Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in tujce ter povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Javno povabilo je odprto od 27.1.2021 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.3.2022.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 22. 1. 2021.

Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 27. 1. 2021 od 10.00. 

Predvidena je vključitev okrog 63 brezposelnih oseb iz ciljnih skupin v usposabljanje na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije, ki imajo najmanj 5 zaposlenih.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. Povrnemo vam upravičene stroške usposabljanja.

Usposabljanje traja 6 mesecev.

Delodajalec je dolžan vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja (ki je zaposlen pri delodajalcu). En mentor lahko hkrati usposablja največ eno osebo oziroma dve osebi, če usposabljanje poteka na istem delovnem mestu. Udeleženec se, v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 40 ur mesečno) usposablja praviloma polni delovni čas delodajalca, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se usposabljanje ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih. Udeležencu je med usposabljanjem ves čas na voljo slovarček najpogostejših strokovnih izrazov v slovenskem jeziku, ki se jih uporablja na konkretnem delovnem mestu.
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, dokazila za povračilo stroškov, obrazce, roke za uveljavljanje upravičenih stroškov in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 22. 1. 2021)

Ponudbo (Obrazec št. 1) izpolnite in oddate na Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati.
 


Vir financiranja

Za izvajanje lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce, ki ga financira Republika Slovenija iz integralnega proračuna, proračunske postavke 4282, je namenjenih okvirno 0,38 milijona EUR.
 


Informacija o ciljnih skupinah

V usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce bo Zavod vključeval osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in imajo v Republiki Sloveniji priznano mednarodno zaščito ali so tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v naši državi, prijavljeni v evidenci brezposelnih 12 mesecev ali več in prejemniki denarne socialne pomoči. 


Kako in do kdaj se prijavite?

Ponudbo za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe z najmanj 5 zaposlenimi, vsaj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).

Ponudbo oddate le na Portalu za delodajalce. V eni ponudbi lahko predlagate več programov. Za vsako delovno mesto je potrebno v slovarček izrazov navesti najpogostejše strokovne besede, izraze, ki se uporabljajo na tem delovnem mestu. Za slovarček izrazov bo Zavod uredil prevod v materni jezik udeleženca.

Oddate lahko več zaporednih ponudb.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. 3. 2022 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 


Obravnava ponudb

Odpiranja prejetih ponudb so običajno enkrat tedensko in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Odpiranja Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj za Usposabljanje na delovnem mestu - mednarodna zaščita in tujci.

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

Zavod najprej preveri izpolnjevanje pogojev, meril in ustreznost vsebine predlaganih usposabljanj. Če delodajalec izpolnjuje pogoje in merila ter je program vsebinsko ustrezen, se obravnava ponudbe nadalje z napotovanjem oseb oziroma njihovim izborom. Po izboru oseb za vključitev delodajalec prejme obvestilo o sprejemu in ga pozovemo k podpisu Pogodbe o izvedbi lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce. Več o tem v 9. poglavju javnega povabila. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Upravičeni stroški

Povrnemo vam:

 1. mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša 373,00 EUR, kar za šest mesecev skupaj pomeni 2.238,00 EUR in
 2. strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda v dejanski višini.

Delodajalcem iz v javnem povabilu posebej opredeljenih sektorjev SKIS kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca.

Če se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, ali ker se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu v usposabljanje ni vključila, je delodajalec upravičen do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda.

Udeležencem usposabljanja izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Podrobnejše informacije glede upravičenih stroškov so v 12. poglavju javnega povabila.
 


Dokazila in načini uveljavljanja upravičenih stroškov

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila.

Dokazila so naslednja:

 1. kopija zdravniškega spričevala udeleženca,
 2. Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja,
 3. Poročilo o uspešnosti udeleženca,
 4. kopija računa za opravljen zdravniški pregled, ki navaja ime udeleženca,
 5. kopija dokazila o plačilu računa za opravljen zdravniški pregled,

Dokazila, ki ste jih dolžni posredovati Zavodu za vsakega udeleženca, so odvisna od upravičenega stroška. Podrobnejše informacije so v poglavju 12.1 in v pogodbi z delodajalcem.

Na Portalu za delodajalce oddate:

 • Liste prisotnosti udeleženca 
 • Poročilo o uspešnosti
 • kopijo računa za opravljen zdravniški pregled
 • kopijo dokazila o plačilu računa za opravljen zdravniški pregled 

Po e-pošti ali klasični pošti na pristojno OS Zavoda oddate:

 • kopijo zdravniškega spričevala - odda se pred pričetkom usposabljanja udeleženca

Podrobnejše informacije glede dokazil in načina uveljavljanja upravičenih stroškov so v 12.1 in 12.2 poglavju javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.
 


Kontaktne osebe

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUsposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube