Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 27. 2. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2022.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017 - 2018

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 20. 2. 2020 in ga spremenili prvič 6. 10. 2020, drugič 16. 6. 2021 ter tretjič, 11. 11. 2021.

Na voljo je okvirno 3,99 milijona EUR, od katerih: 

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
 • je 68 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 32 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

V letih od 2020 do 2022 je predvidena vključitev 528 brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije.

Poglejte si opis programa.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur individualne strokovne pomoči v celotnem obdobju učne delavnice, s pričetkom najkasneje v drugem mesecu. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Poglejte si predstavitev javnega povabila.
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno 20. 2. 2020 in trikrat spremenjeno: 6. 10. 2020,    16. 6. 2021 ter 11. 11. 2021)

Ponudba (Obrazec št. 1) izpolnite in oddate le elektronsko na portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja, na katera smo odgovarjali že pri izvedbi javnega povabila v letih od 2018 do 2021.
 


Ciljna skupina za učne delavnice

1. V učne delavnice v socialna in invalidska podjetja vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo pri Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo ter izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:

 • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
 • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
 • so starejši od 55 let,
 • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
 • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
 • so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so pripadniki romske skupnosti,
 • so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela.

2. V učne delavnice v zaposlitvene centre vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo pri Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo ter imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije.
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za izvedbo učnih delavnic lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in ste vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije:

 1. kot zaposlitveni center ali
 2. imate status socialnega podjetja ali
 3. imate status invalidskega podjetja,

pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).
 


Kako se prijavite?

Predlagamo vam, da zaradi uspešnosti že pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Ponudbo oddate na portalu za delodajalce. V eni ponudbi lahko predlagate več programov. 

Povabilo je odprto od 27. 2. 2020 od 10.00 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2022 do 12.00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo za posamezno kohezijsko regijo ali za javno povabilo v celoti. Obvestilo o začasnem zaprtju povabila se objavi na naši spletni strani.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu.

Poglejte si termine odpiranja za učne delavnice. 

Zaradi upoštevanja navodil epidemiološke stroke svojo udeležbo na javnem odpiranju ponudb, od 21. 6. 2021, napoveste vsaj en dan prej na eNaslov: sabina.spehar@ess.gov.si.

Ponudbe odpira in obravnava strokovna komisija praviloma enkrat na teden na naši centralni službi, in sicer v sredo ob 9.00. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. Oglejte si merila v javnem povabilu (7. poglavje).

Postopek obravnave ponudb in način vključevanja oseb se je, glede na pretekla javna povabila, spremenil. To pomeni, da na Zavodu najprej preverimo izpolnjevanje pogojev in meril ter ustreznost vsebine predlaganih usposabljanj. Če delodajalci izpolnjujete pogoje in merila ter je program vsebinsko ustreznen, se obravnava ponudbe nadaljuje z napotitvijo oseb oziroma njihovim izborom. Obvestilo o sprejemu ponudbe izdamo po izboru oseb za vključitev. Takrat vas tudi pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi učnih delavnic. Več o tem najdete v 8. poglavju javnega povabila.

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. 

Povrnemo vam:

 • mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa 
 • strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila. Zahtevkov (eRačunov) ni več potrebno oddajati, saj plačilo oziroma povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s podpisano pogodbo.

Predložite naslednja dokazila:

Podrobnejše informacije glede dokumentacije, s katero dokazujete izvedbo učne delavnice in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi.
 


Logotipi

Pri informiranju in komuniciranju o projektu ravnate v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.

Logotip ESS

 


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUčne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube