Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Vrste soglasij in zakonski pogoji

Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, na podlagi vloge za enotno dovoljenje in priložene dokumentacije. Slednja mora vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju. 

Na Zavodu za zaposlovanje preverjamo zakonske pogoje za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju in odločamo o soglasju. Glede zahteve upravne enote za izdajo soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema vloge za enotno dovoljenje.

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Kot tujec se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Ravno tako naše soglasje ni potrebno za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za:

 • športne trenerje, poklicne športnike ali zasebne športne delavce,
 • tuje dopisnike ali poročevalce za tuje medije,
 • tujce, ki uveljavljajo interes Slovenije na področju gospodarstva, izobraževanja, znanosti in kulture,
 • opravljanje duhovniškega poklica ali redovniške dejavnosti v okviru registrirane verske skupnosti, za organiziranje ali vodenje karitativne in humanitarne dejavnosti v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.

Preverite, kateri zakonski pogoji morajo biti izpolnjeni za posamezno vrsto soglasja k enotnemu dovoljenju.

1. Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo

Izdamo na zavodu za zaposlovanje na zahtevo upravne enote:

 • tujcu, ki ima najmanj poklicno izobrazbo ali certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), pridobljen v Sloveniji, in je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev zaposlen ali samozaposlen v Sloveniji;
 • tujcu, ki je bil v zadnjih treh letih pred oddajo vloge najmanj 30 mesecev zaposlen ali samozaposlen v Sloveniji;
 • tujcu, ki je v obdobju zadnjih dveh let v Sloveniji pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo in se namerava zaposliti ali samozaposliti;
 • tujcu, ki je v obdobju zadnjih dveh let v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela.

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega dovoljenja, drugače pa na zahtevo),
 • dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) v Sloveniji (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno NPK),
 • dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje v Sloveniji pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu s pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo),
 • dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela – potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu z zaključenim programom raziskovalnega dela),
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec, ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali samozaposlitvi (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu s pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo ali tujcu z zaključenim programom raziskovalnega dela).
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 1/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Soglasje za zaposlitev

Izdamo na zavodu za zaposlovanje na zahtevo upravne enote, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
 • da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da aktivno poslujete, to pomeni:
  da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali
   da ste kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
   da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji; 
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec, ter
 • da ste priložili pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali kot delodajalec.

Če ste registrirani manj kot 6 mesecev in želite pridobiti soglasje, morate še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje vložiti najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. 

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca,
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev).
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 1/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

Soglasje za podaljšanje zaposlitve

Na Zavodu izdamo soglasje k podaljšanju enotnega dovoljenja za zaposlitev tujca pri istem delodajalcu in na istem delovnem mestu, če:

 • imate poravnane vse davčne obveznosti,
 • ste priložili pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali kot delodajalec,
 • je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od nastopa dela.

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če se tako zahteva,
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec.
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za podaljšanje enotnega dovoljenja oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 1/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

Soglasje za zamenjavo delovnega mesta

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. 

► Prošnjo za odobritev zamenjave delovnega mesta na obrazcu 2/1 oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje. V postopku izdaje soglasja po uradni dolžnosti preverimo izpolnjevanje pogojev.

Na Zavodu izdamo soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, če so izpolnjeni zakonski pogoji. To pomeni, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Pri tem na novo izdano soglasje nadomesti predhodno soglasje.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 

Soglasje za zamenjavo delodajalca

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delodajalca. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. 

► Prošnjo za odobritev zamenjave delodajalca na obrazcu 2/1 oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Na Zavodu izdamo soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delodajalca, če so izpolnjeni enaki pogoji kot pri soglasju za zaposlitev: 

 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
 • da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da aktivno poslujete, to pomeni:
  >> da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali
  >> da ste kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  >> da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji; 
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec, ter
 • da ste priložili pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali kot delodajalec.

Pri tem na novo izdano soglasje nadomesti predhodno soglasje.

Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev).

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 

Soglasje za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih

V obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja za zaposlitev se tujec lahko zaposli pri dveh ali več delodajalcih. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. 

► Prošnjo za odobritev zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih na obrazcu 2/1 oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Na Zavodu izdamo soglasje k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih, če:

 • ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo,
 • je od vključitve v obvezna socialna zavarovanja na podlagi prve zaposlitve minil najmanj en mesec,
 • so izpolnjeni vsi tisti pogoji, ki veljajo za izdajo soglasja za zaposlitev, 
 • je sklenjen sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen.

Pri tem na novo izdano soglasje nadomesti predhodno soglasje.

Prošnji za odobritev zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
 • sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen,
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev).

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 

3. Soglasje k modri karti EU

Modra karta je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve.

Na Zavodu za zaposlovanje na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za modro karto EU, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo;
 • da priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
 • da niste v postopku stečaja ali likvidacije;
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec. 

Prošnji za modro karto priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan,
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca,
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS),
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi (odločba ali mnenje pristojnega organa v Sloveniji za priznavanje oziroma vrednotenje izobraževanja),
 • dokazilo o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za modro karto EU oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 5/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k modri karti EU.

Modra karta se izda za dve leti. Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, se modra karta izda za čas, ki je tri mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne sme presegati dveh let.

PODALJŠANJE MODRE KARTE:

Modra karta se lahko podaljša z veljavnostjo do treh let. V prvih dveh letih zaposlitve in po izteku tega obdobja na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k podaljšanju modre karte EU, če so izpolnjeni zakonski pogoji.

PISNA ODOBRITEV:

Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delodajalca ali zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. Prošnjo za odobritev zamenjave delodajalca ali delovnega mesta oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo.

Po prvih dveh letih zakonite zaposlitve lahko imetnik modre karte EU zamenja delodajalca brez pisne odobritve upravne enote, vendar mora pred zamenjavo delodajalca o tem pisno obvestiti upravno enoto.

Soglasje za podaljšanje modre karte

Modra karta se lahko podaljša z veljavnostjo do treh let. Na Zavodu na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k podaljšanju modre karte EU, če so izpolnjeni zakonski pogoji.

V prvih dveh letih zaposlitve izdamo soglasje k podaljšanju modre karte EU, če:

 • ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
 • imate poravnane vse davčne obveznosti.

Po prvih dveh letih zaposlitve izdamo soglasje k podaljšanju modre karte EU, če:

 • ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji.

Prošnji za podaljšanje modre karte priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (če se tako zahteva),
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS).
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za podaljšanje modre karte oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 5/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k modri karti EU.

Modra karta – soglasje za zamenjavo delodajalca

Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delodajalca. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca.

► Prošnjo za odobritev zamenjave delodajalca na obrazcu 6/1 oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

V prvih dveh letih zaposlitve na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca, če:

 • ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
 • v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
 • ste kot delodajalec ali naročnik dela ustrezno registrirani, vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo, ali kot nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetije vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
 • niste v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da aktivno poslujete, to pomeni:
  >> da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali
  >> da ste kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  >> da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji; 
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
 • tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec.

Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS),
 • dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec;
 • podpisano izjavo vas kot delodajalca, ali zagotavljate nastanitev tujca ali ne.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo.

Po prvih dveh letih zakonite zaposlitve lahko imetnik modre karte EU zamenja delodajalca brez pisne odobritve upravne enote, vendar mora pred zamenjavo delodajalca o tem pisno obvestiti upravno enoto.

Modra karta – soglasje za zamenjavo delovnega mesta

Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca.

► Prošnjo za odobritev zamenjave delovnega mesta na obrazcu 6/1 oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

V prvih dveh letih zaposlitve na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, če:

 • ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
 • v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;

Prošnji za odobritev zamenjave delovnega mesta priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS),
 • dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo.

4. Soglasje za napotene delavce

To soglasje lahko tuji delodajalci pridobite za tiste delavce, ki so pri vas zaposleni neprekinjeno najmanj devet mesecev.

Soglasje za gibanje v kapitalsko povezanih družbah lahko pridobite za delavca z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je premeščen za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah, če je pri vas zaposlen neprekinjeno najmanj šest mesecev.

Predhodna zaposlitev ni potrebna kot pogoj za izdajo soglasja za usposabljanje napotenih delavcev v povezanih družbah.

Na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje na zahtevo upravne enote za:

 • čezmejne storitve, ki jih izvajate v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pogodbe z naročnikom storitve iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali iz Švice (oziroma na podlagi pogodbe z izvajalcem storitve, ki ima sklenjeno pogodbo z naročnikom storitve iz omenjenih držav);
 • gibanje delavcev v okviru kapitalsko povezanih gospodarskih družb ter
 • usposabljanja napotenih in slovenskih delavcev v povezanih gospodarskih družbah.

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o socialnem zavarovanju v državi, iz katere je napoten,
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo),
 • dokazilo o registraciji tujega delodajalca.

Čezmejne storitve – prošnji za enotno dovoljenje priložite še naslednja dokazila:

 • pogodbo o izvajanju storitev za naročnika, 
 • dokazilo, da so napoteni delavci najmanj 9 mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu (ali v njegovi kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Slovenijo.

Gibanje v kapitalsko povezanih družbah – prošnji za enotno dovoljenje priložite še naslednja dokazila:

 • akt o imenovanju oziroma napotitvi delavca na začasno delo, iz katerega je razvidno, katere naloge bo opravljal,
 • dokazilo, da so napoteni delavci najmanj 9 oziroma 6 mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu (ali v njegovi kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Slovenijo.

Usposabljanje v povezanih družbah – prošnji za enotno dovoljenje priložite še naslednja dokazila: 

 • akt o imenovanju oziroma napotitvi delavca na začasno delo, iz katerega je razvidno, katere naloge bo opravljal,
 • pogodbo o usposabljanju, ki je sklenjena med gospodarsko družbo v Sloveniji in gospodarsko družbo s sedežem v tretji državi,
 • dokazilo o kapitalski povezanosti ali sklenjeni pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije,
 • program usposabljanja za napotene delavce,
 • soglasje pristojne zbornice ali združenja delodajalcev.
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 9/1 (čezmejne storitve, usposabljanje) oziroma obrazec 11/1 (gibanje) ter priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

Delo na podlagi takšnega soglasja je časovno omejeno.

Soglasje za napotenega delavca v okviru čezmejnih storitev se lahko izda večkrat, pri čemer skupno trajanje izvajanja storitve ne sme presegati 90 dni v koledarskem letu.

5. Soglasje za usposabljanje tujcev

Izdamo na zavodu za zaposlovanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja (lahko tudi pogodbo civilnega prava, če predpisi omogočajo usposabljanje brez delovnega razmerja);
 • da glede programa usposabljanja priložite pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva;
 • da tujec še ni bil vključen v podoben program usposabljanja ali izpopolnjevanja; 
 • da imate poravnane davčne obveznosti iz naslova zaposlitve ali dela.

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca,
 • podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali pogodbo civilnega prava za usposabljanje tujca, 
 • mnenje pristojnega gospodarskega združenja, zbornice ali ministrstva (to mnenje ni potrebno, če usposabljanje izvajajo pristojno združenje, zbornica ali ministrstvo).
POMEMBNO:
 

► Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. >> Izpolnite obrazec 1/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

Program usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev se lahko izvaja največ do enega leta.

PODALJŠANJE USPOSABLJANJA:

Kadar programa ni mogoče zaključiti v enem letu, se lahko njegovo izvajanje podaljša za največ šest mesecev (če ustrezno pojasnite razloge in predložite ustrezno pogodbo). Pri usposabljanjih na področju zdravstva se lahko izvajanje programa podaljša do zaključka specializacije.

Prošnji za podaljšanje usposabljanja priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če se tako zahteva,
 • izjavo o razlogih za podaljšanje izvajanja programa usposabljanja ali izpopolnjevanja,
 • ustrezno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava za namene usposabljanja.

6. Soglasje za individualne storitve tujcev

Soglasje za individualne storitve se izda za opravljanje dela, pri katerem se zahteva posebno strokovno znanje tujca, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti.

Na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje za individualne storitve, če:

 • je med tujcem in naročnikom sklenjena pogodba civilnega prava in
 • ima tujec posebno strokovno znanje, ki je zahtevano za izvedbo dela na podlagi pogodbe.

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo).
POMEMBNO:
 

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. Izpolnite obrazec 1/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

Takšno delo je časovno omejeno. Tujci lahko delo na področju znanosti, kulture, športa, zdravstva in izobraževanja opravljajo največ eno leto, na drugih področjih pa največ tri mesece v koledarskem letu.

7. Soglasje za delo zastopnika nad 90 dni

Soglasje za zastopnika se izdaja za zastopanje:

 • samostojnega podjetnika posameznika,
 • pravne osebe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ali
 • slovenske podružnice tujega podjetja, pri kateri se tujec želi zaposliti ali opravljati delo.

Na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje za delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da kot delodajalec ali naročnik dela aktivno poslujete, to pomeni:
  >> da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali 
  >> da ste kot posameznik registrirani za opravljanje dejavnosti in najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  >> da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji;
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
 • da je zastopnik vpisan v ustrezen register;
 • da ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela);
 • da še ni porabljena letna kvota soglasij k enotnemu dovoljenju, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela.

Če ste registrirani manj kot 6 mesecev in želite pridobiti soglasje, morate še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje vložiti najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. 

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo),
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec, ali pogodbo civilnega prava, ki jo je podpisal naročnik dela,
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev).
POMEMBNO:
 

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. Izpolnite obrazec 1/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

 

8. Soglasje za sezonsko delo v kmetijstvu

Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu. Neločljivo je povezano s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe po delavcih.

Tujci za opravljanje sezonskega dela, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, potrebujejo enotno dovoljenje. Izdano je na podlagi soglasja za sezonsko delo.

Na zavodu za zaposlovanje na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
 • da ste kot delodajalec ali naročnik dela ustrezno registrirani, vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo, ali kot nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetije vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
 • da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
 • da še ni porabljena letna kvota soglasij k enotnemu dovoljenju, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela;
 • da ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela).

Če bo tujec sezonsko delo opravljal na podlagi pogodbe civilnega prava, na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje brez preverjanja prvega pogoja (ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe).

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo),
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec, ali pogodbo civilnega prava, ki jo je podpisal naročnik dela.
POMEMBNO:
 

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti. Izpolnite obrazec 9/1 in priložite vsa potrebna dokazila. Med njimi tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

Za sezonsko delo tujca v različnih časovnih obdobjih pri istem ali drugem delodajalcu ali naročniku dela lahko izdamo eno ali več soglasij. Pri tem skupno trajanje ne sme presegati šestih mesecev v posameznem koledarskem letu. 

 


Vloga za enotno dovoljenje in dokazila

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate na upravni enoti (oziroma na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi).

POMEMBNO:
 

Na zavodu za zaposlovanje ne sprejemamo prošenj za enotno dovoljenje. V postopku izdaje enotnega dovoljenja dajemo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote). 

Poglejte si prošnjo za enotno dovoljenje, ki jo oddate upravni enoti. V obrazcu prošnje so navedena tudi dokazila, ki jih priložite za namene zaposlitve ali dela.

Splošne informacije o zaposlovanju in delu tujcev


Več o Kontaktnem centru

Info točka za tujce


KOMU JE NAMENJENA?


Tujim delavcem, delodajalcem in drugim, ki potrebujete informacije, svetovanje in pomoč glede zaposlovanja in dela tujcev.

Telefon:
++386 (0)1 330 81 20

Poslovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
sreda, 8.00–17.00
petek, 8.00–13.00

ePošta: 
info-tocka@ess.gov.si
 


Infotočka za tujce

Poklici, ki niso vezani na trg dela


V postopku izdaje enotnega dovoljenja ali pisne odobritve podamo soglasje za zaposlitev (brez ugotavljanja pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe) za naslednje poklice, ki jih opravljajo tujci (po Standardni klasifikaciji poklicev 2008):

 • varilec (koda 7212);
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 • orodjar (koda 7222);
 • elektroinštalater (koda 7411);
 • tesar (koda 7115);
 • kuhar (koda 5120);
 • elektromehanik (koda 7412) in
 • zidar (koda 7112).

Pravne podlage za zaposlitev in delo tujcev


ZAPOSLUJETE TUJE DELAVCE ALI JIH NAMERAVATE ZAPOSLITI?
 

Preglejte predpise, ki urejajo zaposlovanje, samozaposlovanje, delo in prebivanje tujcev iz tretjih držav v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevVrste soglasja in zakonski pogoji

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube