Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Novosti

 


Uveljavljanje subvencije

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom do 30. 6. 2021.

Vlogo za dodelitev subvencije oddate v 15 dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa, najpozneje do 10. 6. 2021.

► Vlogo predložite elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pozor! >> Še pred oddajo vloge nam v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

► Odredbe v skenirani obliki oddate na portalu za delodajalce

Novo! >> Od 1. 2. 2021 lahko subvencijo za skrajšani polni delovni čas uveljavljate tudi delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije pred 18. 10. 2020, in imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, 
 • ste fizične osebe, ki opravljate kmetijsko dejavnost in ste bile pred 18. 10. 2020 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

 


Zakonski roki in obveznosti

Pri uveljavljanju subvencije za skrajšani polni delovni čas dosledno upoštevajte vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je odvisna vaša upravičenost do subvencije. 

Opozarjamo vas zlasti na naslednje zakonske roke v obdobju od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.
 

>> Posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, 37. člen) je uvedel obveznost, da nam v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUPDV).

Pisne odredbe nam v skenirani obliki posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Odredbe.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije
 

>> Oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve

Subvencijo uveljavljate z vlogo, kot določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE).

Vlogo oddate v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo datoteko.

Če oddajate vlogo za večje število zaposlenih (npr. več kot 10), predlagamo, da si pred vnosom podatkov na naš portal pripravite seznam zaposlenih v obliki Excelove tabele.

Za uvoz celotnega seznama na portal morajo biti pravilno izpolnjeni vsi podatki, najpomembnejša je pravilnost EMŠO. 

Seznam zaposlenih s skrajšanim delovnim časom – poslovni razlogi


2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – skrajšani polni delovni čas

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon 

>> Obveščanje pred pozivom na delo s polnim delovnim časom

Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, nas morate o tem predhodno obvestiti. Tako določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val (ZIUPDV, 39. člen).

To pomeni, da nam pred začetkom dela s polnim delovnim časom posredujete obvestilo na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Poziv za polni delovni čas.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj vsebuje naslednje podatke:

 • naziv in MŠO delodajalca,
 • DLV – delovodno številko vloge,
 • ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim delovnim časom.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije
 

>> Obveznost obveščanja v 3 delovnih dneh od ponovne odreditve

V obdobju prejemanja subvencije nas v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim znova odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem tudi obvestite. Tako določa 4. odstavek 18. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE). 

Če kot delodajalec ravnate v nasprotju s to obveznostjo, morate prejeta sredstva vrniti, kot določa 5. odstavek 18. člena navedenega zakona.

Obvestilo nam posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Obvestilo o pričetku skrajšanega časa.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj vsebuje naslednje podatke: 

 • naziv in MŠO delodajalca,
 • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, 
 • datum odreditve takšnega dela. 

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu za delodajalce?
 

>> Posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času (npr. zaradi sprememb obsega skrajšanega delovnega časa), nam jo posredujete v 8 delovnih dneh od odreditve. Tako določa 37. člen Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).

Vse odredbe nam v skenirani obliki posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Spremembe odredb.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije.

 


Pogoji za uveljavljanje subvencije

Pisna odredba o delu s skrajšanim delovnim časom

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

Zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas (razen tistih, ki so drugače urejene z veljavnim zakonom).

Zaposlenemu pisno odredite delo s skrajšanim delovnim časom.

V pisnem napotilu opredelite:

 • obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa,
 • čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom,
 • razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa,
 • čas trajanja odmora med delom,
 • višino povračila stroškov v zvezi z delom,
 • možnost in način poziva zaposlenemu, da delo znova opravlja s polnim delovnim časom,  
 • višino nadomestila plače.

Glede na zakon je torej določeno:

 • razporeditev delovnega časa je odvisna od odredbe oziroma pisne napotitve na delo s skrajšanim delovnim časom,
 • delodajalci v obdobju prejemanja subvencije ne smete odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravite z zaposlenimi, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Zaposleni opravlja delo na način, kot je določen v pisni odredbi, delovnega časa tem zaposlenim pa ni možno neenakomerno razporediti ali prerazporediti drugače od odredbe. Če to želite, je treba bodisi poklicati zaposlene nazaj na delo za polni delovni čas bodisi določiti nove odredbe. 

Zaposlenim v času odpovednega roka ni možno odrediti dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi zakona. 
 

Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa

Tedenski obseg zagotovljenega dela s pisno odredbo zaposlenega je lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalci uveljavljate subvencijo za skrajšani polni delovni čas.

Tako določa usklajeno strokovno stališče, ki je bilo sprejeto na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v obdobju izvajanja ukrepov.

► Preberite podrobnejše pojasnilo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).
 

Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Subvencijo za skrajšani polni delovni čas lahko uveljavljate delodajalci, ki: 

 • ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020, pri čemer imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, 
 • od 1. 2. 2021 tudi pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije pred 18. 10. 2020,  pri čemer imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, 
 • od 1. 2. 2021 tudi fizične osebe, ki opravljate kmetijsko dejavnost in ste bile pred 18. 10. 2020 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev,
 • po svoji oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morete zagotavljati najmanj 90 % dela in
 • podate izjavo, da ste zaposlenim plačali plačo in nadomestilo plače.

Do subvencije niste upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.
 

Za koga lahko uveljavljate subvencijo?

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa lahko uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom do 30. 6. 2021, ker jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Zaposlenim v času odpovednega roka ni možno odrediti dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi ZIUOOPE. 
 

Koliko znaša subvencija?

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša: 

 • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
 • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
 • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
 • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača pri odsotnosti z dela, določeni z zakonom. 

Subvencijo vam izplačamo mesečno, v skladu s pogodbo o subvencioniranju, ki jo sklenemo z vami.

 


Oddaja zahtevkov za izplačilo

Zahtevek lahko oddate delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencije za skrajšani polni delovni čas in ste z nami že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije.

► Zahtevek predložite na Portalu za delodajalce, od 10. dne vsakega meseca za pretekli mesec. 

Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bomo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u  oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo. 


Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane

Prejete vloge od 31. 12. 2020

Prejete vloge do 10. 12. 2020


Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar.

Evropski socialni sklad


Subvencije za skrajšani polni delovni čas financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Poglejte več o kohezijski politiki EU v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Evropski socialni sklad

Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene


Vaši sodelavci, ki ste jih zaradi pomanjkanja dela razporedili na skrajšani polni delovni čas, lahko v tem obdobju izboljšajo svoja znanja in veščine.

Vključijo se lahko v:

 • neformalno izobraževanje in usposabljanje ali
 • preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali temeljnih kvalifikacij.

Udeležba v programih je brezplačna.

Se sprašujete, kako se zaposleni vključijo? Katere vrste programi so na voljo?

Kliknite za več informacij ...
 


Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih na skrajšanem polnem delovnem času po interventnem zakonu

Dodatne informacije► Imate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...

► Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji in dopolnitvi vloge na portalu:

► Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

 • Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.

► Vsebinske informacije o ukrepih: 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeIntUkrep Skrajšani delovni čas

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube