Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje in delo invalidov


Kvotno zaposlovanje in spodbude za zaposlitev invalidov

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, in zaposluje najmanj 20 delavcev.

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Kvota je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev. 

Če kot zavezanec ne zaposlujete invalidov, ste dolžni plačati prispevek v Invalidski sklad pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu.

Če kvoto presegate ali če niste zavezanec za kvoto, pa lahko ob zaposlitvi invalida uveljavljate oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in/ali nagrado za preseganje kvote. To velja tudi za samozaposlene invalide.

Pri podporni zaposlitvi lahko z delavcem invalidom uveljavljate še druge spodbude pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu ter plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. 
 


Druge oblike strokovne pomoči

Za pomoč pri zaposlovanju brezposelnih invalidov se lahko obrnete na rehabilitacijske svetovalce na naših območnih službah.

Rehabilitacijski svetovalec vodi postopke za priznanje statusa invalida in pravice do zaposlitvene rehabilitacije pri naši rehabilitacijski komisiji. Invalide, ki potrebujejo zaposlitveno rehabilitacijo, lahko tudi napotimo v storitve zaposlitve rehabilitacije.

V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije omogočamo:

  • ugotavljanje znanj, zmožnosti in interesov invalida,
  • pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, ki vključuje tudi razvijanje socialnih spretnosti in veščin, 
  • usposabljanje na konkretnem delovnem mestu z zagotovljenim spremljanjem in strokovno pomočjo, 
  • analizo konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
  • izdelavo načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja, izdelavo načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
  • ocenjevanje zaposlitvenih možnosti.

Po zaključeni zaposlitveni rehabilitacij izdelamo oceno zaposlitvenih možnosti. To je ocena zaposljivosti invalida z opisom ustreznih del in omejitev pri delu ter potrebe po podpornih storitvah in prilagoditvah delovnega mesta. V primeru podporne in zaščitne zaposlitve ali nezaposljivosti na podlagi te ocene izdamo ustrezno odločbo.

Na večino vprašanj v zvezi z delazmožnostjo zaposlenih invalidov, potrebo po prilagoditvi delovnih mest ali strokovni podpori lahko odgovori vaš pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.

Lahko se obrnete tudi na druge strokovnjake oziroma institucije:

Če želite zaposliti invalida, lahko uveljavljate:


Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo invalidov