Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2016/2017

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih iz vzhodne Slovenije, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Od 22.6.2017 je predčasno zaprto javno povabilo za zaposlitev brezposelnih iz zahodne Slovenije. Vsi delodajalci najdlje do 31.7.2017 še lahko oddate ponudbo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne Slovenije.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 27. 5. 2016.

Za leti 2016 in 2017 je na voljo skoraj 34 milijonov EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • je 60 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Predvidena je vključitev 6.138 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.


Predčasno zaprto javno povabilo za zaposlitev brezposelnih iz zahodne Slovenije:

Z 22. 6. 2017 smo predčasno zaprli javno povabilo za zaposlitev brezposelnih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Povabilo je predčasno zaprto zaradi porabe sredstev za zaposlitev ciljne skupine brezposelnih iz navedene regije.

S ponudbami, ki smo jih prejeli do 15. 6. 2017 do 3:00, so bila namreč na javnem povabilu porabljena vsa razpoložljiva sredstva za zahodno Slovenijo. 

Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddate delodajalci iz vse Slovenije (ne glede na sedež), vaša ponudba pa bo lahko sprejeta le za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Javno povabilo za zaposlitev oseb s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji torej ostaja odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2017, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.


Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika). 


Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih. 

Višina subvencije za zaposlitev:

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;
 • 6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;
 • 7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.
To pomeni, da navedeno višino subvencije lahko pridobite
za osebo, ki je:
5.000 EUR

(en kriterij)
dopolnila 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih  
ALI
starejša od 50 let in najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI 
dopolnila 30 let ali več, ima končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
6.000 EUR

(dva kriterija)

 

starejša od 50 let in je hkrati   najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI
starejša od 50 let in ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI 
dopolnila 30 let ali več, ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih 
7.000 EUR

(vsi trije kriteriji)
starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in ima hkrati  končano največ osnovno šolo (ISCED 2)                     


Delovno razmerje se sklene za polni delovni čas.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 27. 5. 2016)

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 27. 5. 2016)

Dokumentacijo javnega povabila lahko prevzamete tudi osebno v glavnih pisarnah na naših območnih službah v času uradnih ur.  


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 24. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto, na katerega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov pa nas obvestite o izboru. 

2. Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Ponudbo lahko oddate tudi v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo Portala za delodajalce je potrebna registracija.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. 

Povabilo lahko zaradi porabe sredstev predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v okviru koledarskega leta, kar objavimo na spletni strani. 

Javno povabilo je torej odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo) oziroma najkasneje do končnega roka za oddajo ponudb. 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Zaposli.me.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

 • v 15-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.


Logotipi:

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS).

Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo. V omenjeno pogodbo morate obvezno vključiti tudi naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Logotip ESS

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.


Izplačilo subvencije:

Subvencija za zaposlitev se vam izplača v enkratnem znesku. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljete na klasičen ali elektronski naslov pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo:

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč:

Pogosta vprašanja in odgovori

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposli.me 2016/2017

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK