Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Dovoljenje za sezonsko delo

Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu. Neločljivo je povezano s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe po delavcih.

Tujci za opravljanje sezonskega dela, ki ne presega 90 dni v koledarskem letu, potrebujejo dovoljenje za sezonsko delo. Tako določa Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki se uporablja od 1. 9. 2015 (ZZSDT, Uradni list RS,  47/2015).

Skupno trajanje enega ali več veljavnih dovoljenj za sezonsko delo, ki ga opravlja tujec pri istem ali drugem delodajalcu ali naročniku dela, ne sme presegati 90 dni v koledarskem letu.

Preberite več o kontroli trga dela pred oddajo vloge za dovoljenje. 

Kako pridobite dovoljenje?

Na zavodu za zaposlovanje vam izdamo dovoljenje za sezonsko delo na podlagi vloge, ki jo predložite kot delodajalec ali naročnik dela. Vlogo nam predložite na obrazcu SEZ-ZZSDT, skupaj s potrebnimi dokazili.

Postopek za izdajo dovoljenja vodimo po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Za izdajo in podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo v kmetijstvu je potrebno plačati takso po Zakonu o taksah. Plačate jo delodajalci, ki predložite vlogo. 

Poglejte si postopek izdaje dovoljenja

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso

Katere pogoje morate izpolnjevati?

Izdaja dovoljenja

Za izdajo dovoljenja za sezonsko delo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. da ima tujec veljavni potni list (veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji);
 2. da ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje;
 3. da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb;
 4. da ste kot delodajalec ali naročnik dela ustrezno registrirani, vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo, ali kot nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetije vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
 5. da ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela);
 6. da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
 7. da imate poravnane davčne obveznosti iz naslova dela ali zaposlitve;
 8. da še ni porabljena letna kvota dovoljenj za sezonsko delo, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela.

Če bo tujec sezonsko delo opravljal na podlagi pogodbe civilnega prava, na zavodu za zaposlovanje izdamo dovoljenje brez preverjanja tretjega pogoja (ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe).

Podaljšanje dovoljenja

Dovoljenje za sezonsko delo se lahko podaljša:

 1. če vlogo za podaljšanje predložite pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za sezonsko delo;
 2. če ima tujec veljavni potni list (veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji);
 3. če ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje;
 4. če ste predložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (kot delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (kot naročnik dela);
 5. če imate poravnane davčne obveznosti iz naslova dela ali zaposlitve in
 6. če skupno trajanje ne presega 90 dni v koledarskem letu.

Kdaj morate vrniti dovoljenje?

Kot delodajalec ali naročnik dela nam morate vrniti dovoljenje za sezonsko delo:

 • kadar s tujcem iz kakršnih koli razlogov ne sklenete pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava ali
 • kadar pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava preneha pred potekom veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo.

Dovoljenje morate vrniti:

 • v 15-ih dneh od njegove vročitve, kadar tujec ne začne zaposlitve ali dela, oziroma
 • v treh delovnih dneh od prenehanja delovnega ali drugega pogodbenega razmerja s tujcem.

Kdaj dovoljenje preneha veljati?

Dovoljenje za sezonsko delo preneha veljati:

 • če se izteče čas, za katerega je bilo izdano,
 • če morate dovoljenje vrniti pred iztekom časa, za katerega je bilo izdano,
 • če tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo, pridobi pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela,
 • če je dovoljenje razveljavljeno.
 • če tujec, za katerega je bilo izdano dovoljenje, umre.

Kdaj se dovoljenje razveljavi?

Na zavodu za zaposlovanje razveljavimo dovoljenje za sezonsko delo:

 • kadar je delodajalcu ali naročniku dela pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT),
 • kadar je delodajalcu pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),
 • kadar je s pravnomočno odločbo ugotovljeno, da je tujec v postopku izdaje dovoljenja predložil ponarejeno dokazilo, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje,
 • kadar tujec ne začne dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja najkasneje 15. dan od vročitve dovoljenja.

Več o dovoljenjih za sezonsko delo preberite v Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, 47/2015).

Sezonska dela do 90 dni


Za opravljanje sezonskega dela v kmetijstvu, ki ne presega 90 dni v koledarskem letu, je potrebno dovoljenje.

Izdamo ga na Zavodu za zaposlovanje na podlagi vloge, ki jo predložite kot delodajalec ali naročnik dela.

Vlogo nam predložite na obrazcu SEZ-ZZSDT, skupaj s potrebnimi dokazili.

Poglejte si postopek izdaje dovoljenja in informacije o upravnih taksah.

Sezonska dela nad 90 dni


Za sezonska dela v kmetijstvu, ki so daljša od 90 dni v koledarskem letu, je pri upravni enoti potrebno pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

V tem postopku na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji.

Preberite več o:

eVpogled v delovna dovoljenja za tujce


eVpogled v delovna dovoljenja
ELEKTRONSKA STORITEV ZA DELODAJALCE
 

Potrebujete potrdilo ali informacije o oddani vlogi za delovno dovoljenje?

Dobite jih lahko po elektronski poti.

Za pomoč pri elektronskem vpogledu lahko pokličete naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon) v času uradnih ur.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevDovoljenje za sezonsko delo

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube