Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice

Učne delavnice, javno povabilo za delodajalce


Praktično usposobite kandidate za konkretno delo

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila. V učno delavnico se lahko vključijo brezposelni, ki ustrezajo ciljni skupini programa. 
 

Kaj vam omogoča javno povabilo?

 • Brezposelne kandidate spoznate v konkretni delovni situaciji, njihova znanja, veščine, spretnosti, delovne navade in odnos do dela.
 • Praktično jih usposobite za predvideno delovno mesto in preverite, kako se vključujejo v vaše delovno okolje.
 • Mesečno vam povrnemo upravičene stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.
 • Po končanem usposabljanju se odločite glede njihove zaposlitve. Pri tem lahko izberete, katere kandidate boste zaposlili. 
   

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za izvedbo učnih delavnic lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in ste vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije:

 • kot zaposlitveni center ali
 • imate status socialnega podjetja ali
 • imate status invalidskega podjetja,

pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 
 

Kdo so udeleženci?

1. V učne delavnice v socialna in invalidska podjetja vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo na Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:

 • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
 • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
 • so starejši od 55 let,
 • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
 • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
 • so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so pripadniki romske skupnosti,
 • so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela.

2. V učne delavnice v zaposlitvene centre vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo na Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo ter imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije.
 

Pomembno:

V učno delavnico se ne morejo vključiti brezposelni, ki jim je pri vas prenehala ali jim je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev.

Po končani učni delavnici boste lahko za udeležence uveljavili še subvencijo za zaposlitev.

Brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija se v program niso mogle vključiti samo med 24. 7. 2019 in 20. 10. 2019, ko so bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva. Od 21. 10. 2019 se v program (zaradi pridobitve dodatnih sredstev) lahko ponovno vključujejo osebe iz vse Slovenije. Izvajanje programa za vso Slovenijo je predvideno tudi v letih od 2020 do 2022.

 

Kako se izvaja učna delavnica?

V obliki praktičnega usposabljanja, ki traja 6 mesecev in poteka brez delovnega razmerja. Udeleženci so v času učne delavnice še naprej prijavljeni pri nas.

Pred začetkom praktičnega usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Praktično usposabljanje se lahko izvaja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka in 8 ur na dan. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Praviloma se izvaja neprekinjeno.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2020.
 

Katere stroške vam povrnemo?

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. Povrnemo vam:

 • mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa 
 • strošek zdravniškega pregleda osebe v primerih, določenih v javnem povabilu.

Mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Upravičene stroške vam povrnemo na podlagi zahtevka, ki nam ga izstavite kot eRačun, in vseh zahtevanih dokazil o izvedeni učni delavnici.
 

Katere stroške povrnemo udeležencem?

Udeležencem učne delavnice lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan dejanske udeležbe v učni delavnici, za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja praktičnega usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR, za prejemnike denarnega nadomestila pa 1,65 EUR, in sicer za vsako uro dejanske udeležbe v učni delavnici.

Višina dodatkov velja za vključitve od 1. 2. 2019. 

Udeležencem povrnemo stroške na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovite izvajalci učnih delavnic (lista prisotnosti in evidenca ur mentorja).
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo v elektronski obliki na portalu za delodajalce.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 27. 12. 2019 do 12:00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Kandirate lahko za izvedbo učnih delavnic za omejeno število brezposelnih, kar je opredeljeno v javnem povabilu.

Kandidate lahko praktično usposabljate in si v ta namen povrnete upravičene stroške, če ste pred tem na podlagi javnega povabila z nami podpisali pogodbo o izvedbi učnih delavic. Sklepanje pogodb poteka najkasneje do 31. 1. 2020. 
 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo za izvedbo učnih delavnic.
 

Nazaj na seznam
 

Evropski socialni sklad


Učne delavnice sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Osnovne informacije o povabilu


Več o Kontaktnem centru

Kako in do kdaj se prijavite?


Javno povabilo je odprto od 15. 2. 2019 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 27. 12. 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v glavno pisarno naše centralne službe, na naslov: Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Kliknite na javno povabilo Učne delavnice.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube