Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2021

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2021. Povabilo je bilo odprto od 22. 12. 2020. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 8. 3. 2021.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 10. 12. 2020.

Spremembe povabila se nanašajo na:

 • okvirno razdelitev sredstev po območnih službah Zavoda in med sklopi programov javnih del (prva sprememba),
 • dodatna sredstva v višini 1.587.837,00 EUR (druga sprememba),
 • dodatna sredstva v višini 1.559.163 EUR (tretja sprememba).

Na javnem povabilu je za izbor programov javnih del na voljo skupaj 17.947.000 EUR iz proračuna Republike Slovenije. Okvirno število možnih vključitev je 4.000 dolgotrajno brezposelnih.
 


Na kratko o povabilu

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci lahko oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov:

 • s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in
 • z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).
   

Ste bili izbrani na javnem povabilu 

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2021 (objavljeno: 22. 1. 2021). Seznam tedensko dopolnjujemo z novoizbranimi ponudbami.

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za marec omogočili vnos zahtevkov do 8. 4. 2021 in zagotovili izplačilo 15. 4. 2021.
 


Napotila izvajalcem v času epidemije

Glede vaših vprašanj o izvajanju javnih del v času epidemije smo pridobili naslednja pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Izvajalec pri odsotnosti udeleženca z dela določi in utemelji pravno podlago odsotnosti na način, da upošteva in presodi okoliščine konkretnega primera ter veljavno delovnopravno ureditev. 

Izvajalec udeležencem javnih del ne more odrediti čakanja na delo doma iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). 

Če so udeleženci doma, ker ne morejo delati iz razlogov na strani delodajalca, se uporabi določba 2. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih. Enako velja za preventivno samoizolacijo ali preventivno odsotnost. Višina nadomestila plače se določi na podlagi 7. odstavka 137. člena ZDR-1.

Nadomestilo plače pripada tudi udeležencem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (varstvo otrok, prevoz na delo).

Izvajalci na mesečnih zahtevkih uveljavljate nadomestilo plače, pri čemer pojasnite razlog odsotnosti.   

Pojasnilo izvajalcem in udeležencem o ukrepih Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (PKP 7): 

Krizni dodatek pripada udeležencem javnih del, razen tistim, ki so zaposleni pri uporabnikih proračuna RS ali občinskih proračunov (85. člen).
Dodatek za delo v rizičnih razmerah pripada udeležencem javnih del za delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID 19, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (86. člen). 
 


Oddaja poročil o izvajanju programov javnih del

Izvajalci na portalu za delodajalce oddate vsebinsko poročilo in v njem predvsem navedete, katera nova znanja je udeleženec v času vključitve v javno delo pridobil. 

Poročilo oddate v skladu z navodili za vsakega udeleženca posebej. 
 


Aktualno

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2021 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2021 in znaša 1.024,24 EUR. 
 • Poglejte si zadnji izračun plače za udeležence javnih del.
 • Višina kilometrine za marec znaša 0,0882 EUR, višina regresa za prehrano pa od 1. 1. 2021 znaša 3,99 EUR.
 • V Uradnem listu RS 29/2019 (6. 5. 2019) je bila objavljena Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. 
 • Pri določitvi najcenejšega javnega prevoza je potrebno preveriti vse možnosti javnega prevoza in nato izbrati najcenejšega (upoštevaje enotno vozovnico, kombinacije prevozov, vlak po Ljubljani ...). Če ugotovite, da se je cena najcenejšega prevoza na delo udeleženca spremenila, nam morate v skladu z navodilom posredovati spremembo v 8 dneh. 
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila 1. 3. 2021 do 30.6. 2021 znaša 1.113,72 EUR (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 EUR). 
   

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom  

 


Katalog programov javnih del za leto 2021

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2021 (objavljen: 10. 12. 2020)  

 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina 

Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.
Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina. 

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2021

Soglasje (vzorec obrazca)

Vsebinsko poročilo (vzorec obrazca)

 

Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Izdali smo zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2021

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube