Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja

Iskalci zaposlitve

Osebe, prijavljene v evidenci iskalcev zaposlitve, ne morejo pridobiti pravice do denarnega nadomestila.
 

Pravice prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb so naslednje:

 • pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti;
 • pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja;
 • pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pravice na podlagi plačanih prispevkov zavarovanci uresničujejo po predpisih, ki urejajo posamezno vrsto socialnega zavarovanja.

V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavi oseba, ki je delovno aktivna (zaposleni, samozaposleni ali drugače delovno aktivni) ali neaktivna (upokojeni, gospodinjec, dijak, študent ali drugače delovno neaktivni), ki potrebuje informacije o trgu dela in zaposlovanju ter pomoč pri iskanju zaposlitve.

Kot delovno aktivne osebe se lahko prijavijo tudi tisti zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena. Za ogroženo zaposlitev gre v primerih, ko je oseba še zaposlena, pa je že obveščena, da bo zaposlitev z določenim dnem prenehala, na naslednje načine:

 • je delodajalec osebi vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi,
 • bo pogodba o zaposlitvi prenehala veljati v roku 3 mesecev.
   

Brezposelna oseba je med prejemanjem denarnega nadomestila pokojninsko, invalidsko ter obvezno zdravstveno zavarovana.

 

Obveznosti osebe, ki je prijavljena pri Zavodu v evidenci brezposelnih in evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, so:

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje,
 • ustrezno odzivanje na vabila in napotnice zavoda oz. koncesionarjev,
 • udeležba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • v kolikor niste prejeli vabila na naslednji svetovalni razgovor, javljanje zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu
 • uresničevanje vseh dogovorjenih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu,
 • vključevanje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti,
 • sprejemanje zaposlitve in prizadevanje za pridobitev zaposlitve na razgovoru za zaposlitev,
 • sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb najkasneje v 3 dneh od nastanka spremembe,
 • predhodni dogovor z osebnim svetovalcem o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve in obveščanje zavoda v roku 8 dni, kadar predhodni dogovor ni mogoč,
 • uresničevanje drugih dogovorjenih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu.

Ustrezna zaposlitev je:

 • zaposlitev za nedoločen ali določen čas s polnim delovnim časom oziroma krajšim delovnim časom od polnega (po zakonu o delovnih razmerjih),
 • ustreza vrsti in ravni vaše dokončane izobrazbe, če ste iskalec prve zaposlitve,
 • če ponovno iščete zaposlitev pa ustreza vrsti in ravni zahtevane izobrazbe, ki ste jo potrebovali za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ste ga opravljali večino časa v zadnjih 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti,

in se določi z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu, pri določanju katerih se upoštevajo še vaše delovne izkušnje, dodatna znanja in zmožnosti ter možnosti na trgu dela.


Primerna zaposlitev je:

 • zaposlitev za nedoločen ali določen čas z najmanj polovičnim delovnim časom,
 • ki ustreza vrsti in največ eno raven nižji izobrazbi glede na opredeljeno ustrezno zaposlitev v zaposlitvenem načrtu,

in se določi z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu najkasneje v štirih mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb.


Pri opredeljevanju ustreznih ali primerenih zaposlitvenih ciljev oziroma zaposlitve, si lahko pomagate s pripomočkom eSvetovanje, kjer lahko v rubriki Trg dela pogledate, katere poklice lahko opravljate z izobrazbo, ki jo imate.

Oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje med trajanjem začasne nezmožnosti za delo oziroma med bolniško, se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja. Obveznosti brezposelne osebe ji v času bolniške mirujejo.

Po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebi na bolniški pripada nadomestilo plače še največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja.

Če je bolniška posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ima oseba pravico do nadomestila plače vse dokler ni ponovno zmožna za delo.

V času prejemanja nadomestila je vključena v vsa 4 obvezna zavarovanja, enako kot če bi bila v delovnem razmerju.

Čas prejemanja nadomestila plače se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja minimalnih pogojev za pridobitev in za odmero trajanja denarnega nadomestila

Pravico do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti brezposelna oseba lahko uveljavi z naslednjim dnem po prenehanju bolniškega nadomestila, če se prijavi v evidenco brezposelnih oseb in vloži zahtevo za denarno nadomestilo najkasneje v 30 dneh po prenehanju bolniškega nadomestila.
 

Ob prijavi morate predložiti

 • veljaven osebni dokument,
 • izpolnjen in podpisan obrazec prijave.

Zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobi vas Zavod lahko zaprosi tudi za predložitev delovne knjižice ali spričevala oziroma diplome o pridobljeni izobrazbi.

Če ste iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je ob prijavi potrebno predložiti tudi:

 • redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali
 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Ta oseba je zaposlena in se ne more prijaviti v evidenco brezposelnih oseb, lahko pa se prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve

V kolikor pa se oseba, ki se že vodi v evidenci brezposelnih oseb, med prejemanjem denarnega nadomestila zaposli za krajši delovni čas od polnega in uveljavi pravico do izplačevanja sorazmernega dela denarnega nadomestila po 66. členu ZUTD, se ne preneha voditi v evidenci Zavoda dokler se ji izplačuje denarno nadomestilo in dokler aktivno išče zaposlitev do polnega delovnega časa ali s polnim delovnim časom. 

 

V evidence Zavoda RS za zaposlovanje se lahko prijavi:

V primeru, da kot brezposelna oseba brez utemeljenega razloga odklonite ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzročite, da vas delodajalec ne zaposli, vas Zavod RS za zaposlovanje preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb. V evidenco brezposelnih oseb se ne morete ponovno prijaviti šest mesecev po prenehanju vodenja v evidenci. Če ste prejemnik denarnega nadomestila in odklonite zaposlitev, vam preneha tudi pravica do denarnega nadomestila.

Prijava v evidenco brezposelnih oseb oziroma v evidenco iskalcev zaposlitve je prostovoljna in ni obvezna. Ob uvrstitvi v navedeni evidenci vlagatelj sprejme določene obveznosti, ki jih mora izpolnjevati.

Oseba si z vpisom v evidenco brezposelnih oseb pridobi pravico do

 • posredovanja v zaposlitev,
 • informiranja o trgu dela,
 • osebnega svetovalca,
 • pomoči pri iskanju zaposlitve in dela,
 • nadomestila potnih in poštnih stroškov za aktivno iskanje zaposlitve,
 • učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere,
 • podpore pri kariernem odločanju,
 • pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere,

in možnost:

 • vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ),
 • zavarovanja za primer brezposelnosti.  

Oseba si z vpisom v evidenco iskalcev zaposlitve pridobi pravico do:

 • informiranja o trgu dela,
 • pomoči pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere,
 • posredovanja zaposlitve v skladu z zaposlitvenimi cilji in dogovorom z delodajalcem,
 • vključitve v programe APZ (v skladu s katalogom APZ).

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

Več informacij o denarnem nadomestilu.
 

Lahko, vendar je potrebno predložiti še druge dokumente, in sicer :

 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas;
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja pogodbe; 
 • izpolnjen obrazec o povprečno prejeti plači v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti, ki ga potrdi delodajalec oziroma mlajši od 30 let, ki so bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložijo obrazec o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih (obrazec je dostopen na spletni strani ZRSZ, lahko pa ga dobite na uradih za delo).

Če se je postopek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila začel 12.4.2013, ko se je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), se bo denarno nadomestilo prve tri mesece izplačevalo v višini 80% od osnove za odmero denarnega nadomestila, v nadaljnjih devetih mesecih pa v višini 60% od osnove. Po izteku tega obdobja, to je po 12 mesecih, se bo denarno nadomestilo izplačevalo v višini 50% od osnove. Ob upoštevanju predpisane zgornje in spodnje omejitve višine denarnega nadomestila pa to ne bo moglo biti nižje od 350 eurov bruto in ne višje od 892,50 eurov bruto.

Za zavarovance, ki so do uveljavitve ZUJF (31.5.2012) že pridobili pravico do nadomestila, in tiste, ki so postopek za njegovo priznanje začeli do uveljavitve ZUJF, pa se bo denarno nadomestilo izplačevalo v višini, ki je veljala do uveljavitve ZUJF: za prve 3 mesece v višini 80 % , v naslednjih mesecih pa v višini 60 % od osnove za odmero nadomestila ob upoštevanju, da nadomestilo ne more biti manjše od 350 eurov bruto in ne višje od 1.050 eurov bruto.

 

Potrebno je predložiti naslednje dokumente: 

 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja delovnega razmerja;
 • izpolnjen obrazec o povprečno prejeti plači v zadnjih osmih mesecih pred nastankom brezposelnosti, ki ga potrdi delodajalec.  Mlajši od 30 let, ki so bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložijo obrazec o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih (obrazec je dostopen na spletni strani ZRSZ, lahko pa ga dobite na uradih za delo).
   

Aktivno iskanje zaposlitve po predpisih, ki urejajo trg dela, pomeni:

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje v skladu z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu,
 • ustrezno odzivanje na napotnice Zavoda in drugih izvajalcev ukrepov po tem zakonu,
 • udeleževanje zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • obveznost dogovora z Zavodom za novi termin obiska oziroma svetovalnega razgovora najkasneje v roku 15 dni po poteku datuma zadnje dogovorjene aktivnosti,
 • uresničevanje vseh drugih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu
   

Če ima oseba status študenta, se v evidenco brezposelnih ne more prijaviti, razen če uveljavlja denarno nadomestilo

Če oseba nima statusa študenta, kar je razvidno iz ustreznega dokumenta (npr. indeks), se lahko prijavi v evidenco brezposelnih. V času, ko je vodena v evidenci Zavoda, mora izpolnjevati obveznosti brezposelne osebe.

Izredni študent se ne more prijaviti v evidenco brezposelnih, razen če mu je prenehalo delovno razmerje in lahko pridobi pravico do denarnega nadomestila. Prijavi pa se lahko v evidenco iskalcev zaposlitve.
 

V evidenco brezposelnih se lahko prijavi oseba, stara od 15 do 65 let, ki je zmožna za delo, aktivno išče zaposlitev in je pripravljena sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki ji jo ponudi Zavod (ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve), ter:

 • ni v delovnem razmerju;
 • ni samozaposlena;
 • ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ali zavodu (družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar v komanditni družbi, edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, ustanovitelj zavoda);
 • ni kmet;
 • ni upokojenec;
 • nima statusa študenta, dijaka, vajenca ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

V evidenco brezposelnih se lahko prijavi tudi oseba, ki:

 • se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila vključena v zavarovanje za primer brezposelnosti, in se prijavi pri Zavodu zaradi uveljavitve pravice do denarnega nadomestila ter bo aktivno iskala zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja;
 • ima status udeleženca izobraževanja odraslih in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarnega nadomestila, vendar je starejša od 26 let;
 • je tujec s prostim dostopom do slovenskega trga dela: družinski član slovenskega državljana, državljan držav EU, EGP ali Švicarske konfederacije, družinski član državljanov EU, EGP, Švicarske konfederacije, ki nima državljanstva, tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, begunec, tujec s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi EU, tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti in zakonito prebiva v Republiki Sloveniji;
 • je tujec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev denarnega nadomestila med brezposelnostjo;
 • je tujec, ki je žrtev trgovine z ljudmi ali žrtev nezakonitega zaposlovanja, oseba s subsidiarno zaščito,
 • ima veljavno osebno delovno dovoljenje (razen z veljavnostjo enega leta za samozaposlitev) ali
 • ima modro karto EU in izpolnjuje pogoje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja.  

Oseba, prijavljena v evidenci brezposelnih pri Zavodu RS za zaposlovanje, lahko uveljavlja naslednje ugodnosti:

 • brezplačen vstop na umetniške in kulturne dogodke, ki jih subvencionirata država ali/in občina,
 • brezplačno članarino v knjižnicah po Sloveniji,
 • popust pri nakupu Urbane za prebivalce Mestne občine Ljubljana (MOL) ter
 • morebitne druge ugodnosti, ki jih posamezne ustanove nudijo brezposelnim osebam.

Praviloma oseba ugodnosti uveljavlja s predložitvijo potrdila o prijavi v evidenci brezposelnih.
 

Brezposelni osebi se povrne potne in poštne stroške, ki nastanejo pri aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Slovenije. 

1. Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo potnih stroškov zaradi:

 • odziva na napotnico ali udeležbe na zaposlitvenih razgovorih na vabilo Zavoda ali koncesionarja;
 • udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno ali primerno zaposlitev (opredeljeno v zaposlitvenem načrtu) na vabilo delodajalca ali Zavoda; 
 • drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve, ki so bile predhodno dogovorjene v zaposlitvenem načrtu.

Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo potnih stroškov v zgoraj navedenih primerih, če je kraj njenega stalnega ali začasnega prebivališča oddaljen od kraja aktivnosti najmanj 1 kilometer v eno smer. 

Višina nadomestila potnih stroškov se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja prebivališča do kraja aktivnosti v kilometrih – kot najkrajša razdalja med obema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije. 

Zavod lahko izplača potne stroške na podlagi zahtevka in ustreznih dokazil o opravljenih aktivnostih (navedenih zgoraj), ki jih predloži brezposelna oseba ali zagotovi Zavod po uradni dolžnosti. V zahtevku ni potrebno računati višine potnih stroškov, zadostuje, če se vnese število kilometrov. 

2. Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo poštnih stroškov zaradi: 

 • poslanih priporočenih poštnih pošiljk za prijavo na ustrezno ali primerno zaposlitev (ob predložitvi potrdila pošte in kopije pravočasne prijave, ki je bila poslana delodajalcu).

Zavod izplača nadomestila potnih in poštnih stroškov dvakrat na mesec – za stroške, ki jih brezposelna oseba uveljavlja:

 • do 5. dne v tekočem mesecu – Zavod izplača stroške do 30. dne v tekočem mesecu;
 • do 20. dne v tekočem mesecu – Zavod izplača stroške do 15. dne v naslednjem mesecu z nakazilom na transakcijski račun osebe.

Navedene stroške je možno uveljavljati:

 • osebno na uradu za delo, kjer je oseba prijavljena,
 • po pošti – izpolnjen obrazec zahtevek za nadomestilo stroškov se pošlje na naslov urada za delo, kjer je oseba prijavljena.

Oseba se lahko odjavi tako, da:

 • po e-pošti pošlje obrazec Odjava iz evidence brezposelnih ali napiše dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter lastnoročni podpis. Če ima oseba e-naslov svojega osebnega svetovalca, odjavo pošlje njemu. Če tega e-naslova nima, pošlje svojo odjavo na elektronski naslov pristojne območne službe;
 • po pošti pošlje obrazec Odjava iz evidence brezposelnih ali napiše dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovi na urad za delo, kjer se vodi v evidenci;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki jo pooblasti za določena dejanja ali postopke.

Odjava iz razlogov, kot so zaposlitev, samozaposlitev ali upokojitev (starostna, invalidska ali pridobitev trajne vdovske pokojnine), ni potrebna. Zavod podatke o tem pridobi iz drugih evidenc po uradni dolžnosti in stranko pisno obvesti o prenehanju vodenja v evidenci Zavoda.      

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitvePogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK