Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Denarno nadomestilo

Kdaj lahko pridobite denarno nadomestilo?

Denarno nadomestilo lahko pridobite:

 • če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
 • če ste brezposelna oseba in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge z zakonom določene pogoje ter
 • se prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.  

Kako uveljavite pravico do denarnega nadomestila?

Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate pri Zavodu:

 • vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila, ki ga lahko dobite na uradu za delo ali ga natisnete s spletnih strani Zavoda ali zahtevek oddate elektronsko prek spletnih strani Zavoda.

K zahtevku je treba priložiti naslednje listine:

 • pogodbo/e o zaposlitvi,
 • potrdilo o povprečno prejeti plači (obrazec), ki ste jo prejemali v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti.

Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila. 


Kakšni so roki za uveljavitev pravice?

Denarno nadomestilo vam pripada z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite pri Zavodu in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Rok ne teče v primeru:

 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo, 
 • opravljanja nalog ali usposablja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev.

NE POZABITE!
Po prenehanju navedenih razlogov se morate v roku 30 dni prijaviti pri Zavodu in vložiti zahtevek.

Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja pravice skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Zavarovanec, ki se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposli, pridobi pravico do denarnega nadomestila, če se prijavi pri Zavodu in vloži zahtevo za uveljavitev pravice pred dnevom nove zaposlitve.

Podrobnejše informacije o tem, kako uveljaviti pravico do denarnega nadomestila, kako se določi višina in trajanje denarnega nadomestila ter kdaj pravica miruje, preneha oziroma se zniža, lahko preberete v dokumentu Denarno nadomestilo med brezposelnostjo.


Čas prejemanja denarnega nadomestila

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let ,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let ,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje?

Kaj bo uredil Zavod za zaposlovanje?
Za čas prejemanja denarnega nadomestila vas bo Zavod prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer z dnem, ko vam bo z odločbo priznal pravico do denarnega nadomestila ter odjavil z iztekom, prenehanjem oziroma mirovanjem te pravice.

Kaj morate urediti sami?
V času od prijave na Zavodu za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami na najbližji enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ko prejmete odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavite iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavite morebitno vračilo vplačanega prispevka.  

Urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite na spletni strani ZZZS.


Pravice, ki jih lahko uveljavljate na Jamstvenem in preživninskem skladu RS

Ste izgubili delo zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma insolventnosti delodajalca? Vam delodajalec ni izplačal plače, odpravnine?

Preverite, kako uveljaviti pravice pri Jamstvenem in preživninskem skladu RS .

Rok za vložitev zahteve je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja. Postopek za uveljavitev pravic se vedno začne na zahtevo upravičenca!

Prosilci morate svoje zahteve oddati na območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer ima podjetje, nad katerim se je začel stečajni postopek ali prisilna poravnava, sedež. Obrazci so na razpolago tudi na vseh območnih službah Zavoda za zaposlovanje in tudi na nekaterih uradih za delo.
 

Želite uveljaviti denarno nadomestilo?


Izkoristite možnost in oddajte zahtevek za denarno nadomestilo prek spleta.

Več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev tudi na brezplačni telefonski številki


Več o Kontaktnem centru

ZUTD -A uvaja tudi novosti pri denarnih nadomestilih za brezposelnost


Spremenjeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je del sprejete reforme trga dela, od 12. aprila uvaja tudi novosti pri denarnih nadomestilih za brezposelnost.

Več informacij

Preverite tudi spremembe, ki jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ z 31. majem 2012.
 

Imate vprašanje?


Zastavite nam vprašanje, odgovorili vam bomo na vaš elektronski naslov.

Morda smo na vaše vprašanje že odgovarjali. Preverite v rubriki Pogosta vprašanja in odgovori.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitvePrijava Denarno nadomestilo

ncips

Oglasite se v Kariernem središču.

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebook-u.

FACEBOOK