Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2017/2019

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb se je javno povabilo zaključilo 31.3.2020.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 3. 8. 2017, spremenili 10. 7. 2018, 5. 3. 2019, 12. 7. 2019 in 20. 12. 2019.

Za obdobje 2017–2020 je na voljo 60 milijonov EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • je 60 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je vključitev 9.526 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Poglejte si opis programa.


Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev.

Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Izplačamo jo v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 

Poglejte si predstavitev javnega povabila in celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika). 


Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejše od 50 let,
 • so stare 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so stare 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so stare 30 let ali več in se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela,
 • so stare 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so stare 30 let ali več let, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. 

Višina subvencije za zaposlitev:

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Delovno razmerje se sklene za polni delovni čas.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 3. 8. 2017, spremenjeno 10. 7. 2018 , 5. 3. 2019, 12. 7. 2019 in 20. 12. 2019)

Obrazec Ponudba, ki jo lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce (objavljeno: 3. 8. 2017)

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori (prenovljeno: 21. 8. 2018).

Dokumentacijo javnega povabila lahko prevzamete tudi osebno v glavnih pisarnah na naših območnih službah v času uradnih ur.  


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 24. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas objaviti prosto delovno mesto, na katerem navedete, da želite zaposlovati v okviru tega programa. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto, na katerega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov nas obvestite o izboru. 

2. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko predložite šele po opravljenem postopku izbora kandidatov za prosto delovno mesto in po izteku roka za prijavo kandidatov na objavljeno prosto delovno mesto.

Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Povabilo lahko zaradi porabe sredstev predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v okviru koledarskega leta, kar objavimo na spletni strani. 

Javno povabilo je torej odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo) oziroma najkasneje do skrajnega roka za oddajo ponudb. 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Zaposli.me.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

 • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.


Izplačilo subvencije:

Subvencija za zaposlitev se vam izplača v dveh delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Zahtevka za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Ob zahtevku/e-računu za izplačilo prvega dela subvencije pošljite tudi elektronsko obliko kopije (sken) pogodbe o zaposlitvi na elektronski ali klasični naslov pristojne območne službe. V sporočilu navedite tudi številko pogodbe, ki se nahaja na zadnji strani nad podpisom. Več o oddaji e-računa si preberite v vzorcu pogodbe o izvedbi projekta, ki je del javnega povabila.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposli.me 2017/2019

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube