Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2020 – 1. javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2020. Povabilo je bilo odprto od 15.1.2020 in se je izteklo 30.4.2020.

Javno povabilo, ki smo ga objavili na spletni strani  24. 12. 2019, smo spremenili 16. 1. 2020 in 29. 1. 2020.

Spremembe se nanašajo na povečanje okvirne višine sredstev, ki je na voljo na javnem povabilu, in sicer z 9 milijonov EUR na 22,3 milijona EUR. Ustrezno so se povišale in spremenile okvirne kvote razpoložljivih sredstev po območnih službah Zavoda in po sklopih programov javnih del. V skladu z večjim obsegom sredstev se je spremenilo tudi okvirno število možnih vključitev dolgotrajno brezposelnih, in sicer s 1.500 na 4.400 oseb.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
 


Na kratko o povabilu

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci so lahko oddali ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.
 


Nekatere novosti

 • Na javnem povabilu lahko kandidirate le izvajalci, ki imate s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa.
 • Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za 2 sklopa programov: s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).
 • V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki jih napotimo z Zavoda. V programe javnih del s področij Kataloga (1, 2, 3, 4, in 6) se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelni, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.
 • V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del se je spremenil delež financiranja plač, ki ga zagotavljamo na Zavodu.

Vsako leto je na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država. Tudi letos računamo na izvajalce, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu. 
 


Ste bili izbrani na javnem povabilu 

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2020 (prenovljeno: 19. 2. 2020). Seznam tedensko dopolnjujemo z novoizbranimi ponudbami.
 

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za december omogočili vnos zahtevkov do 11. 1. 2021 in zagotovili izplačilo 15. 1. 2021.
 


Napotila izvajalcem v času epidemije

Glede vaših vprašanj o izvajanju javnih del v času epidemije smo pridobili naslednja pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Izvajalec pri odsotnosti udeleženca z dela določi in utemelji pravno podlago odsotnosti na način, da upošteva in presodi okoliščine konkretnega primera ter veljavno delovnopravno ureditev. 

Izvajalec udeležencem javnih del ne more odrediti čakanja na delo doma iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). 

Če so udeleženci doma, ker ne morejo delati iz razlogov na strani delodajalca, se uporabi določba 2. odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih. Enako velja za preventivno samoizolacijo ali preventivno odsotnost. Višina nadomestila plače se določi na podlagi 7. odstavka 137. člena ZDR-1. Izvajalci na mesečnih zahtevkih uveljavljate nadomestilo plače, pri čemer pojasnite razlog odsotnosti.   

Če udeležencu ni mogoče zagotoviti dela za daljši čas, se začasno prekine izvajanje programa javnega dela, o čemer sklenemo z izvajalcem aneks k pogodbi o izvajanju javnega dela. 

Od 16. 11. 2020 do 15.12.2020 je bil ukinjen javni prevoz. 
Navedeni ukrep lahko povzroči, da zaposleni ne more priti na kraj opravljanja dela, kar pomeni, da zaposleni ne more opravljati dela na sedežu delodajalca. V takšnih primerih je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, mogoče govoriti o nastanku višje sile. Zato je zaposleni v času, ko zaposleni iz navedenega razloga ne more opravljati dela, upravičen do nadomestila v višini 50 % plače oziroma najmanj 70 % minimalne plače, kot to določa šesti odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Od 16. 11. 2020 do 15.12.2020 je potrebno za osebe, ki prihajajo na delo z lastnim prevozom, obračunati prevoz na delo v višini kilometrine. Kilometrina se določi po najkrajši poti od doma do kraja opravljanja dela, znesek kilometrine se ne zaokroža. 

Od 15.12.2020 je znova vzpostavljen javni prevoz, zato to upoštevajte pri obračunu potnih stroškov za mesec december.

Pojasnilo izvajalcem in udeležencem o ukrepih Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (PKP 7): 

Krizni dodatek pripada udeležencem javnih del, razen tistim, ki so zaposleni pri uporabnikih proračuna RS ali občinskih proračunov (85. člen).

Dodatek za delo v rizičnih razmerajh pripada udeležencem javnih del za delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID 19, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (86. člen). 

Začasno denarno nadomestilo pripada tistim udeležencem programa javnih del, ki: 

 • ne izpolnjujejo pogojev za denarno nadomestilo po določbah ZUTD in 
 • jim je pogodba  zaposlitvi, sklenjena za opravljanje javnih del, prenehala v času razglašene epidemije (od 18.10.2020 do preklica epidemije) zaradi poteka časa, za katerega je bila ta pogodba sklenjena. 

Tistim udeležencem programa javnih del, ki se jim je program prenehal izvajati na podlagi določbe osme alineje 2. odstavka 116. člen ZUTD zaradi objektivnih okoliščin, pogodba pa s tem preneha veljati, začasno denarno nadomestilo po 97. členu ZIUPOPDVE ne pripada. 


Oddaja poročil o izvajanju programov javnih del

Izvajalci na portalu za delodajalce oddate vsebinsko poročilo in v njem predvsem navedete, katera nova znanja je udeleženec v času vključitve v javno delo pridobil. 

Poročilo je potrebno oddati v skladu z navodili za vsakega udeleženca posebej. 

Finančnih poročil za leto 2019 ni več potrebno oddajati.
 


Aktualno

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2020 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2020 in znaša 940,58 EUR
 • Poglejte si zadnji izračun plače (popravljeno 4. 1 .2021) za udeležence javnih del: nova najnižja osnova za obračun prispevkov, višina kilometrine za december znaša 0,0792 EUR, višina regresa za prehrano pa od 1. 7. 2020 znaša 4,10 EUR.
 • V Uradnem listu RS 29/2019 (6. 5. 2019) je bila objavljena Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. 
 • Pri določitvi najcenejšega javnega prevoza je potrebno preveriti vse možnosti javnega prevoza in nato izbrati najcenejšega (upoštevaje enotno vozovnico, kombinacije prevozov, vlak po Ljubljani ...). Če ugotovite, da se je cena najcenejšega prevoza na delo udeleženca spremenila, nam morate v skladu z navodilom posredovati spremembo v 8 dneh. 
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 znaša 1.052,30 EUR (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 EUR).

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2020  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom  

 


Katalog programov javnih del za leto 2020

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2020 (objavljen: 24.12.2019)  
 


Dokumentacija javnega povabila

Javno povabilo se je izteklo 30. 4. 2020.

Besedilo javnega povabila, skupaj z obrazci za prijavo in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (spremenjeno: 29. 1. 2020)  

Obrazec Ponudba z obrazcem Oprema ponudbe 

Obrazec Program javnega dela za leto 2020

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2020

Financiranje javnih del po občinah


Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja ponudnikov (dopolnjeno: 10. 1. 2020).
 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina 

Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.
Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina. 

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2020

Soglasje (vzorec obrazca)

Vsebinsko poročilo (vzorec obrazca)

 

Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Izdali smo zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2020 – 1. javno povabilo

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube