Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Vloga za izdajo delovnega dovoljenja

Vloga za izdajo delovnega dovoljenja

Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja vloži v skladu z določbami  zakona na predpisanem obrazcu:

  • tujec, delodajalec, tuji delodajalec, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklepa pogodbo o delu,
  • naročnik storitve v primeru izvajanja individualnih storitev,
  • slovenska ali tuja gospodarska družba v primeru usposabljanja v gospodarskih družbah.

a) V primeru sklepanja delovnega razmerja je delodajalec dolžan pred vlogo za izdajo delovnega dovoljenja prijaviti prosto delovno mesto, v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

Za prijavo prostega delovnega mesta lahko uporabi Portal za delodajalce ali obrazec PDM-1 Sporočilo o prostem delovnem mestu, ki ga natisne in izpolni v enem izvodu. Za spremembo, ponovitev ali razveljavitev sporočila o prostem delovnem mestu uporabi obrazec PDM-2.

Prijava prostega delovnega mesta je pogoj za izdajo delovnega dovoljenja v primeru:

  • izdaje dovoljenja za novo zaposlitev;
  • zaposlitve brez kontrole trga dela (primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela, določi minister za delo, poleg tega kontrola ni potrebna, ko gre za zaposlitev športnikov, kulturnih delavcev, znanstvenikov, lektorjev, osebja v diplomatskih predstavništvih, ki nima priviligiranega statusa ipd.).

b) Obvestilo obstoju ustreznih kandidatov v evidenci brezposelnih oseb

Zavod za zaposlovanje v primeru, da je določena kontrola trga dela, v roku osmih delovnih dni od prijave prostega delovnega mesta delodajalca pisno obvesti, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne domače ali z domačimi izenačene brezposelne osebe.

V primeru, da je iz obvestila razvidno, da v evidenci brezposelnih oseb “so ustrezni kandidati, ki izpolnjujejo še posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja oziroma pogodbenega dela” bo vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca zavrnjena.


Zakonski roki za oddajo vloge pri:

1. osebnem delovnem dovoljenju

Vlogo za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo enega leta lahko tujec vloži najprej 60 dni in najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja. Če vloga za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja ni vložena pravočasno, se obravnava v skladu z drugim odstavkom tega člena.

Vlogo za tujca z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji in dnevnega delovnega migranta, ki je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev zaposlen v Republiki Sloveniji in na tej podlagi prijavljen v socialno zavarovanje se lahko vloži najprej 60 dni pred iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja in najkasneje 30 dni po izteku veljavnosti delovnega dovoljenja, na podlagi katerega je bil zaposlen.

Vlogo za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let lahko tujec vloži najprej 60 dni in najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja.


2. dovoljenju za zaposlitev

Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za prijavljeno prosto delovno mesto mora delodajalec vložiti v roku 30 dni od dneva vročitve obvestila oziroma v roku 30 dni od prijave prostega delovnega mesta, če se trg dela ne kontrolira.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev lahko delodajalec vloži najprej 60 dni in najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev.

Delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklepa pogodbo o delu, lahko vloži vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za tujca, za katerega je izdano veljavno dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo, najprej 60 dni pred iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja.

Rok iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu, ko lahko delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklepa pogodbo o delu, vloži vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za tujca takoj po odpovedi.


3. prijavi in odjavi dela

  • Prijava začetka dela tujca, ki pred izdajo delovnega dovoljenja ni imel dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, je zavezanec dolžan opraviti v roku 15 dni od vročitve dovoljenja za prebivanje.
  • Prijava začetka dela tujca, ki je pred izdajo delovnega dovoljenja že imel dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, je zavezanec dolžan opraviti v roku 10 dni od vročitve delovnega dovoljenja.

Tujci, ki izvajajo storitve iz 44., 45., 46. in 47. člena zakona, ne potrebujejo delovnega dovoljenja, ampak storitve lahko izvajajo na podlagi potrdila o prijavi dela, ki jo je zavezanec za prijavo dolžan opraviti najkasneje dan pred začetkom izvajanja storitev, razen v primeru iz 47. člena zakona, ki delo tujcev prijavi najkasneje v treh dneh po prihodu tujcev v državo.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK