Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače

Novosti

Naslednje izplačilo za čakanje na delo predvidoma 12. 10. 2020

Sporočamo vam, da bodo zahtevki za čakanje na delo za avgust 2020 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 izplačani predvidoma v ponedeljek, 12. 10. 2020. Vsem upravičencem se zahvaljujemo za razumevanje.
 

Oddaja vloge za podaljšano povračilo nadomestila plače do konca septembra

Vlada RS je 27. 8. 2020 s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020.

Vloge za povračilo nadomestila plače za september lahko oddate na našem Portalu za delodajalce od 28. 8. 2020. Vlogo oddate najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje.

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Preberite več ...

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28.8.2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.

To pomeni, da delodajalci še naprej lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

Vlogo za delno povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih. 

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Povračilo delodajalcem znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila (892,50 EUR).
 

>> Kako oddate vlogo?

Delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo uveljavljate z elektronsko vlogo na našem Portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje v obdobju do 30. 9. 2020.

Vlogo morate oddati v 8 dneh od napotitve

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Delodajalcem, ki izpolnjujete vse zakonske pogoje, v 15 dneh od prispetja popolne vloge izdamo sklep o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. V njem je določeno, na kakšen način boste uveljavljali povračilo. 
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – začasno čakanje na delo 

 

Oddaja elektronske vloge za delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

 

>> Kako nam sporočate spremembe po oddaji vloge?

1. Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo do 7 delovnih dni v tekočem mesecu, nas morate o tem predhodno obvestiti.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, nam pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače.  

Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020).

elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.
   

2. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 delovnih dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za delno povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo.

Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020). 

>> Oddaja zahtevkov za izplačilo

► Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki ste oddali zahtevek na portalu do 25. 8. 2020 in obrazec REK na FURS, boste prejeli povračilo za julijsko čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020. 

Pisna napotitev na začasno čakanje na delo

Zaposlenega pisno napotite na začasno čakanje na delo.

V pisnem napotilu določite:

 • obdobje začasnega čakanja zaposlenega na delo,
 • možnosti in način poziva zaposlenemu, da se predčasno vrne na delo,
 • višino nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače ne smete odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravijo vaši zaposleni na začasnem čakanju na delo.

Ravno tako v obdobju prejemanja povračila ne smete:

 • iz poslovnega razloga odpustiti zaposlenih, za katere ste uveljavljali povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ali
 • odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu zaposlenih iz poslovnih razlogov (razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. 3. 2020 in zanje niste uveljavljali sredstev na podlagi interventnih zakonov).

Zaposleni, ki ga napotite na začasno čakanje na delo in zanj prejemate povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUPDV).

Kdo lahko uveljavlja povračilo?

Do delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ste upravičeni:

 • delodajalci, ki vam bodo po vaši oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019,
 • delodajalci, ki imate status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah.

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate delodajalci, ki na dan predložitve vloge:

 • imate plačane zapadle obveznosti, izpolnjujete obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, 
 • imate predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let ter
 • niste v stečajnem ali likvidacijskem postopku. 

Delnega povračila ne morete uveljavljati:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • delodajalci, ki opravljate finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K (po SKD) in ste imeli 13. 3. 2020 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji. 

Koliko znaša povračilo?

Povrnemo vam 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega.

Navedeno 80-odstotno povračilo nadomestila plače vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja, ki jih plačuje delavec (prispevki delodajalca niso vključeni). Delodajalec vnese na zahtevek znesk 100 % nadomestila (80 % plače Bruto I). Zavod povrne 80 % nadomestila, ki je bilo izplačano delavcu.

Višina povračila je omejena z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, ki znaša 892,50 EUR na mesec.

Zaposleni ima v obdobju začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z Zakonom o delovnih razmerjih za obdobje začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu. 

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene traja najkasneje do 30. 9. 2020.
 

>> Kako oddate vlogo?

Elektronsko vlogo za povračilo nadomestila plače oddate na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene traja najkasneje do 30. 9. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 30 dneh. Na podlagi izdane odločbe z vami sklenemo pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače. V njej je določeno, na kakšen način boste uveljavljali povračilo. 
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Pripravite ustrezna dokazila, ki so obvezna priloga k vlogi (kopijo odločbe o odreditvi karantene, po potrebi pisno izjavo zaposlenega o odhodu v državo na rdečem seznamu zaradi osebnih okoliščin, ki so navedene v zakonu).

2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – odrejena karantena

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon

 

 

 

 


 

Koliko znaša nadomestilo plače?

Izplačano nadomestilo plače zaradi odrejene karantene se v celoti povrne iz javnih sredstev. 

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni:

 • 100 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas (plačilo, ki bi ga zaposleni prejel, če bi delal)

  Kadar je zaposlenemu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo med opravljanjem dela, vi kot delodajalec pa zanj ne morete organizirati dela na domu.
   
 • 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas

  Kadar se zaposleni odpravi v državo na rumenem ali zelenem seznamu in mu je ob prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali kadar je zaposlenemu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela, vi kot delodajalec pa zanj ne morete organizirati dela na domu.
   
 • polovica plačila, do katerega bi bil zaposleni upravičen, če bi delal (vendar ne manj kot 70 % minimalne plače)

  Kadar je zaposlenemu odrejena karantena, ker je obiskal državo na rdečem sezamu, izjemoma zaradi določenih osebnih okoliščin, ki so:

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 
  • smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev (očeta, matere, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša, posvojitelja)
  • rojstvo otroka.

Zaposleni vam mora najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo o nameravanem obisku države na rdečem seznamu zaradi navedenih osebnih okoliščin.

Če je vašemu zaposlenemu odrejena karantena, vas mora o tem in o razlogih zanjo obvestiti najkasneje v 3 delovnih dneh od odreditve. Ravno tako vam mora posredovati odločbo o odrejeni karanteni najkasneje v 3 delovnih dneh od njenega prejema.
 

Kdo lahko uveljavlja povračilo?

Povračilo izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene, lahko uveljavljate:

 • delodajalci, ki izjavite, da ne morete organizirati dela na domu za zaposlene, ki jim je bila odrejena karantena.

Zaposleni z odrejeno karanteno lahko prejemajo nadomestilo plače iz tega razloga le za obdobje, za katero jim je bila odrejena karantena po zakonu o nalezljivih boleznih. 

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUPDV

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko do 30. 6. 2020 uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jim začasno niste mogli zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1. 6. 2020. 

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.
 

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUOOPE

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar
 

>> Oddaja zahtevkov:

► Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek na portalu do 26. 7. 2020 in REK-obrazce na FURS, boste 10. 8. 2020 prejeli povračilo za junijsko čakanje na delo.
 

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje in višja sila

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko do 31. 5. 2020 uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, ali za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUZEOP 

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar


>> Oddaja končnih poročil:

► Pozivamo vas, da oddate končno poročilo na portalu za delodajalce v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi vam je bila priznana pravica do povračila nadomestila plače.
 

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) velja od 29. 3. 2020 (Uradni list RS, 36/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.
 

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUPPP

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar
 

Dodatne informacije► Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji ali dopolnitvi vloge na portalu: 

► Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 

► Vsebinsko o ukrepih: 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeIntUkrep Povračilo nadomestila plače

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube