Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zelena delovna mesta 2021

Mesečna subvencija po 340 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Subvencijo prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.6.2021.

Javno povabilo smo objavili 20.1.2021. 

Na voljo je 1,5 milijona EUR, ki jih sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.
 


Na kratko o povabilu:

Zelena delovna mesta so pomemben mehanizem za doseganje trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih, njihovi delovni in socialni vključenosti. 

Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.  

Kot področja z največjim potencialom za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih se ocenjujejo gozdno-lesna veriga, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 340 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Ponudbo na javno povabilo oddate na portalu za delodajalce

Poglejte si seznam izbranih poklicev in dejavnosti za zelena delovna mesta. 
 


Višina subvencije:

Mesečna subvencija za izplačilo znaša:

 • 340 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
   
 • sorazmerno manj

  ¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Izplačevanje subvencije poteka v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje za kandidiranje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim delodajalcem. 

V javnem povabilu, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so podrobneje opredeljena tudi merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom. Upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko opredelitev zelenega delovnega mesta.

Upoštevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na 'odtenek zelenosti'. Dodaten prispevek lahko delodajalci izkažete s pridobljenimi standardi in certifikati (npr. ISO 14 001, EMAS), med merili pa se presojajo tudi vaši proizvodi in storitve ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 20.1.2021)

Obrazec Ponudba lahko izpolnite le elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja (spremenjeno: 8.3.2021).
 


Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti. 

Na javnem povabilu ne morete kandidirati:

 • gospodarske družbe, ki ste v 100-dstotni lasti Republike Slovenije,
 • delodajalci, ki poslujete v sektorju S.13 – Država, in
 • delodajalci, ki poslujete v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen, če poslujete kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.
   

Kako se prijavite?

Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2021 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v točki 6.2. Dodatni pogoji javnega povabila. Skupno število kandidatov je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja.

Novo ponudbo lahko predložite potem, ko prejmete našo odločitev glede vaših prejšnjih ponudb in/ali ko zaposlite osebe na podlagi že podpisanih pogodb ali pogodbenih aneksov po prejšnjih ponudbah.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnava strokovna komisija v naši Centralni službi, praviloma vsakih 14 dni ob sredah ob 13.00. 

Sprejete so elektronsko oddane, pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si Seznam izbranih ponudnikov
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Delodajalci nam predložite ponudbo na portalu za delodajalce. Po preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega povabila vam napotimo kandidate za zaposlitev.

2. Izberete kandidata in nas o tem obvestite. 

3. Z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

4. Nato tudi kandidat z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

5. Izbranega kandidata morate zaposliti:

 • v 30-ih dneh potem, ko z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše z nami.

6. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

7. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

8. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na portalu za delodajalce, ki je podlaga za izplačila.
 


Izplačilo subvencije:

Mesečno subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 24 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve. 

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu (primer: od 1.4.2021 do 30.4.2021),
 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo:

 • na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
 • po predložitvi obrazcev REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS).

Prvo nakazilo se izvede na podlagi ustrezne pogodbe o zaposlitvi vključene osebe, ki jo predložite na našem portalu za delodajalce. Pri tem vam je na voljo Priročnik za oddajo pogodbe o zaposlitvi. Zahtevka za izplačilo (eRačuna) vam ni treba oddati.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom prve in druge mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja morate zagotoviti po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 


Kontaktna oseba:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo vam je na voljo Mojca Ulaga, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si.

 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZelena delovna mesta 2021

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube