Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2020

Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15.11.2020.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 1.4.2020 in spremenili 15.5.2020 zaradi razširitve ciljne skupine brezposelnih. 

Za obdobje 2020–2021 je na voljo okvirno 26,75 milijona EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • je 60 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Predvidena je vključitev 4.844 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Poglejte si opis programa.
 


Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev.

Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden).
 


Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejši od 50 let,
 • so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev,
 • so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, in
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. 
   

Višina subvencije:

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,
 • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,
 • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,
 • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden – velja zgolj za zaposlitev:

 • invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden),
 • dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Izplačevanje subvencije poteka v največ 12 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 1. 4. 2020, spremenjeno: 15. 5. 2020)


Obrazec Ponudba lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč Pogosta vprašanja in odgovori.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 15. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 


Kako se prijavite?

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2020 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Povabilo lahko zaradi porabe sredstev predčasno zapremo za posamezno kohezijsko regijo, kar objavimo na spletni strani. 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 9. poglavju javnega povabila.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Zaposli.me.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Delodajalci nam predložite ponudbo na Portalu za delodajalce. Po preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega povabila vam napotimo kandidate za zaposlitev (brezposelne osebe iz ciljne skupine).

2. Izberete kandidata in nas o tem obvestite. 

3. Z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

4. Nato tudi kandidat z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

5. Izbranega kandidata morate zaposliti:

 • 30-ih dneh potem, ko z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše z nami.

6. Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

7. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

8. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce, ki je podlaga za izplačila.
 


Navedba virov sredstev:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo: 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Mesečno subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve. 

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,
 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu (Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.).

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS).

Prvo nakazilo se izvede na podlagi ustrezne pogodbe o zaposlitvi vključene osebe, ki jo predložite na našem Portalu za delodajalce. Pri tem vam je na voljo Priročnik za oddajo pogodbe o zaposlitviZahtevka za izplačilo (eRačuna) vam ni treba oddati.

Prva izplačila mesečnih subvencij za zaposlitev bomo izvedli predvidoma 30. 9. 2020. Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom prve in druge mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja morate zagotoviti po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo:

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč Pogosta vprašanja in odgovori.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposli.me 2020

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube