Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2018

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018. Povabilo je odprto od 10.11.2017 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2018.

Zapiranje javnega povabila

Zaradi razdelitve sredstev je javno povabilo zaprto na večini območnih služb, odprto ostaja po posameznih sklopih na naslednjih območnih službah:

 • Ljubljana: sklop programov s področja socialnega varstva.
 • Novo mesto in Trbovlje: sklop  programov za vključitev oseb s I.–IV. ravnjo izobrazbe.
 • Sevnica: sklop programov s področja socialnega varstva, sklop  programov za vključitev oseb s I.–IV. ravnjo izobrazbe in sklop programi drugih področij.

Skladno z določilom javnega povabila, se na Območni službi Ljubljana del nerazdeljenih sredstev, s sklopa programov s področja socialnega varstva, v višini 90.000 EUR, prerazporedijo na sklop programov z drugih področij.


Na kratko o povabilu

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 24. 10. 2017. Poglejte si napoved povabila.

Za izvajanje programov javnih del je na voljo 25 milijonov EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

V programe bomo vključili predvidoma 4.500 dolgotrajno brezposelnih.

Na javnem povabilu izbiramo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 5 – socialno varstvo in 6 – drugi programi javnih del. 
 


Katalog programov javnih del za leto 2018

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2018 (objavljen: 24. 10. 2017)
 


Dokumentacija javnega povabila

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila, skupaj z obrazci za prijavo in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (objavljeno: 24. 10. 2017)

Obrazec Ponudba z obrazcem Oprema ponudbe 

Obrazec Program javnega dela za leto 2018

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2018

Financiranje javnih del po občinah


Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja ponudnikov (popravljeno: 30. 11. 2017).
 


Pogoji za prijavo in oddaja ponudb

Ponudbe lahko oddate od 10. 11. 2017 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018 do 13:00.

Ponudbe, ki bodo prejete pred dnevom odprtja javnega povabila ali na dan odprtja, vendar pred objavljeno uro odprtja javnega povabila, bodo zavržene.

Ponudba mora biti oddana osebno ali po pošti izključno na naslov območne službe Zavoda, kjer se bo program izvajal.

Pogoje za kandidiranje si lahko preberete v 4. poglavju javnega povabila.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

klicajČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden
 


Ste bili izbrani na javnem povabilu

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2018 (objavljeno: 27. 12. 2017). 
 

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov:

Obveščamo vas, da bomo za januar omogočili vnos zahtevkov do 9. 2. 2018 in zagotovili izplačilo 15. 2. 2018.

Za oddajo zahtevkov smo pripravili Priročnik za vnos podatkov na portalu za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del. Objavljamo tudi vprašanja in odgovore glede obračuna. 
 

Oddaja poročil:

Finančno in vsebinsko poročilo o izvajanju javnega dela z možnostjo elektronskega podpisa nam obvezno posredujte na portalu za delodajalce.

Pred oddajo finančnega poročila preverite, ali ste oddali vse zahtevke za zaključeno pogodbo o izvajanju programa javnega dela. Poglejte Navodilo za oddajo poročila (popravljeno: 16. 1. 2018).

Oddano poročilo je potrebno elektronsko podpisati, za kar si lahko že danes namestite komponento za podpisovanje: Namesti komponento. V pomoč so vam navodila za namestitev
 

Aktualno:

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2018 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
   
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
   
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
   
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
   
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2018 in znaša 842,79 EUR. Zaradi spremenjene višine minimalne plače ni potrebno sklepati aneksov k pogodbi o zaposlitvi z udeleženci. 
   
 • Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 30. 1. 2018): nova višina kilometrine za januar znaša 0,1041 EUR, nova višina regresa za prehrano pa od 1. 1. 2018 znaša 3,79 EUR.
   
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
   
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018, znaša 855,72 EUR (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 EUR).
   
 • Za izplačila od 1. 3. 2018 bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017).
   

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2018  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina


Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2018

Soglasje (vzorec obrazca)

 


Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.
 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2018

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube