki bo vlagatelju posredovala seznam kandidatov oziroma podatke o kraju in času razgovorov s kandidati.

4. Če niso izpolnjeni vsi pogoji iz 1. in 2. točke oziroma vlagatelj PDM-ja na podlagi poziva slovenskega Zavoda ne dopolni manjkajočih podatkov, Zavod izda Obvestilo o nezmožnosti posredovanja delavcev iz BiH, kjer so obrazloženi razlogi, zakaj posredovanje ni možno. 

Če je delodajalec že vložil tudi vlogo za izdajo delovnega dovoljenja, pa Zavod zaradi nezmožnosti posredovanja izda odločbo o zavrnitvi.

5. Celoten postopek pri Zavodu (od vložitve PDM-ja) traja predvidoma največ 15 dni.

6. Če je delodajalec ob vložitvi obrazca PDM-KTD sočasno vložil tudi vlogo za zaposlitev delavca, Zavod nadaljuje postopek izdaje dovoljenja takoj po prejemu potrjene dokumentacije iz ARZ BIH.
 


Opozorilo!

Vloga za zaposlitev delavca na obrazcu TUJ-BIH je lahko vložena sočasno z obrazcem PDM-KTD oziroma najpozneje 30 dni od izdaje obvestila Osnovni podatki o delodajalcu in delovnem mestu.  


 

4.2. Postopek izdaje dovoljenja po sporazumu

1. Po zaključku izbora kandidatov in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-1, skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto.
 


Pomembno!

Glede na to, da v pogodbi o zaposlitvi zaradi trajanja postopka izdaje delovnega dovoljenja in kasneje še enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ni možno natančno določiti začetka trajanja zaposlitve, se priporoča, da se v pogodbo vpiše od: »želeni čas začetka delovnega razmerja (datum) oziroma od pridobitve vseh zahtevanih dovoljenj (delovnega dovoljenja ter enotnega dovoljenja za prebivanje in delo)  do: želeno trajanje delovnega razmerja« (ki pa po določilih Sporazuma ne sme biti krajše od enega leta).

Trajanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi Sporazuma je najmanj eno leto, na kar je opozorilo tudi Višje delovno in socialno sodišče (v svojem sklepu št. Pdp 73/2016 z dne 19. 5. 2016), ko je odločilo, da je pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena na podlagi omenjenega Sporazuma, vendar za krajše obdobje od enega leta, v tem delu (glede določitve trajanja pogodbe o zaposlitvi) nična, saj je v nasprotju s prisilnim predpisom. 

V skladu s tem ni dovoljeno spreminjanje pogodbe o zaposlitvi, potem ko je bilo na podlagi predložene pogodbe izdano delovno in bivalno dovoljenje, ki se nanaša na pogodbo, ki je bila priložena vlogi za delovno dovoljenje.2. Zavod RS za zaposlovanje o vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči najpozneje v 15 dneh od prejete popolne vloge. Ker so bili zakonski pogoji za izdajo dovoljenja preverjeni že v predhodnem postopku, se v tokratnem postopku preverja le izpolnjevanje pogojev na strani delavca (izobrazba, drugi zahtevani pogoji) in morebitna pravnomočna kaznovanost delodajalca v času od zaključka predhodnega postopka do vloge za delovno dovoljenje.
 

5. Dovoljenje

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. Izda se na vlogo delodajalca (kot dovoljenje za zaposlitev), vendar ima delavec migrant po prvem letu zaposlitve, ko mora biti  zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma pri njegovem pravnem nasledniku, prost dostop na trg dela (kot osebno delovno dovoljenje).

Dovoljenje dobi delodajalec in po prihodu v RS tudi delavec migrant.

Kadar delavcem, ki so prišli na delo v Slovenijo na podlagi Sporazuma z BIH, delovno razmerje preneha v prvem letu zaposlitve, se delovno dovoljenje razveljavi.

Kadar delovno razmerja preneha v prvem letu zaposlitve, se delovno dovoljenje ne razveljavi:

 • če delavci uveljavijo denarno nadomestilo za brezposelnost ali
 • če delovno razmerje preneha zaradi izredne odpovedi pogodbe о zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca in če delavec migrant v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto.
   

6. Podaljšanje dovoljenja

Pred iztekom dovoljenja na podlagi Sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja vloži delavec migrant pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-2Priloži pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje.

Dovoljenje se lahko podaljša za nadaljnja 3 leta, če delavec migrant izpolnjuje enega od navedenih pogojev: 

 • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za 1 leto in mu je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo; 
 • je bil pred iztekom veljavnosti dovoljenja najmanj 1 leto zaposlen in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še za najmanj 1 leto; 
 • je med veljavnostjo dovoljenja opravljal strokovno zaposlitev najmanj 1 leto in ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še za najmanj 1 leto; 
 • je med veljavnostjo dovoljenja pridobil dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljal strokovno zaposlitev najmanj 6 mesecev ter
 • ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še za najmanj 1 leto. 

Pri prošnji za podaljšanje dovoljenja na podlagi strokovne zaposlitve mora slovenski zavod za zaposlovanje pred podaljšanjem pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora (ARZ-BIH). 

Elektronska oddaja vlog


Od 24.12.2018


Na portalu e-VEM lahko elektronsko oddate vlogo za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev po sporazumu z BiH.

Preberite več in oddajte vlogo.

Podlage za zaposlovanje državljanov BiH


PRAVNE PODLAGE
 
 • Sporazum med Vlado RS in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v RS (Sporazum) in Protokol o izvajanju Sporazuma, Uradni list RS, 92/2012,
 • Spremembe in dopolnitve Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji, Uradni list RS, 29/2017,
 • Upravne takse za delovna dovoljenja.
   

OBRAZCI
 

Prijava začetka izvajanja kratkotrajnih storitev


Če ste podjetje s sedežem v BiH in izvajate kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja v Sloveniji, morate začetek izvajanja teh storitev z napotenimi delavci prijaviti pri našem Zavodu za zaposlovanje.

Začetek izvajanja storitve prijavite, še preden jo začnete izvajati.

​Preberite več o prijavi kratkotrajnih storitev.

Enotno dovoljenje za storitve z napotenimi delavci


Če ste podjetje s sedežem v BiH in izvajate storitve z napotenimi delavci, ki niso kratkotrajne, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

V tem postopku na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za napotene delavce, če so izpolnjeni pogoji. 

Preberite več o:

Prijava prostega delovnega mesta za zaposlitev državljanov BiH


Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD. 

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso

Izpolnjen obrazec se odda na vsakem uradu za delo osebno ali pošlje po pošti.

Elektronska prijava prostega delovnega mesta se opravi na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

eVpogled v delovna dovoljenja za tujce


eVpogled v delovna dovoljenja
ELEKTRONSKA STORITEV ZA DELODAJALCE
 

Potrebujete potrdilo ali informacije o oddani vlogi za delovno dovoljenje?

Dobite jih lahko po elektronski poti.

Za pomoč pri elektronskem vpogledu lahko pokličete naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon) v času uradnih ur.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevZaposlovanje delavcev iz BiH

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube