Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2020 – 2. javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na drugem javnem povabilu za izbor programov za leto 2020. Povabilo je odprto od 8.9.2020 do porabe sredstev, najdlje do 30.10.2020.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 2. 9. 2020.

Na javnem povabilu je za izbor programov javnih del na voljo 6 milijonov EUR. Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
 


O javnem povabilu ...

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci lahko oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

Na javnem povabilu lahko kandidirate le izvajalci, ki imate s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov: s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki jih napotimo z Zavoda. V programe javnih del s področij Kataloga (1, 2, 3, 4, in 6) se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelni, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del se je za leto 2020 spremenil delež financiranja plač, ki ga zagotavljamo na Zavodu.
 


Katalog programov javnih del za leto 2020

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2020 

 


Dokumentacija javnega povabila

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila, skupaj z obrazci za prijavo in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (objavljeno: 2. 9. 2020)  

Obrazec Ponudba z obrazcem Oprema ponudbe 

Obrazec Program javnega dela za leto 2020

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2020

Financiranje javnih del po občinah


Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja ponudnikov.
 


Pogoji za prijavo in oddaja ponudb

Ponudbe lahko predložite od 8. 9. 2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2020 do 13:00.

Ponudbe, ki bodo prejete pred dnevom odprtja javnega povabila ali na dan odprtja, vendar pred objavljeno uro odprtja javnega povabila, bodo zavržene.

Ponudba mora biti oddana osebno ali po pošti izključno na naslov naše območne službe, kjer se bo program izvajal.

Pogoje za kandidiranje si lahko preberete v 4. poglavju javnega povabila. 
 
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. 

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj za javno povabilo.
 


Ste bili izbrani na javnem povabilu? 

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del na drugem javnem povabilu za leto 2020 (objavljeno: 29. 9. 2020). Seznam dopolnjujemo z novoizbranimi ponudbami.
 

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za september omogočili vnos zahtevkov do 8. 10. 2020 in zagotovili izplačilo 15. 10. 2020.
 


Oddaja poročil o izvajanju programov javnih del

Izvajalci na portalu za delodajalce oddate vsebinsko poročilo in v njem predvsem navedete, katera nova znanja je udeleženec v času vključitve v javno delo pridobil. 

Poročilo je potrebno oddati v skladu z navodili za vsakega udeleženca posebej. 
 


Aktualno

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2020 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2020 in znaša 940,58 EUR
 • Poglejte si zadnji izračun plače za udeležence javnih del: nova najnižja osnova za obračun prispevkov, višina kilometrine za september znaša 0,0800 EUR, višina regresa za prehrano pa od 1. 7. 2020 znaša 4,10 EUR.
 • V Uradnem listu RS 29/2019 (6. 5. 2019) je bila objavljena Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. 
 • Pri določitvi najcenejšega javnega prevoza je potrebno preveriti vse možnosti javnega prevoza in nato izbrati najcenejšega (upoštevaje enotno vozovnico, kombinacije prevozov, vlak po Ljubljani ...). Če ugotovite, da se je cena najcenejšega prevoza na delo udeleženca spremenila, nam morate v skladu z navodilom posredovati spremembo v 8 dneh. 
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 znaša 1.017,23 EUR (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.753,84 EUR).
   

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2020  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom  

 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina 

Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.
Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina. 

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2020

Soglasje (vzorec obrazca)

Vsebinsko poročilo (vzorec obrazca)

 

Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Izdali smo zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2020 – 2. javno povabilo

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube