Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

1.3.2012

Področja:

  • Aktualni razpisi in povabila

Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3 oziroma 6 mesecev prijavljeni pri Zavodu. Povabilo je odprto do 1. 7. 2014.

Več o Evropskem socialnem skladuJavno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu smo objavili na naši spletni strani 1. 3. 2012.

Za obdobje 2012–2013 je na javnem povabilu na voljo 17,4 milijonov EUR:

  • 14,8 milijona EUR (85 %) prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS),
  • 2,6 milijona EUR (15 %) pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Predvidena je vključitev več kot 9.260 brezposelnih.

Spremembo javnega povabila, s katero smo za 6,0 milijona EUR povečali višino razpoložljivih sredstev za leto 2014, smo objavili 13. 2. 2014.

Dopolnitev javnega povabila, s katero se dodaja Sklop B, ki opredeljuje pogoje za delodajalce, ki bodo projekte usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« izvajali na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo - Pokolpje (občine Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi), območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter Pomurska regija, z namenom oživljanja proizvodne dejavnosti po stečaju ali likvidaciji, smo objavili 7. 2. 2014.


Pomembne informacije o povabilu:

POGOJI ZA PRIJAVO

Za sodelovanje na javnem povabilu morate izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Poglejte si predstavitev javnega povabila.

Prosimo vas za sodelovanje v kratki spletni anketi, kje ste dobili prvo informacijo o javnem povabilu. Vaš odziv nam bo v pomoč pri izvedbi podobnih javnih povabil v prihodnje.

DOKUMENTACIJA POVABILA

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za usposabljanje brezposelnih na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Izpolnjen obrazec Ponudba oddate v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici.

Besedilo javnega povabila (sprememba javnega povabila skupaj s čistopisom: 13. 2. 2014)  

Obrazec Ponudba za izvedbo projekta, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (spremenjeno: 3. 12. 2012) 

Obrazec Ponudba za izvedbo projekta za sklop B, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno 7. 2. 2014)

ODDAJA PONUDB

Od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. 7. 2014 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB

Praviloma je javno, razen če je število prejetih ponudb veliko ali če ponudbe vsebujejo zaupne podatke po Zakonu o gospodarskih družbah.

Javna odpiranja ponudb potekajo ob sredah ob 10. uri na sedežih pristojnih območnih služb, razen na Območni službi Ljubljana, kjer odpiranje poteka ob četrtkih ob 8. uri.  Prostor, kjer potekajo odpiranja, je ustrezno označen. 

Do preklica javno odpiranje ponudb na Območni službi Ptuj poteka ob četrtkih ob 12.30 (namesto ob sredah ob 10. uri, kot je navedeno v besedilu javnega povabila). 

Do preklica javno odpiranje ponudb na Območni službi Maribor poteka ob četrtkih ob 10. uri (namesto ob sredah ob 10. uri, kot je navedeno v besedilu javnega povabila). 

Odpiranja ponudb na Območni službi Ljubljana, ki potekajo ob četrtkih,  zaradi velikega števila prejetih ponudb, do preklica ne bodo javna (objavljeno 24. 2. 2014). 

Odpiranje ponudb v sredo, 26. 3. 2014, zaradi velikega števila ponudb ne bo javno na Območni službi Kranj in Koper (objavljeno 25. 3. 2014).

Poglejte si seznam območnih služb.

USPOSABLJANJE

Posamezno usposabljanje na delovnem mestu lahko traja 1 mesec (preprosta delovna mesta) ali 2 meseca (zahtevnejša delovna mesta). Od 3. 12. 2012 usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne, mlajše od 30 let, lahko traja 3 mesece.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 30. 9. 2014.


Celoten postopek za izvedbo usposabljanja:

1. Kako sodelujete na javnem povabilu?
2. Ste bili izbrani na javnem povabilu?


1. Kako sodelujete na javnem povabilu?

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge zahtevane pogoje.

Če ste sodelovali že na prejšnjem javnem povabilu (za obdobje 2009/2011) ali v zadnjih 12 mesecih na drugih javnih povabilih za usposabljanje na delovnem mestu (npr. za nekdanje delavce Mure), morate ob prvi oddaji ponudbe dokazati, da ste zaposlili vsaj 1/3 udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje.

Pogoj glede zaposlitev ob prvi oddaji ponudbe ne velja, če doslej še niste pridobili sredstev za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu ali če ste na prejšnjem in drugih javnih povabilih usposabljali manj kot 3 brezposelne.

Za delodajalce na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki kandidirajo na sklop B javnega povabila, pa velja, da novo ponudbo (do dovoljenega števila vključenih oseb) lahko oddajo, če dokažejo, da so iz predhodne ponudbe zaposlili najmanj polovico udeležencev, pri čemer mora biti njihova zaposlitev sklenjena za najmanj 6 mesecev.

Koliko oseb lahko vključite?

Če imate na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe:

  • od 1 do 10 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 3 brezposelnih, 
  • od 11 do 100 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 10 brezposelnih, 
  • od 101 do 250 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 15 brezposelnih,
  • več kot 250 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 30 brezposelnih.  

Če ste samostojni podjetnik posameznik (zavarovalna podlaga 005), pri čemer poslujete najmanj 12 mesecev in nimate redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 1 brezposelne osebe.

Če ste dovoljeno število oseb, ki jih lahko usposabljate, že dosegli, lahko ponovno kandidirate, pri tem pa je pogoj, da ste zaposlili več kot polovico oseb, ki ste jih usposabljali po tem javnem povabilu.

Če pa kandidirate na sklop B javnega povabila, lahko pridobite sredstva za usposabljanje največ 50 brezposelnih. Ponovno lahko kandidirate na sklop B, če ste zaposlili več kot dve tretjini oseb, ki ste jih usposabljali po tem javnem povabilu.

Kako se prijavite?

Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite ponudbo za usposabljanje na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče območne službe, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. 7. 2014 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prejetih ponudb veliko ali če ponudbe vsebujejo zaupne podatke po Zakonu o gospodarskih družbah.

Javnega odpiranja se udeležite na tisti območni službi, na katero ste oddali ponudbo. Na posameznem odpiranju so odprte ponudbe, ki prispejo na pristojno območno službo do dneva in ure, predvidene za odpiranje ponudb. Poglejte si seznam območnih služb.

Če odpiranje ponudb ni javno oziroma če se spremenijo kraj, dan ali ura javnega odpiranja, boste o tem obveščeni na spletni strani en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja.

Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bomo zaprtje javnega povabila objavili na tej spletni strani.

Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in kontaktne osebe za sodelovanje.

Besedilo javnega povabila (novo besedilo javnega povabila - samo čistopis: 13. 2. 2014)

Sprememba javnega povabila s čistopisom (objavljeno: 13. 2. 2014)

 

Glede na strukturo brezposelnosti in značilnosti trga dela lahko območne službe v svoji regiji določijo ožje ciljne skupine brezposelnih za usposabljanje na delovnem mestu. To se objavi v dodatku k javnemu povabilu kadar koli v času trajanja povabila.

Popolna ponudba:

Vsebovati mora obrazec Ponudba za izvedbo projekta. Obrazec v celoti in pravilno izpolnite, skupaj z vsemi podpisi in žigi (če s slednjim poslujete), izjavami in podatki o vsakem posameznem usposabljanju.

Ovojnica, v kateri oddate ponudbo, mora biti zaprta in ustrezno opremljena. Zato uporabite obrazec Oprema ponudbe, ki ga izpolnite in prilepite na ovojnico.

Obrazec Ponudba za izvedbo projekta, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (spremenjeno: 3. 12. 2012) 

Obrazec Ponudba za izvedbo projekta za sklop B, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 7. 2. 2014)

Več informacij o pripravi ponudbe dobite v besedilu javnega povabila.

Ponudba lahko zajema eno ali več usposabljanj, pri čemer lahko kandidirate za usposabljanje skupaj največ toliko brezposelnih, kot je dopustno glede na število vaših redno zaposlenih (na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe). Za sklop B znaša dopustno število ljudi do 50 oseb.

Če vaša ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin, vas pozovemo k dopolnitvi ponudbe. Pri določitvi vrstnega reda za izbor ponudb se šteje, da je bila ponudba predložena takrat, ko je bila ustrezno dopolnjena.

Odgovori na vprašanja:

Pri pripravi ponudbe so vam lahko v pomoč odgovori na vprašanja delodajalcev, ki se prijavljajo na javno povabilo.

Odgovori na vprašanja (prenovljeno: 7. 6. 2012)

Kontaktne osebe:

Za dodatne informacije glede javnega povabila: Dragomila Šeško, skrbnica programa v naši Centralni službi, elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si.

Za dodatne informacije in pojasnila glede javnega povabila so na voljo tudi strokovni sodelavci na naših območnih službah. Poglejte si seznam kontaktnih oseb.

Na vrh


2. Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Izbor ponudb:

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnava strokovna komisija na pristojni območni službi. Obravnava jih praviloma vsak teden, po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do izteka končnega roka za predložitev ponudb.

O sprejetju ponudbe vas obvestimo v 30-ih dneh od njenega prispetja. Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki ustrezajo pogojem in merilom javnega povabila.

Če je vaša ponudba sprejeta in zanjo lahko zagotovimo ustrezne brezposelne osebe, bomo z vami sklenili pogodbo o izvedbi usposabljanja na delovnem mestu. Na poziv za podpis pogodbe se morate odzvati v 8-ih delovnih dneh od njegovega prejema, drugače se šteje, da ste umaknili svojo ponudbo.

Vzorec pogodbe o izvedbi usposabljanja

Vzorec pogodbe o izvedbi usposabljanja za sklop B (objavljeno 7.2.2014)

Izvedba usposabljanja: 

Po pogodbi morate dnevno voditi Listo prisotnosti udeležencev in evidenco ur mentorja za posamezen koledarski mesec usposabljanja. Listo in evidenco vodite na predpisanem obrazcu, ki mora biti v celoti in pravilno izpolnjen, z vsemi podpisi in žigom (če z njim poslujete). Obrazec posredujete naši pristojni območni službi najkasneje do 2. delovnega dne v mesecu za pretekli koledarski mesec.

To je dokazilo, na podlagi katerega udeležencem za pretekli mesec izplačamo dodatek za prevoz (potne stroške) in dodatek za aktivnost (usposabljanje) glede na njihovo dejansko udeležbo. Hkrati je to dokazilo, da ste zagotovili strokovno vodstvo mentorja in izvedli usposabljanje v skladu s pogodbo, ter eno od dokazil, ki jih potrebujete za povračilo upravičenih stroškov po zaključku usposabljanja.

Obrazec Lista prisotnosti in evidenca ur

Uveljavljanje stroškov:  

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate na podlagi zahtevka. Posredujete ga naši pristojni območni službi najkasneje v 30-ih dneh po zaključku usposabljanja oziroma po datumu opravljenega zdravniškega pregleda. Zahtevek predložite na predpisanem obrazcu, ki mora biti v celoti in pravilno izpolnjen, z vsemi podpisi in žigom (če z njim poslujete). 

Zahtevek lahko uveljavljate, če ste zagotovili vsa potrebna dokazila o izvedbi usposabljanja (kot je navedeno v javnem povabilu in v pogodbi, ki ste jo sklenili z nami).

Obrazec Zahtevek za plačilo upravičenih stroškov (spremenjen: 3. 12. 2012)

Poročilo o usposabljanju:

Poročilo o uspešnosti usposabljanja za posameznega udeleženca morate posredovati naši pristojni območni službi najkasneje v 30-ih dneh po zaključku usposabljanja. Poročilo posredujete na predpisanem obrazcu, ki mora biti v celoti in pravilno izpolnjen, z vsemi podpisi in žigom (če z njim poslujete). 

Obrazec mora vsebovati tudi opis znanj, veščin in spretnosti, ki jih je udeleženec pridobil med usposabljanjem. Poročilo je eno od dokazil, ki jih potrebujete za povračilo upravičenih stroškov po zaključku usposabljanja. En izvod poročila izročite udeležencu, da lahko po potrebi in svoji presoji dokazuje pridobljeno usposobljenost.

Obrazec Poročilo o uspešnosti

Več napotkov za dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo stroškov, je na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi.

Na vrh

Nazaj na seznam

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiRazpisi-podrobno

ncips

Oglasite se v Centru za informiranje in poklicno svetovanje.

CIPS

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Obiščite portal za svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji.

E-SVETOVANJE