Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

26.11.2013

Področja:

  • Zaključeni razpisi in povabila

Javna dela 2014

Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 je bilo objavljeno od 26.11.2013 do 7. 10. 2014.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 26. 11. 2013 z dopolnitvijo dne 17. 12. 2013. Končni rok za predložitev ponudb se je iztekel 7. 10. 2014.

Na javnem povabilu je bilo na voljo okvirno 43,1 milijona EUR iz Proračuna RS.

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Poglejte si Seznam izbranih izvajalcev programov javnih del za leto 2014 (dopolnjeno: 4. 9. 2014).

Javna dela so se v letu 2014 izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela ZUTD – B). Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Prejemnik denarnega nadomestila se je lahko odločil za vključitev v program javnega dela. V času vključitve, se polovica časa vključitve v program javnega dela šteje v prejemanje denarnega nadomestila.

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: javno povabilo) je razdeljeno na dva sklopa (SKLOP 1 in SKLOP 2). V SKLOPU 1 se lahko izvajajo programi javnih del, ki v Katalogu programov javnih del sodijo v področja izvajanja programov z nazivom  1. »Kmetijstvo« do področja 6. »Drugi programi javnih del«, vključno z razvojnimi programi javnih del pod zaporedno številko 7.1. in 7.2. Kataloga. SKLOP 2 opredeljuje razvojne programe za spodbujanje ustanavljanja in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanja brezposelnih oseb iz ranljivih skupin (v nadaljnjem besedilu: programi socialnega podjetništva). Ti razvojni programi javnih del se lahko izvajajo dve leti s ciljem ustanovitve socialnega podjetja tipa B oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega socialnega podjetja. Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del je njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin.

Zavod zagotavlja tudi sredstva za delno povračilo stroškov programov usposabljanja in izobraževanja za udeležence razvojnih programov socialnega podjetništva, kot je določeno v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Katalog programov javnih del za leto 2014 za kvalitetno pripravo in izvedbo programov.

AKTUALNO


Uporabnike eStoritev obveščamo, da bo v ponedeljek, 10.11.2014 popoldne v uporabi nov Portal za delodajalce. Poglejte si navodila za dostop do e-storitev Javnih del na portalu.

Predlagamo, da redno spremljajte tudi druge aktualne informacije glede izvajanja programov javnih del za leto 2014 (spremembe zakonodaje, višine plače, stroškov prevoza, prehrane ipd.), ki so objavljene na spletni strani:

  • V Katalogu programov aktivne politike zaposlovanja je bila objavljena sprememba ciljne skupine za vključitev v javna dela:
    V programe javnih del se lahko vključujejo tudi brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v javna dela eno leto, in sicer za razliko časa do enoletne vključitve, če so bile v evidenci zavoda neprekinjeno prijavljene več kot eno leto ob vključitvi v letu 2013 ali 2014. 
  • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je potrebno upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 91/13).
  • Izvajalci javnih del niso oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
  • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
  • Znesek kilometrine za december 2014 je 0,1106 EUR/km. Regres za prehrano med delom od julija 2014 znaša 3,64 EUR na dan. Minimalna plača od 1.1.2014  znaša 789,15 EUR.
  • Zavod je dne 13.1.2014 objavil spremenjeno navodilo za izvajalce programov javnih del zaradi uveljavitve Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1; Ur. l. RS, št. 111/13), ki se uporablja od 1.1. 2014 in ki določa, da mora biti prijava v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela.
  • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove (52 % povprečne plače) se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Za vsa izplačila od 1. 1. 2015 do vključno 28. 2. 2015 znaša najmanjša predpisana osnova 792,05 EUR, za vsa izplačila od 1. 3. 2015 pa znaša osnova 52 % povprečne plače leta 2014.

Višina plače za udeležence javnih del:

Višina plače za udeležence programov javnih del je določena v Zakonu o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela.

Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (02. 01. 2015).


Navodila za izvajanje programov:

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.
Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.


Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2014  (prenovljeno: 13. 1. 2014).
Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Lista prisotnosti za povračilo stroškov udeležencev

Izjava za povračilo stroškov prevoza 

Navodilo za izpolnitev izjave za povračilo stroškov prevoza 

Zahtevek za povračilo stroškov zdravniškega pregleda

Zahtevek za povračilo stroškov za programe usposabljanja in izobraževanja 

Obrazec Finančno poročilo

Obrazec Vsebinsko poročilo 

 

Izpolnjen in podpisan obrazec Lista prisotnosti udeležencev nam morate pisno posredovati do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Obrazec izpolnite s pomočjo internetne aplikacije v okviru naših eStoritev. Za registracijo se obrnite na Kontaktni center zavoda.

 


Dokumentacija javnega povabila in druge pravne podlage:

Izbor in izvajanje programov javnih del za leto 2014 temelji na naslednjih dokumentih:

Besedilo javnega povabila (objavljeno 26. 11. 2013 in dopolnjeno 17. 12. 2013)

Vzorec pogodbe o izvajanju programa za sklop 1

Vzorec pogodbe o izvajanju programa za sklop 2

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)

Spremembe Zakona o urejanju trga dela
ZUTD-A (Uradni list RS, 21/2013, 13. 3. 2013),
ZUTD-B (Uradni list RS, 63/2013, 26. 7. 2013)

Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del (objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/2013)

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja

 

Kontaktne osebe:

Kontaktne osebe za informacije glede izvajanja pogodbenih obveznosti so: Mojca Ulaga, skrbnica programa v naši Centralni službi, elektronski naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si,
in strokovni sodelavci na naših območnih službah. Poglejte Seznam kontaktnih oseb.

Na vrh

Nazaj na seznam

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiRazpisi-podrobno

ncips

Oglasite se v Kariernem središču.

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebook-u.

FACEBOOK