Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2021

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2021. Povabilo je bilo odprto od 22. 12. 2020. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 8. 3. 2021.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 10. 12. 2020.

Spremembe povabila se nanašajo na:

 • okvirno razdelitev sredstev po območnih službah Zavoda in med sklopi programov javnih del (prva sprememba),
 • dodatna sredstva v višini 1.587.837,00 EUR (druga sprememba),
 • dodatna sredstva v višini 1.559.163 EUR (tretja sprememba).

Na javnem povabilu je za izbor programov javnih del na voljo skupaj 17.947.000 EUR iz proračuna Republike Slovenije. Okvirno število možnih vključitev je 4.000 dolgotrajno brezposelnih.
 


Na kratko o povabilu

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci lahko oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov:

 • s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in
 • z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).
   

Ste bili izbrani na javnem povabilu 

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2021 (objavljeno: 22. 1. 2021). Seznam tedensko dopolnjujemo z novoizbranimi ponudbami.

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za september omogočili vnos zahtevkov do 7. 10. 2021 in zagotovili izplačilo 15. 9. 2021.
Za proračunske uporabnike, ki bodo oddali zahtevke do 17.10.2021, bomo zagotovili izplačilo 21.10.2021.
Ministrstvo za javno upravo je glede potnih stroškov pripravilo dodatna pojasnila (dne 21.6.2021) ter odgovore na najpogostejša vprašanja in dileme (dne 30.6.2021), ki jih upoštevajte pri obračunu. Pri imenski vozovnici ni več zahteve po uporabi najcenejšega javnega prevoza.

 


Oddaja poročil o izvajanju programov javnih del

Izvajalci na portalu za delodajalce oddate vsebinsko poročilo in v njem predvsem navedete, katera nova znanja je udeleženec v času vključitve v javno delo pridobil. 

Poročilo oddate v skladu z navodili za vsakega udeleženca posebej. 
 


Aktualno

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2021 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2021 in znaša 1.024,24 EUR. 
 • Poglejte si zadnji izračun plače za udeležence javnih del. (spremenjeno 28. 9. 2021)
 • Višina kilometrine za avgust znaša 0,13 EUR, višina regresa za prehrano pa od 1. 7. 2021 znaša 4,39 EUR.
 • Na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti Ur. l. RS št. 88, z dne 3.6.2021 se spreminja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
  Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se po novem določajo po »Google Zemljevidi« upoštevaje najkrajšo varno pot.
  Udeležencu se za povračilo stroškov prevoza na delo, po najkrajši varni poti, prizna kilometrina, v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
  Če udeleženec uveljavlja imensko mesečno vozovnico za javni potniški promet, mora predložiti izvajalcu potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice.
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
  Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR.

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del,  (spremenjeno 30. 7. 2021)


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom, (spremenjeno 30. 7. 2021)

 


Katalog programov javnih del za leto 2021

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2021 (objavljen: 10. 12. 2020)  

 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina 

Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.
Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina. 

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2021

Soglasje (vzorec obrazca)

Vsebinsko poročilo (vzorec obrazca)

 

Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Izdali smo zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2021

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube