Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2021

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021. Povabilo je bilo odprto od 16.12.2020. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 5.1.2021.

Javno povabilo smo objavili 9.12.2020.

Na javnem povabilu so za izbor programov javnih del na voljo 4 milijoni EUR. Okvirno število možnih vključitev je 950 dolgotrajno brezposelnih.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
 


O javnem povabilu ...

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva. Izvajalci lahko oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Predmet javnega povabila je izvajanje programa javnega dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19. Obsega pomoč pri oskrbi uporabnikov in predstavlja pomožna dela (uporabniku ali drugemu zaposlenemu). Delavec ne opravi procesa samostojno ali pa opravi zgolj del opravil v procesu (ki se lahko razdeli). Za posamezno opravilo niso potrebne posebne kvalifikacije ali kompetence, dela so rutinizirana, dela so dodatna in povezana s potrebami COVID 19.

Dela so povezanna z izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil, jih pa udeleženec javnega dela ne izvede samostojno, temveč kot pomoč redno zaposlenemu, ki ga usmerja. Opravilo ne sme biti del cene oskrbe (gre za dela, ki razbremenijo rednega delavca v socialni oskrbi, ki ga v strošku dela plačuje uporabnik, ki prejme kvalitetnejšo storitev, strošek dela javnega delavca je ločeno opredeljen). Programi morajo biti organizirani na način, da udeleženec javnih del zagotavlja pomoč več uporabnikom.

V programu se bodo, kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, izvajala dela in opravila v povezavi z:

 • Izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil (skrb za osebno urejenost uporabnikov, pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju zdravstveno nezahtevnih uporabnikov, pomoč pri izvajanju osebne higiene, pomoč pri uporabi ortopedskih pripomočkov ipd). 
 • Pomočjo pri gibanju, premikanju v prostoru, pri orientaciji, spremljanje uporabnikov pri osebnih opravkih, spremstvo pri transferjih uporabnikov, prinašanje hrane iz kuhinje, prenos perila v pralnico, prinašanje pošte, časopisa ipd.
 • Pomočjo pri zlaganju perila, pomoč v gospodinjskih skupinah, serviranje hrane, priprava napitkov, pomivanje posode, postiljanje, urejanje prostora, pomoč pri izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, ustrezno higiensko vzdrževanje uporabnikovega okolja, razkuževanje in zračenje prostorov, skrb za socialno distanco, pomoč uporabnikom pri izvajanju zaščitnih ukrepov in ravnanj, pomoč pri merjenju temperature. 
 • Pomočjo pri usmerjanju obiskovalcev, posredovanju informacij, pomoč pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov, opozarjanje na zaščitne ukrepe, evidenca opravljenih storitev med delovnim procesom ipd. 
 • Pomočjo pri hišniških opravilih.
   

Ste bili izbrani na javnem povabilu 

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2021 (objavljeno: 1. 2. 2021).

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za marec omogočili vnos zahtevkov do 8. 4. 2021 in zagotovili izplačilo 15. 4. 2021.


Napotila izvajalcem v času epidemije

Glede vaših vprašanj o izvajanju javnih del v času epidemije smo pridobili naslednja pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Izvajalec pri odsotnosti udeleženca z dela določi in utemelji pravno podlago odsotnosti na način, da upošteva in presodi okoliščine konkretnega primera ter veljavno delovnopravno ureditev. 

Izvajalec udeležencem javnih del ne more odrediti čakanja na delo doma iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). 

Če so udeleženci doma, ker ne morejo delati iz razlogov na strani delodajalca, se uporabi določba 2. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih. Enako velja za preventivno samoizolacijo ali preventivno odsotnost. Višina nadomestila plače se določi na podlagi 7. odstavka 137. člena ZDR-1.

Nadomestilo plače pripada tudi udeležencem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (varstvo otrok, prevoz na delo).

Izvajalci na mesečnih zahtevkih uveljavljate nadomestilo plače, pri čemer pojasnite razlog odsotnosti.   

Pojasnilo izvajalcem in udeležencem o ukrepih Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (PKP 7): 

Krizni dodatek pripada udeležencem javnih del, razen tistim, ki so zaposleni pri uporabnikih proračuna RS ali občinskih proračunov (85. člen).
Dodatek za delo v rizičnih razmerah pripada udeležencem javnih del za delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID 19, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (86. člen). 


Oddaja poročil o izvajanju programov javnih del

Izvajalci na portalu za delodajalce oddate vsebinsko poročilo in v njem predvsem navedete, katera nova znanja je udeleženec v času vključitve v javno delo pridobil. 
Poročilo je potrebno oddati v skladu z navodili za vsakega udeleženca posebej. 
 


Aktualno

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2021 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2021 in znaša 1.024,24 EUR. 
 • Poglejte si zadnji izračun plače za udeležence javnih del.
 • Višina kilometrine za marec znaša 0,0882 EUR, višina regresa za prehrano pa od 1. 1. 2021 znaša 3,99 EUR.
 • V Uradnem listu RS 29/2019 (6. 5. 2019) je bila objavljena Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. 
 • Pri določitvi najcenejšega javnega prevoza je potrebno preveriti vse možnosti javnega prevoza in nato izbrati najcenejšega (upoštevaje enotno vozovnico, kombinacije prevozov, vlak po Ljubljani ...). Če ugotovite, da se je cena najcenejšega prevoza na delo udeleženca spremenila, nam morate v skladu z navodilom posredovati spremembo v 8 dneh. 
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 znaša 1.113,72 EUR (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 EUR). 

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom  


Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2021

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube