Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

30.10.2013

Področja:

 • Aktualni razpisi in povabila

Javna dela 2014

Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 je bilo objavljeno 26.11.2013 in spremenjeno 17.12.2013.

Na javnem povabilu je na voljo okvirno 43,1 milijona EUR iz Proračuna RS.

NOVOSTI

Javna dela se bodo v letu 2014 izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela ZUTD – B). Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Pomembna novost je tudi, da se prejemnik denarnega nadomestila lahko odloči za vključitev v program javnega dela. V času vključitve, se polovica časa vključitve v program javnega dela šteje v prejemanja denarnega nadomestila. Slednje pomeni, da bo udeleženec polovico času vključitve v javno delo prejemal plačo namesto denarnega nadomestila, medtem ko ji bo v drugi polovici časa vključitve v program javnega dela pravica do denarnega nadomestila mirovala. Če bo priznana pravica do denarnega nadomestila višja od plače, ki jo bo udeleženec prejel, se mu bo razlika izplačevala mesečno. S predlagano ureditvijo se pasivne oblike denarnih pomoči dolgotrajno brezposelni osebi nadomešča z aktivnimi spodbudami za vključevanje na trg dela.

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: javno povabilo) je razdeljeno na dva sklopa (SKLOP 1 in SKLOP 2). V SKLOPU 1 se lahko izvajajo programi javnih del, ki v Katalogu programov javnih del sodijo v področja izvajanja programov z nazivom  1. »Kmetijstvo« do področja 6. »Drugi programi javnih del«, vključno z razvojnimi programi javnih del pod zaporedno številko 7.1. in 7.2. Kataloga. SKLOP 2 opredeljuje razvojne programe za spodbujanje ustanavljanja in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanja brezposelnih oseb iz ranljivih skupin (v nadaljnjem besedilu: programi socialnega podjetništva). Ti razvojni programi javnih del se bodo lahko izvajali dve leti s ciljem ustanovitve socialnega podjetja tipa B oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega socialnega podjetja. Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del bo njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin. Ponudbe za te programe izvajalci posredujejo Centralni službi zavoda.

Zavod bo lahko zagotovil tudi sredstva za delno povračilo stroškov programov usposabljanja in izobraževanja za udeležence razvojnih programov socialnega podjetništva, kot je določeno v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Z namenom, da bi izvajalci in naročniki programov javnih del lahko kvalitetno pripravili programe in se prijavili na javno povabilo, smo objavili na spletni strani Katalog programov javnih del za leto 2014. Omenjeni katalog je samostojen dokument in je, kot osnova za oblikovanje programov, objavljen na spletni strani Zavoda. Vse dopolnitve ali spremembe kataloga bodo sproti objavljene in bodo veljale z dnem objave na spletni strani. 

AKTUALNO


Predlagamo, da redno spremljajte vse aktualne informacije glede izvajanja programov javnih del za leto 2014 (spremembe zakonodaje, višine plače, stroškov prevoza, prehrane ipd.), ki so objavljene na spletni strani:

 • V Katalogu programov aktivne politike zaposlovanja je bila objavljena sprememba ciljne skupine za vključitev v javna dela:
  V programe javnih del se lahko vključujejo tudi brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v javna dela eno leto, in sicer za razliko časa do enoletne vključitve, če so bile v evidenci zavoda neprekinjeno prijavljene več kot eno leto ob vključitvi v letu 2013 ali 2014. 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je potrebno upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 91/13).
 • Izvajalci javnih del niso oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Znesek kilometrine za september 2014 je 0,1156 EUR/km. Regres za prehrano med delom od julija 2014 znaša 3,64 EUR na dan. Minimalna plača od 1.1.2014  znaša 789,15 EUR.
 • Za pripravo pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del in pripravo mesečnih zahtevkov upoštevajte naslednji izračun plač za udeležence javnih del za leto 2014.
 • Zavod je dne 13.1.2014 objavil spremenjeno navodilo za izvajalce programov javnih del zaradi uveljavitve Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1; Ur. l. RS, št. 111/13), ki se uporablja od 1.1. 2014 in ki določa, da mora biti prijava v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela.

Pomembne informacije o povabilu:

ODDAJA PONUDB

Vsak dan, od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 7. 10. 2014 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB

Praviloma je javno, razen če je število prejetih ponudb veliko. Če odpiranje ponudb ni javno oziroma če se spremenijo kraj, dan ali ura javnega odpiranja, boste o tem obveščeni na spletni strani najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja.

Javna odpiranja ponudb potekajo praviloma vsak teden:

 • ob sredah
  na Območnih službah Sevnica in Murska Sobota ob 9.00,
  na Območnih službah Celje ob 11.00,
  na Območnih službah Trbovlje ob 13.00,
  na Območni službi Koper ob 13.30 
 • ob četrtkih 
  na Območni službi Maribor ob 10.00,
  na Centralni službi ob 13.00

Odpiranje in obravnava ponudb na Centralni službi, zaradi nesklepčnosti strokovne komisije dne, 24. in 31. 7. 2014, odpade.

Odpiranje in obravnava ponudb na Centralni službi, bo zaradi zadržanosti članov strokovne komisije namesto 14. 8. 2014, dne, 19. 8. 2014.

DELNI ZAKLJUČEK JAVNEGA POVABILA ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL. 

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev je bilo javno povabilo dne 14. 3. 2014 zaključeno za območne službe: Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Velenje (objavljeno 14. 3. 2014)

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev je bilo javno povabilo dne 14. 7. 2014 zaključeno za območno službo Kranj  (objavljeno 14. 7 .2014)


Celoten postopek za izvedbo programa:

 1. Kako sodelujete na javnem povabilu
 2. Ste bili izbrani na javnem povabilu?

1. Kako sodelujete na javnem povabilu?

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavite neprofitni delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Neprofitni delodajalci v okviru tega javnega povabila ste vsi tisti, ki:

 • imate z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma
 • imate v ustanovitvenem aktu določilo, da vračate dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delite oziroma
 • je vaš ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski lastnik občina ali državna institucija oziroma
 • ste socialno podjetje.

Kako se prijavite?

Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite ponudbo za program javnih del na naslov območne službe, v kateri se bo program izvajal oziroma Centralne službe za izvajanje programov socialnega podjetništva. Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče Centralne ali območne službe do porabe vseh razpoložljivih sredstev, najkasneje do 7. 10. 2014 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Javna odpiranja potekajo po Centralni in območnih službah praviloma vsak teden, ob dnevih in urah, navedenih na spletni strani. To pomeni, da se lahko udeležite javnega odpiranja na tisti območni službi, na katero ste oddali ponudbo. Na posameznem odpiranju bodo odprte ponudbe, ki prispejo do dneva in ure, ki sta predvidena za odpiranje ponudb.

Poglejte si seznam območnih služb.

Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bomo zaključek javnega povabila objavili na spletni strani.

Višina plače za udeležence javnih del:

Višina plače za udeležence programov javnih del je določena v Zakonu o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela.

Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (26. 2. 2014).

Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in kontaktne osebe za sodelovanje.

Besedilo javnega povabila za leto 2014 (17. 12. 2013)

 

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah Centralne ali območnih služb v času uradnih ur.

Poglejte si priloge javnega povabila:

Pregled deležev sofinanciranja po občinah za leto 2014

Vzorec Pogodbe o izvajanju program javnega dela SKLOP 1, ki jo sklenemo z izvajalcem in naročnikom javnega dela 

Vzorec Pogodbe o izvajanju programa javnega dela in sofinanciranju programov usposabljanja SKLOP 2,

Popolna ponudba:

Vsebovati mora naslednje obrazce:

Ponudba za izbor programa javnega dela SKLOP 1 (Obrazec 1)

Ponudba za izbor programa javnega dela SKLOP 2 (Obrazec 2)

Izjava deležnika razvojnega programa socialnega podjetništva SKLOP 2 (Obrazec 3)

Program javnega dela SKLOP 1 in SKLOP 2 (Obrazec 4)

Predlog za sofinanciranje programa usposabljanja za razvojni program socialnega podjetništva SKLOP2 (Obrazec 5)

Oprema ponudbe za izbor programa javnega dela (Obrazec 6)

 

Vse navedene obrazce v celoti in pravilno izpolnite. Obvezno morajo vsebovati tudi podpis odgovorne osebe naročnika in izvajalca ter žig (če z njim poslujete).

Če dokazujete svojo neprofitnost z ustanovitvenim aktom, morate ponudbi obvezno priložiti tudi ustanovitveni akt, iz katerega je razvidna vaša neprofitnost.

Ovojnica, v kateri oddate ponudbo, mora biti zaprta in ustrezno označena oziroma opremljena. Zato lahko v celoti izpolnite obrazec Oprema ponudbe in ga nalepite na ovojnico, v kateri oddate ponudbo.

Če oddajate več ponudb za programe javnih del, jih morate predložiti ločeno, vsako ponudbo v svoji ovojnici.

Več informacij o pripravi ponudbe dobite v besedilu javnega povabila. Če je vaša predložena ponudba nepopolna ali nerazumljiva, vas pozovemo k dopolnitvi oziroma pojasnitvi ponudbe.

Odgovori na vprašanja:

Pri pripravi ponudbe so vam lahko v pomoč odgovori na vprašanja izvajalcev, ki se prijavljajo na javno povabilo.

Vprašanja in odgovori (objavljeno 02. 12. 2013)

Kontaktne osebe:

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede prijave na javno povabilo(SKLOP 1 in SKLOP 2): Mojca Ulaga, skrbnica programa v naši Centralni službi, elektronski naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si.

Informacije za SKLOP 1 pa pri strokovnih sodelavcih na naših območnih službah. Poglejte Seznam kontaktnih oseb (prenovljeno: 26. 11. 2013).

Na vrh


2. Ste bili izbrani na javnem povabilu?

 

Seznam izbranih izvajalcev:

Poglejte si Seznam izbranih izvajalcev  programov javnih del na novem javnem povabilu za leto 2014 (popravljeno: 4. 9. 2014). Seznam se sproti dopolnjuje.

Navodila za izvajanje programov:

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.
Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.


Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2014  (prenovljeno: 13. 1. 2014).
Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Lista prisotnosti za povračilo stroškov udeležencev

Izjava za povračilo stroškov prevoza 

Navodilo za izpolnitev izjave za povračilo stroškov prevoza 

Zahtevek za povračilo stroškov zdravniškega pregleda

Zahtevek za povračilo stroškov za programe usposabljanja in izobraževanja 

Obrazec Finančno poročilo

Obrazec Vsebinsko poročilo 

 

Po pogodbi o izvajanju programa morate zagotoviti obračun in izplačilo plač in drugih stroškov za udeležence javnih del. Izpolnjen in podpisan obrazec Lista prisotnosti udeležencev nam morate pisno posredovati do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Obrazec izpolnite s pomočjo internetne aplikacije v okviru naših eStoritev. Za registracijo se obrnite na Kontaktni center zavoda.

Za pripravo pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del in obračuna plač upoštevajte naslednji izračun plač za udeležence javnih del za leto 2014.
O višini zneska kilometrine za obračunani mesec in ostalih novostih vas bomo sproti obveščali v rubriki AKTUALNO.


Podlage za javno povabilo:

Izbor in izvajanje programov javnih del za leto 2014 temeljita tudi na naslednjih dokumentih:

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)

Spremembe Zakona o urejanju trga dela
ZUTD-A (Uradni list RS, 21/2013, 13. 3. 2013),
ZUTD-B (Uradni list RS, 63/2013, 26. 7. 2013)

 

Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del (objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/2013)

KATALOG UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

Na vrh

Nazaj na seznam

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiRazpisi-podrobno

ncips

Oglasite se v Kariernem središču.

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Obiščite portal za svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji.

E-SVETOVANJE